• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Szkoła Podstawowa nr 54
im. Kornela Makuszyńskiego
w Łodzi

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 

Spis treści:

 

Dział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

str.  3

Dział II

CELE  I  ZADANIA SZKOŁY

SPOSOBY ICH REALIZACJI

str.  4

Dział III

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

str. 13

Dział IV

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

str. 17

Dział V

ORGANA SZKOŁY

str. 21

Dział VI

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

NAGRODY I KARY

str. 29

Dział VII

RODZICE UCZNIÓW

str. 38

Dział VIII

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

str. 41

Dział IX

OCENIANIE

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 2 Informowanie rodziców o osiągnięciach
i postępach uczniów

Rozdział 3 Zasady wewnątrzszkolnego oceniania
w klasach I – III

Rozdział 4 Zasady wewnątrzszkolnego oceniania
w klasach IV -VIII

Rozdział 5 Zasady oceniania zachowania

Rozdział 6 Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

Rozdział 7 Tryb odwoływania się od wystawionej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania ustalonych niezgodnie z przepisami prawa

Rozdział 8 Sposób dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów w nauce i zachowaniu

 

str. 49

str. 52

str. 53

str. 56

str. 62

str. 71

str. 74

 

 

str. 76

Dział X

SYMBOLE I CEREMONIAŁ SZKOŁY

str. 78

Dział XI

DOKUMENTACJA I FINANSE SZKOŁY

str. 79

Dział XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

str. 80

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1.
 1. Szkoła Podstawowa nr 54 w Łodzi mieszcząca się przy ulicy Wróbla 5
  jest ośmioletnią szkołą publiczną.

 

 • 2.
 1. Szkoła nosi imię Kornela Makuszyńskiego.
 2. Na pieczęciach urzędowych używana jest nazwa Szkoły w pełnym brzmieniu.

     

 • 3.
 1. Szkoła jest jednostką budżetową finansową z budżetu organu prowadzącego,
  którym jest Miasto Łódź.
 2. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

 

 • 4.
 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o „Szkole” bez bliższego określenia, należy
  przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 54 im. Kornela Makuszyńskiego w Łodzi.

 

 • 5.
  1. Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

DZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY
SPOSOBY ICH REALIZACJI

 • 6.
 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe
  oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
  • tworzy optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
  • dba o zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych
   do jego rozwoju;
  • dba o jakość pracy.
 2. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie Prawo oświatowe i jako szkoła publiczna:
  • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  • przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie
   oraz w uzasadnionych przypadkach uczniów z innych obwodów zgodnie
   z odrębnymi przepisami;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone
  w odrębnych przepisach;
 • realizuje ustaloną podstawę programową;
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną
  w miarę możliwości.
 1. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych Szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia.
 2. Szczegółowymi celami Szkoły są:
  • wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do nauki
   na wyższych szczeblach edukacji;
  • rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej
   w motywację świadomą, przygotowanie ucznia do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dużego wysiłku intelektualnego
   i fizycznego, wdrażanie ich do przejmowania odpowiedzialności
   za własne zdrowie, rozwój i proces uczenia się;
  • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego zdolności twórczych;
  • kształtowanie systemu wartości opartego o: dobro, prawdę, sprawiedliwość, uczciwość, poczucie odpowiedzialności, miłość
   do Ojczyzny, szacunek do pracy, tolerancję oraz wrażliwość na innych;

 

 • stałe podnoszenie jakości pracy, motywowanie pracowników
  do ustawicznego rozwoju zawodowego i osobowego.

 

 • 7.
 1. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności, wychowania i opieki. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela. W realizacji tych zadań współuczestniczą także inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Do zadań Szkoły należy:
  • tworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy każdemu uczniowi i pracownikowi;
  • uwzględnianie w swojej działalności indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, zapewnienie im bezpieczeństwa
   i możliwości rozwoju;
  • udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
  • umożliwienie uczniom wybitnie uzdolnionym realizowania indywidualnego toku i programów nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców zachowania
   i postępowania;
  • stosowanie efektywnych metod pracy, dostosowanych do wieku
   i naturalnej aktywności uczniów;
  • umożliwienie uczniom poznawania świata w jego jedności
   i złożoności, wspomaganie samodzielności uczenia się, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji;
  • stałe podnoszenie poziomu jakości pracy Szkoły poprzez:
   1. uczestnictwo nauczycieli i innych pracowników Szkoły
    w różnych formach doskonalenia zawodowego;
   2. stosowanie technik informatycznych i systematyczne unowocześnianie bazy szkolnej;
   3. systematyczne badanie poziomu osiągnięć uczniów
    w badaniach zewnętrznych i wewnętrznych, udział
    w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;
   4. monitorowanie i analizowanie poziomu i efektywności pracy Szkoły w poszczególnych obszarach jej funkcjonowania;
   5. współpracę z rodzicami uczniów, badanie ich opinii
    i oczekiwań.

 

 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów.

