• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Szkoła Podstawowa nr 54
im. Kornela Makuszyńskiego
w Łodzi

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

W  trosce o bezpieczeństwo i efektywny odpoczynek uczniów w czasie przerw ustala się następujące zasady ich spędzania:

 1. Po wejściu do budynku szkolnego uczniowie zostawiają wierzchnie okrycia w szatni, zmieniają obuwie.

 2. Uczniowie spędzają przerwy na tym piętrze, na którym mają  kolejną lekcję, w części środkowej korytarza (nie  dotyczy to tylko  parteru przed zajęciami z wychowania fizycznego).

 3. W czasie przerw nie wolno przebywać na półpiętrach,  biegać pomiędzy piętrami lub po korytarzu.

 4. Siadanie na parapetach okiennych lub schodach jest zabronione, podobnie jak wspinanie się po drabinkach na trzecim piętrze.

 5. W toaletach uczniowie przebywają tylko w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych lub higienicznych.

 6. W czasie przerwy śniadaniowej uczniowie przebywaja w salach lekcyjnych pod opieką nauczyciela; do sklepiku wychodzą pojedynczo po uzyskaniu zgody nauczyciela.

 7. W czasie przerw uczniowie zobowiązani są do zachowań zgodnych z zasadami bezpieczeństwa, tzn. że zabrania się zachowań („zabaw”) polegających na łapaniu za szyję, podkładaniu nóg, wskakiwaniu na plecy, przewracaniu, popychaniu itp.

 8. W trakcie pobytu na boisku uczniowie znajdują wyłącznie w zasięgu wzroku nauczyciela, pod opieką którego przebywają (np. nie  wolno oddalać się za górkę).

 9. O wszelkich sytuacjach konfliktowych, zagrażających bezpieczeństwu, zauważonej dewastacji uczniowie informują nauczyciela dyżurującego lub innego pracownika szkoły.

 10. Po dzwonku na lekcję uczniowie zobowiązani są ustawić się w pary przed wyznaczoną salą lekcyjną i oczekiwać w spokoju na nauczyciela.

 11. Po zakończonych lekcjach każdy uczeń czeka na nauczyciela sprowadzającego klasę do szatni.

 12. W czasie przerw obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. W sytuacjach wyjątkowych jest to możliwe za zgodą i w obecności nauczyciela dyżurującego (nie wolno nagrywać, filmować, fotografować).

 13. W czasie pobytu w szkole uczeń nie może opuszczać jej budynku   przed zakończeniem zajęć bez pisemnego zwolnienia od rodzica dostarczonego uprzednio wychowawcy.

facebook

facebook

facebook