 

 • 8.
  1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w innych systemach oświatowych oraz innych państwach, mogą korzystać z:
 • dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie zajęć lekcyjnych, jako języka obcego, w celu opanowania języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
 • dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania,
  z których uczniowie potrzebują pomocy w wyrównywaniu różnic programowych;
 • udzielanej pomocy przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela;
 • pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trybie i formach przewidzianych
  dla obywateli polskich.
  1. Uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej
   i językowej, na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
  2. Uczniom niebędącym obywatelami polskimi oraz uczniom należącym
   do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, Szkoła zapewnia integrację ze środowiskiem szkolnym oraz pomoc w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.
  3. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje przyjęty do Szkoły i zakwalifikowany do odpowiedniego oddziału
   na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Termin rozmowy ustala Dyrektor Szkoły. Rozmowę przeprowadza Dyrektor Szkoły, w razie potrzeby
   w obecności nauczyciela/nauczycieli wiodących przedmiotów.
  4. Organ prowadzący może zorganizować w Szkole oddział przygotowawczy. Oddział przygotowawczy to oddział szkolny dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach edukacji innych państw
   i nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym
   do korzystania z nauki. Dotyczy to również uczniów, którzy wykazują zaburzenia w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, co wymaga dostosowania procesu i organizacji kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych.
 • Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekroczyć
  25 uczniów.
 • Do oddziału przygotowawczego na wniosek rodzica, za zgoda organu prowadzącego szkołę, w której utworzono ten oddział, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły, z uwzględnieniem przepisów wskazanych w ustawie, które dotyczą bezpiecznej drogi ucznia do szkoły.
 • Przez zapis „rodzice ucznia” należy rozumieć „rodzice ucznia lub inne osoby sprawujące opiekę nad uczniami”.
 • Okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany do oddziału przygotowawczego. Okres nauki ucznia
  w oddziale przygotowawczym może zostać skrócony albo przedłużony
  (nie dłużej niż o jeden rok szkolny) decyzją rady pedagogicznej na wniosek nauczycieli, którzy uczą ucznia, pedagoga lub psychologa.
 • Dyrektor szkoły, w której utworzono oddział przygotowawczy, powołuje zespół kwalifikacyjny uczniów do tego oddziału. W skład zespołu wchodzi dwóch nauczycieli, pedagog lub psycholog.
 • Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, którzy mogą być wspomagani
  przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia ucznia.
 • W oddziale przygotowawczym w ramach tygodniowego wymiaru godzin prowadzi się naukę języka polskiego w wymiarze nie niższym niż 6 godzin tygodniowo.
 • Zajęcia w oddziale przygotowawczym są prowadzone według realizowanych
  w szkole programów nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji
  do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w wymiarze:
 1. dla klas I-III – nie mniejszą niż 20 godzin tygodniowo;
 2. dla klas IV-VI – nie mniejsza niż 23 godziny tygodniowo;
 3. dla klas VII-VIII – nie mniejszą niż 25 godzin tygodniowo.

 

 • 9.
  1. Szkoła organizuje zajęcia religii i etyki oraz zajęcia z wychowania
   do życia w rodzinie zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. O udziale ucznia w zajęciach religii lub etyki decyduje życzenie rodzica złożone w formie pisemnego oświadczenia, a w przypadku wychowania
   do życia w rodzinie pisemnej rezygnacji z zajęć.
  3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 są ważne przez cały okres nauki ucznia w Szkole, o ile rodzic nie dokona ich zmiany.
  4. Uczniowie nieuczęszczający na zajęcia religii i etyki oraz wychowania do życia w rodzinie są objęci zajęciami opiekuńczymi na terenie Szkoły
   lub zwalniani przez rodziców do domu, o ile jest to pierwsza lub ostatnia lekcja zgodnie z postanowieniami dotyczącymi zwalniania niniejszego Statutu.

 

 • 10.
 1. W Szkole organizowana jest i udzielana pomoc psychologiczno – pedagogiczna określona odrębnymi przepisami prawa.
 2. Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest:
  • wspieranie potencjału rozwojowego uczniów;
  • stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa
   w życiu Szkoły oraz w środowisku społecznym.
 3. Cele wymienione w ust. 2 nauczyciele i specjaliści realizują poprzez wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, a w szczególności:
 • aktywnie uczestnicząc w procesie diagnostycznym uczniów;
 • realizując w trakcie pracy z uczniem zalecenia z opinii wydawanych przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz dostosowując realizowany program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 • uczestnicząc w ocenie efektywności udzielanej uczniom pomocy;
 • dokumentując prowadzone działania w sposób określony odrębnymi przepisami;
 • współpracując z rodzicami uczniów, innymi nauczycielami
  i instytucjami w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • dokumentując każdy z wyżej wymienionych etapów.
 1. W Szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana
  przez nauczycieli i specjalistów:
  • w trakcie bieżącej pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych
   i poza nimi, stosownie do rozpoznawanych potrzeb;
  • w formach określonych odrębnymi przepisami zgodnie z liczbą godzin ustalonych przez Dyrektora i zatwierdzonych przez organ prowadzący w arkuszu organizacyjnym.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów danego oddziału koordynuje wychowawca klasy, a w szczególności:
  • informuje nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem;
  • planuje i koordynuje udzielaną pomoc w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.
 3. Zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowane są przez nauczycieli uczących i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniami, tworzących zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla danego ucznia.
 4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora zgodnie
  z odrębnymi przepisami:
  • w pierwszej kolejności rozpatrywana jest kandydatura wychowawcy klasy;
  • w następnej kolejności kandydatem jest pedagog szkolny.
 5. Zespół nauczycieli, o którym mowa w ust. 6 planuje, organizuje
  i dokumentuje swoją pracę zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. W ramach działań na rzecz podnoszenia jakości udzielanej w Szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej Dyrektor określa sposób monitorowania
  i analizowania udzielanej w Szkole pomocy.
 7. Warunki organizowania kształcenia i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, określają odrębne przepisy, na podstawie których Szkoła zapewnia:
  • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • właściwe warunki do nauki, w tym środki dydaktyczne;
  • integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym poprzez działania wychowawcze prowadzone przez wychowawcę oddziału, uczących nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.
 8. Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem tworzą zespół nauczycieli i wykonują zadania określone odrębnymi przepisami, w tym
  w szczególności dokonują wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz przygotowują i wdrażają indywidualny program terapeutyczny.
 9. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń.

 

 • 11.
  1. W Szkole mogą być zatrudnieni specjaliści: pedagog, pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel wspierający, oligofrenopedagog i inni zgodnie
   z potrzebami uczniów. Zadania specjalistów określają odrębne przepisy
   oraz zakres czynności opracowany przez Dyrektora Szkoły.
  2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) organizacja i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i rodziców;

2) współpraca z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną
pomoc dzieciom i rodzicom;

3) analiza środowiska wychowawczego wspólnie z wychowawcami klas, nauczycielami świetlicy;

4) organizacja opieki i pomocy materialnej uczniom i ich rodzinom w ciężkiej sytuacji finansowej;

5) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły;

6) prowadzenie dokumentacji określonej w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i zarządzeniach Dyrektora Szkoły;

7) kierowanie wniosków w sprawach uczniów z rodzin zaniedbanych, zagrożonych do sądów rodzinnych dla nieletnich;

 1. Zakres działań i odpowiedzialności pedagoga określa Dyrektor Szkoły.

 

 • 12.
  1. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży na podstawie odrębnych przepisów.
  2. Dyrektor Szkoły uzgadnia z podmiotami wymienionymi w ust.1 warunki współpracy.
 • 13.
  1. Szkoła bierze udział w postępowaniu diagnostycznym i postdiagnostycznym uczniów prowadzonym przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w szczególności poprzez:
 • udział nauczycieli w wielospecjalistycznej ocenie funkcjonowania uczniów;
 • formułowanie i przekazywanie oceny efektów działań prowadzonych
  w Szkole;
 • planowanie dalszych działań.
  1. W przypadku ubiegania się o objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, Szkoła opracowuje i przekazuje poradni dokumentację określającą:
 • trudności w funkcjonowaniu ucznia w Szkole (przygotowuje wychowawca);
 • opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem
  o funkcjonowaniu ucznia w Szkole.

 

 • 14.
 1. W ramach środków finansowych określonych przez organ prowadzący Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów.
 2. W pierwszej kolejności organizowane są zajęcia wynikające z potrzeb rozwojowych uczniów oraz ich zainteresowań.
 3. Uczeń uczestniczy w zajęciach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 za zgodą rodziców.
 4. Na terenie Szkoły mogą być organizowane odpłatne zajęcia dodatkowe. Zasady udziału w tych zajęciach określają odrębne umowy.

 

 • 15.
 1. Szkoła realizuje program wychowawczo – profilaktyczny uchwalony
  przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 2. Przewodniczący organów, o których mowa w ust. 1 delegują do 15 maja, każdego roku szkolnego, swoich przedstawicieli w liczbie nie mnie
  niż po 3 osoby do pracy zespołu projektującego założenia i program wychowawczo – profilaktyczny na następny rok szkolny.
 3. Członkowie zespołu, o którym mowa w ust. 2 wybierają przewodniczącego spośród swojego składu i ustalają harmonogram prac, zawierający
  w szczególności:
  • uwzględnienie wyników diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów
   oraz potrzeb środowiska szkolnego;
  • wymagany przepisami czas na uchwalenie programu;
  • terminy wynikające z wyboru Rady Rodziców na pierwszym zebraniu rodziców, w danym roku szkolnym.
 4. Członkowie zespołu są obowiązani do przekazywania propozycji zespołu właściwym organom Szkoły oraz do zasięgnięcia ich opinii w przedmiotowej sprawie.
 5. Porozumienie w sprawie ustaleń w zakresie programu wychowawczo – profilaktycznego jest potwierdzone na piśmie, zawiera:
  • datę i zakres porozumienia;
  • podpisy członków zespołu, o którym mowa w ust. 2;
  • podpisy przewodniczących organów.
 6. Program w zakresie wychowawczym obejmuje wszystkie treści i działania
  o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane
  przez nauczycieli.
 7. Program w zakresie profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska szkolnego, obejmuje wszystkie treści

i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców.

 1. Program, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia możliwe do zapewnienia
  i optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia.
 2. Projekt programu wychowawczo – profilaktycznego Dyrektor Szkoły przedstawia za pośrednictwem opiekuna Samorządowi Uczniowskiemu w celu zasięgnięcia opinii uczniów.
 3. Projekt programu wychowawczo – profilaktycznego organy przyjmują w formie uchwał, a program wychowawczo – profilaktyczny uchwałą Rady Rodziców
  do 30 września każdego roku.
 4. Program wychowawczo – profilaktyczny zawiera w szczególności: cele, zadania
  i sposoby ich realizacji przez wskazane w nim osoby.
 5. Program wychowawczo – profilaktyczny jest podstawą do opracowania programów wychowawczych dla każdego oddziału.
 6. Programy, o których mowa w ust. 12 zawierają w szczególności:
 • zadania wychowawczo – profilaktyczne na dany rok szkolny;
 • tematykę zajęć z wychowawcą;
 • treści wychowawczo – profilaktyczne realizowane przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych zgodnie z podstawą programową;
 • ważniejsze wydarzenia w życiu klasy;
 • potrzeby uczniów danej klasy.
 1. Programy, o których mowa w ust. 12 są realizowane po zasięgnięciu opinii rodziców uczniów danej klasy.
 2. Nauczanie i wychowanie są nieodłączne i wszyscy nauczyciele wykorzystują potencjał wychowawczy zajęć edukacyjnych poprzez:
 • tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się;
 • kształtowanie relacji między uczniami oraz między uczniem
  i nauczycielem opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu;
 • stosowanie nowoczesnych strategii wychowawczych z uwzględnieniem własnej postawy.

 

 • 16.
 1. Szkoła umożliwia, za zgodą Dyrektora, działanie na terenie placówki wolontariuszom, organizacjom i stowarzyszeniom, których celem statutowym jest działalność wspomagająca realizację zadań szkoły.
 2. Szkoła umożliwia prowadzenia działalności innowacyjnej.
 • Innowacja pedagogiczna jest nowatorskim rozwiązaniem programowym, organizacyjnym lub metodycznym, mającym na celu poprawę jakości pracy szkoły.
 • Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą Szkołę, oddział lub grupę.
 • Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w Szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.

 

DZIAŁ III

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 

 • 17.
 1. W Szkole zatrudniani są nauczyciele oraz, na stanowiskach samorządowych, pracownicy administracji i obsługi.
 2. Kwalifikacje, zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych
  pracowników określają odrębne przepisy.
 3. W zajęciach wspomagających rozwój uczniów, organizowanych przez Szkołę,
  mogą brać także udział wolontariusze.
 4. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

 

 • 18.
 1. Nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami są obowiązani:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonymi im stanowiskami, określonymi przez Dyrektora w przydziale czynności;

2) kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną, obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej uczniów;

3) przestrzegać przepisów prawa, w tym Statutu Szkoły, a swoją postawą
i zachowaniem dawać dobry przykład uczniom.

 1. Nauczyciele w działalności służbowej stosują w praktyce przetwarzania danych osobowych zasady i czynności oraz wypełniają obowiązki spoczywające na nich
  na mocy przepisów krajowych oraz państw członkowskich Unii o ochronie danych osobowych.
 2. Do obowiązków nauczycieli należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie
  w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją Dyrektora , a także zabezpieczenie nośników danych zgodnie z dokumentacją zabezpieczenia danych osobowych
  obowiązującą w Szkole (w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych)
  oraz udostępnienia danych uprawnionym podmiotom i osobom w granicach
  i przepisach prawa.
 3. Do obowiązków pracowników niebędących nauczycielami należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień, zgodnie
  z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych.

 

 • 19.
 1. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:

1) przedstawienie Dyrektorowi wybranego programu nauczania, a po dopuszczeniu programu do użytku w Szkole, realizacji tego programu oraz dążenie do osiągnięcia
w stopniu maksymalnym określonych celów;

 • dostosowanie wybranego programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony oraz dostosowanie programu dla uczniów objętych dostosowaniem na podstawie odrębnych przepisów;
 • realizacja szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego i innych zadań, wynikających z dokumentów programowych Szkoły;
 • dążenie do pełnej realizacji wymagań wobec szkół określonych odrębnymi przepisami;
 • tworzenie właściwej atmosfery podczas zajęć z uczniami, która będzie sprzyjać procesowi uczenia się i nauczania;
 • wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich uzdolnień i zainteresowań;
 • bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów;
 • rzetelne przygotowywanie się do zajęć;
 • sumienna realizacja powierzonych czynności dodatkowych w ramach otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego, w tym w formie zajęć z uczniami, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów i odrębnymi przepisami;
 • terminowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki określonej odrębnymi przepisami;
 • dbałość o sprzęt szkolny oraz dążenie do wzbogacania i unowocześniania warsztatu metodycznego;
 • współpraca z rodzicami uczniów, z innymi pracownikami Szkoły
  oraz instytucjami wspierającymi, w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły;
 • doskonalenie umiejętności merytorycznych, metodycznych i wychowawczych, zwłaszcza w ramach doskonalenia wewnątrzszkolnego, zewnętrznego
  oraz samokształcenia.
 1. Osoba zatrudniona jako pomoc nauczyciela wspomaga uczniów niebędących obywatelami polskimi, uczniów powracających z zagranicy oraz nauczycieli zajęć edukacyjnych w zakresie posługiwania się językiem polskim, w pracy dydaktycznej
  i wychowawczej, w adaptacji kulturowej oraz w integracji społeczności szkolnej.
 2. Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności:

1) udział we wskazanych zajęciach i tłumaczenie na język narodowy celów zajęć, kryteriów i sposobów oceniania, udzielanych uczniowi informacji zwrotnych, treści poleceń, zadań i ćwiczeń oraz innych ważnych informacji dla ucznia;

2) podejmowanie działań pomagających zrozumieć różnice kulturowe oraz wynikające z nich nieporozumienia;

3) umożliwianie i ułatwianie skutecznej komunikacji pomiędzy Szkołą a rodzicami uczniów, zwłaszcza w zakresie realizacji zadań statutowych Szkoły;

4) uczestniczenie w procesie diagnostycznym obowiązującym w Szkole;

5) ewentualnie inne zadania wynikające ze specyfiki Szkoły.

 

 • 20.
  1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył funkcję wychowawcy.
  2. Do zadań nauczyciela – wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie
   do życia społecznego.
  3. Zadania wymienione w ust. 2 wychowawcy realizują poprzez:
 • opracowanie rocznego programu pracy wychowawczo – profilaktycznej, zgodnego ze szkolnym programem wychowawczo – profilaktycznym, uwzględniającego diagnozę potrzeb i problemów uczniów;
 • wdrażanie programu, o którym mowa w pkt. 1 po uzgodnieniu
  z rodzicami uczniów;
 • monitorowanie, analizowanie i formułowanie wniosków
  z prowadzonych działań;
 • współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, w tym koordynowanie działalności wychowawczej w celu wdrażania całościowego, ale jednolitego oddziaływania wychowawczego;
 • organizowanie pomocy i opieki indywidualnej uczniom zgodnie
  z rozpoznanymi potrzebami;
 • podejmowanie działań na rzecz integracji zespołu klasowego uczniów;
 • organizowanie uczestnictwa uczniów klasy w życiu Szkoły
  ze szczególnym uwzględnieniem samorządności wśród uczniów;
 • współdziałanie z pedagogiem szkolnym, psychologiem i innymi specjalistami zatrudnionymi w Szkole oraz innymi osobami
  i placówkami w celu uzyskiwania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków oraz wsparcia dla ich rodziców;
 • współpracę z rodzicami uczniów, w tym z członkami rady oddziałowej na rzecz podnoszenia jakości pracy wychowawczej;
 • wykonywanie zadań w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej określonych w § 10 Statutu i odrębnych przepisach;
 • wykonywanie zadań związanych z ocenianiem uczniów określonych w § 82 Statutu;
 • występowanie z wnioskami o nagrodzenie i ukaranie ucznia,
  o których mowa w § 41 Statutu;
 • zapoznawanie uczniów z zapisami Statutu Szkoły.
 1. Dyrektor może odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy klasy:

      1) na uzasadniony wniosek wychowawcy wskazujący na przyczyny uniemożliwiające    pełnienie tej funkcji;

      2) z inicjatywy własnej, w razie stwierdzenia w toku sprawowanego
nadzoru pedagogicznego, uchybień w wykonywaniu funkcji.

 1. Nauczyciele klas I – VIII tworzą zespół wychowawczy.
 2. Do zadań zespołu należy w szczególności:
 • monitorowanie i analizowanie prowadzonych działań wychowawczych;
 • formułowanie wniosków do pracy na następny okres;
 • doskonalenie prowadzonych diagnoz pedagogicznych;
 • podejmowanie działań w celu podnoszenia jakości pracy wychowawczej, w tym w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli.
 1. Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami, przewodniczący zespołu.
 2. Działania, w tym zebrania zespołu, są dokumentowane w sposób określony odrębnymi przepisami.
 • 21.
 1. W Szkole tworzy się zespoły nauczycieli:
  • zespół wychowawczy, o którym mowa w § 20;
  • zespół ds. ewaluacji wewnętrznej;
  • zespół przedmiotów egzaminacyjnych;
  • zespół ds. aktualizacji dokumentów Szkoły;
  • zespół promocji zdrowia i ekologii;
  • zespół ds. promocji Szkoły.
 2. Zespoły nauczycieli działają z uwzględnieniem odrębnych przepisów.
 3. Dyrektor Szkoły może powoływać inne zespoły nauczycieli, zgodnie
  z odrębnymi przepisami.

 

DZIAŁ IV

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

 • 22.
 1. Nauczyciele wykonują zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów, a w szczególności:

1) odbywają dyżury podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie
z harmonogramem i zasadami określonymi w regulaminie dyżurów;

2) sprowadzają uczniów do szatni po ostatniej godzinie lekcyjnej, czekają
aż uczniowie opuszczą szatnię oraz przekazują uczniów zapisanych
do świetlicy szkolnej;

3) wychowawcy klas I-III sprawdzają, czy wszystkie dzieci zostały odebrane zgodnie z oświadczeniami rodziców;

4) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzonych zajęć obowiązkowych i dodatkowych ujętych planem dydaktyczno – wychowawczym szkoły;

5) sprawdzają listę obecności uczniów na prowadzonych zajęciach
i potwierdzają to w dziennikach zajęć;

6) organizują zajęcia poza terenem Szkoły i wycieczki zgodnie z odrębnymi przepisami; składają co najmniej 2 dni przed terminem wycieczki odpowiednią dokumentację do zatwierdzenia Dyrektorowi;

7) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas organizowanych wyjść i wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 23.
 1. Do zadań pracowników niebędących nauczycielami związanych
  z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w Szkole należy w szczególności:
  • informowanie o zauważonych zagrożeniach i zabezpieczenie uczniów przed nimi zgodnie z zasadami bhp;
  • wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych
   z bezpieczeństwem uczniów;
  • udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnych.

 

 • 24.
 1. Pracowników niebędących nauczycielami zatrudnia się na stanowiskach:
 • kierownik gospodarczy,
 • samodzielny referent,
 • sprzątaczka/woźna,
 • pracownik gospodarczy,
 • pomoc nauczyciela.
 1. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego działania Szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Szczegółowe czynności pracowników, o których mowa w ust. 1 określa Dyrektor
  zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Pracownicy w swojej pracy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa,
  w tym w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych odrębnymi przepisami.
 4. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa uczniów określają regulaminy:
  • wycieczek szkolnych i innych imprez krajoznawczo – turystycznych;
  • dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych;
  • świetlicy;
  • stołówki;
  • sali gimnastycznej;
  • korzystania z sali zabaw;
  • biblioteki;
  • poszczególnych pracowni;
  • przeciwpożarowy;
  • instrukcja ewakuacji.
 5. Zasady bezpieczeństwa regulują również procedury obowiązujące na terenie placówki.
 6. Regulaminy i procedury po zasięgnięciu opinii organów Szkoły w drodze zarządzenia ustala Dyrektor.
 7. Dyrektor Szkoły prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów, które nie są wycieczkami.
 8. Rejestr zawiera informacje określone odrębnymi przepisami, w szczególności podpisy opiekunów każdego wyjścia i podpis Dyrektora.

 

 

 

 

 • 25.
 1. Szkoła w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa
  i higieny obowiązujących w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, zgodnie
  z odrębnymi przepisami.
 2. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć. W przypadku stwierdzenia zagrożeń nauczyciel:
  • niezwłocznie wyprowadza uczniów z miejsca, w którym powstało (stwierdzono) zagrożenie;
  • usuwa zagrożenie, o ile wynika to z jego kompetencji,
   albo niezwłocznie zgłasza fakt zagrożenia kierownictwu Szkoły.
 3. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć przed usunięciem zagrożenia. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty, narzędzia itp.
 4. Opiekun pracowni opracowuje jej regulamin określający zasady bezpiecznego korzystania z pracowni; na początku każdego roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów; kontroluje przestrzeganie zasad regulaminu.
 5. W sali gimnastycznej, na boisku szkolnym oraz w innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia ruchowe nauczyciel sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową organizację pracy i zdyscyplinowanie uczniów.
 6. Nauczyciele dostosowują wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych
  i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie są asekurowani przez nauczyciela. Pod nieobecność nauczyciela uczniowie nie mogą przebywać
  na terenie obiektów sportowych, nie wolno też wydawać uczniom sprzętu sportowego.
 7. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego mają obowiązek zapoznać się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców.

 

 

 • 26.
 1. Dziecko z klas I – III musi być odbierane po zajęciach przez rodziców
  lub upoważnioną przez nich osobę.
  Upoważnienie powinno zawierać imię
  i nazwisko osoby upoważnionej oraz serię i numer jej dowodu osobistego. Podpis osoby upoważniającej powinien być czytelny i zawierać serię i numer dowodu tożsamości.
 2. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
 3. W szczególnych wypadkach np. niezgłoszenia się rodzica po dziecko
  lub przyjścia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, będzie wzywana policja,
  a dziecko może być odesłane do pogotowia opiekuńczego.
 4. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem w szkole ma obowiązek weryfikować osoby odbierające dziecko.
 5. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej są do niej sprowadzane osobiście
  przez nauczycieli kończących zajęcia w danym oddziale.
 6. Rodzice odbierają dziecko przebywające w świetlicy szkolnej po zgłoszeniu się przez domofon lub osobiście do nauczyciela pełniącego obowiązki wychowawcy świetlicy.
 7. Rodzic może pisemnie zezwolić na samodzielne opuszczenie przez dziecko powyżej 7 roku życia budynku po zajęciach.
 8. W drodze do i ze Szkoły oraz po zakończeniu zajęć dydaktycznych odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów ponoszą rodzice.
 9. Uczeń zwolniony z zajęć edukacyjnych przedstawia pisemne zwolnienie
  od rodziców z ich podpisem do podpisu wychowawcy, Dyrektora
  lub nauczyciela, z którym ma zajęcia, a następnie pokazuje pismo pracownikowi obsługi pełniącemu dyżur przy wejściu do Szkoły. Osoba
  odbierająca ucznia przed zakończeniem zajęć dokonuje wypisu ucznia w rejestrze wyjść uczniów w dyżurce Szkoły.
 10. Otrzymane przez rodzica informacje o zwolnieniu ucznia z zajęć z powodów leżących po stronie Szkoły wymagają pisemnego potwierdzenia ze strony rodzica,
  iż bierze w tym czasie za dziecko odpowiedzialność.

 

 • 27.
 1. W Szkole obowiązuje zakaz posiadania i spożywania przez uczniów
  i pracowników Szkoły alkoholu, narkotyków, substancji odurzających
  oraz palenia papierosów.
 2. W Szkole nie wolno mieć broni oraz narzędzi i substancji zagrażających zdrowiu
  i życiu innych.
 3. Szkoła ponosi odpowiedzialność za zdarzenia i skutki wynikłe
  z nieprzestrzegania zakazów określonych w ust. 1 i 2 wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów.
 4. W przypadku umyślnego lub nieumyślnego wyrządzenia krzywdy drugiej osobie (uczniowi, nauczycielowi, pracownikowi szkoły, innym osobom znajdującym się
  na terenie Szkoły) uczeń obowiązany jest wyjaśnić motywy zachowania, dążyć
  do porozumienia i zadośćuczynienia.
 5. Szkoła wykorzystuje monitoring wewnętrzny i zewnętrzny w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i pracy.

 

DZIAŁ V

ORGANA SZKOŁY

 

 • 28.
 1. Organami szkoły są:
  • Dyrektor Szkoły;
  • Rada Pedagogiczna;
  • Rada Rodziców;
  • Samorząd Uczniowski.
 2. Do wydawania aktów prawa na podstawie upoważnień ustawowych na terenie Szkoły uprawnione są organy:
  • Rada Pedagogiczna;
  • Dyrektor Szkoły.
 3. Aktami prawnymi w szkole są:
  • uchwały organów kolegialnych podejmowane w ramach ich kompetencji stanowiących;
  • zarządzenia Dyrektora;
  • akty administracyjne.

 

 • 29.
 1. Szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu zgodnie
  z odrębnymi przepisami, powierzono stanowisko Dyrektora.
 2. Dyrektor Szkoły w szczególności:
  • kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
  • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami,
   a w szczególności:
   1. przekazuje pracownikom informacje o aktualnych przepisach prawa i problemach oświatowych oraz kontroluje przestrzeganie przepisów prawa;
   2. diagnozuje, monitoruje i ocenia działalność dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą Szkoły oraz inną jej działalność statutową w całości lub w wybranych obszarach;
   3. inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy Szkoły oraz podejmowaniu nowatorskich rozwiązań metodycznych i organizacyjnych;
   4. zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
   5. zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli;
   6. dokonuje, na podstawie gromadzonych informacji, oceny pracy oraz oceny dorobku zawodowego nauczycieli, zgodnie
    z odrębnymi przepisami.
  • w zakresie określonym odrębnymi przepisami sprawuje opiekę
   nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne;
  • przygotowuje i prowadzi Rady Pedagogiczne, kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący;
  • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły
   i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły;
  • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia
   o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
  • stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;
  • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa,
   a w szczególności ustala szkolny zestaw programów nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli
  i pracowników niebędących nauczycielami.
 4. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z innymi organami Szkoły w zakresie i formie określonej odrębnymi przepisami oraz postanowieniami niniejszego Statutu.
 5. Dyrektor Szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
  • dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły;
  • tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki
   w Szkole, oraz atmosfery sprzyjającej rozwojowi uczniów,
   w szczególności poprzez:
   1. ustalenie długości przerw międzylekcyjnych,
   2. ustalenie długości przerw w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków,
   3. zapewnienie uczniom w Szkole miejsca pozostawiania podręczników i przyborów szkolnych;
  • realizację uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
  • wykonywanie zarządzeń i zaleceń wydawanych przez organy nadzorujące Szkołę;
  • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań
   i doskonaleniu zawodowym oraz atmosfery sprzyjającej rozwojowi osobistemu i zawodowemu;
  • właściwe gospodarowanie mieniem Szkoły.
 6. Dyrektor, jako Administrator danych osobowych w procesach przetwarzania danych uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia prawa lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
  i wadze zagrożenia.
 7. Dyrektor powołuje Inspektora Danych Osobowych, który bezpośrednio podlega Administratorowi Danych Osobowych.
 8. Dyrektor zatwierdza i wdraża odpowiednie środki techniczne
  i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także było poddawane systematycznym przeglądom i aktualizacji.
 9. Dyrektor ustala zasady przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, w szczególności danych osobowych osób korzystających z pomocy Poradni, rodziców oraz pracowników i współpracowników Szkoły.
 10. Dyrektor sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych poprzez Inspektora Ochrony Danych Osobowych stosującego obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
 11. Kompetencje Dyrektora określają odrębne przepisy, a w szczególności art. 68 ustawy Prawo oświatowe.

 

 

 • 30.
 1. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę w roku szkolnym,
  w którym Szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów, może tworzyć dodatkowe stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.
 2. Powierzenia tych stanowisk oraz odwołania z nich dokonuje Dyrektor Szkoły,
  po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej, z zachowaniem procedur określonych odrębnymi przepisami.
 3. Wicedyrektor Szkoły oraz nauczyciel pełniący inne funkcje kierownicze przejmuje na siebie część zadań Dyrektora Szkoły, a w szczególności:
  • zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności w Szkole;
  • przygotowuje projekty dokumentów programowo – organizacyjnych Szkoły, zgodnie z poleceniami Dyrektora;
  • prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym
   oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli przydzielonych specjalności i poziomów nauczania;
  • pełni bieżący nadzór nad Szkołą wg ustalonego harmonogramu.
 4. Szczegółowy zakres uprawnień i odpowiedzialności wicedyrektora i osób zajmujących inne stanowiska kierownicze określa Dyrektor.
 5. W przypadku braku stanowiska wicedyrektora, Dyrektora Szkoły w czasie nieobecności zastępuje nauczyciel wskazany przez Dyrektora i zatwierdzony
  przez organ prowadzący.

 

 • 31.
  1. Kolegialnym organem Szkoły jest Rada Pedagogiczna, składająca się
   z wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Szkole, niezależnie od wymiaru zatrudnienia.
  2. Rada Pedagogiczna pracuje poprzez zebrania, które są obowiązkowe
   dla wszystkich nauczycieli.
  3. Przedmiotem pracy Rady Pedagogicznej są działania wynikające z jej uprawnień
   i kompetencji określonych w ustawie Prawo oświatowe i wydawanych aktów wykonawczych.
  4. Rada Pedagogiczna realizuje swoje kompetencje w formie uchwał:
 • uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących są aktami prawa;
 • uchwały podjęte w ramach kompetencji opiniodawczych, wyrażania zgody, wnioskowania, ustalenia, postanowienia, porozumienia lub wyboru są uchwałami zwykłymi.
  1. Rada Pedagogiczna w ramach szczegółowych kompetencji, w szczególności:
 • zapoznaje się projektami przedłożonymi przez autorów planów pracy Szkoły i innych dokumentów programowych Szkoły nie później niż 7 dni
  przed procedowaniem;
 • w toku ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
  w pierwszej kolejności bierze pod uwagę zidentyfikowane potrzeby Szkoły, sformułowane jako wnioski do pracy na kolejny rok szkolny;
 • przed zajęciem stanowiska w danej sprawie, Rada Pedagogiczna zapoznaje się z opinią nauczycieli, których sprawa bezpośrednio dotyczy;
 • ocenia efekty wdrażania wniosków i postanowień Rady i ich wpływ
  na podnoszenie jakości pracy Szkoły;
 • projektuje Statut Szkoły lub jego zmiany poprzez pracę komisji, której członków wskazuje Dyrektor Szkoły.

 

 

 • 32.
 1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i postanowieniami Statutu Szkoły.
 2. Regulamin Rady Pedagogicznej określa w szczególności:

1) sposób i tryb protokołowania Rady Pedagogicznej;

 • tryb przyjmowania protokołów;
 • zadania przewodniczącego Rady, protokolanta i komisji wnioskowej;
 • sposób zawiadamiania o terminie zebrania i przewidywanym porządku zebrania;
 • tryb wyłaniania członków zespołów i komisji.

 

 • 33.
  1. Wszyscy uczniowie Szkoły, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski
   w dwóch grupach wiekowych:
 • klasy 1 – 4,
 • klasy 5 – 8.
 1. Organa Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów
  Szkoły.
 2. Organa Samorządu Uczniowskiego to: przewodniczący oraz jego zastępca, sekretarz Samorządu Uczniowskiego.
 3. Przewodniczący lub jego zastępca reprezentuje Samorząd Uczniowski,
  w szczególności wobec organów Szkoły.
 4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. Regulamin określa także:

1)) sposób uchwalania Regulaminu oraz wprowadzania w nim zmian;

2) tryb i sposób wyborów do Samorządu Uczniowskiego.

 1. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne (w tym lokalowe) warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 2. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej
  i Dyrektorowi wnioski oraz opinie w sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące podstawowych praw i obowiązków uczniów:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
  i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
  i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania
  i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
  oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 1. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd Uczniowski może wyłonić ze swego składu radę wolontariatu, do zadań której należy w szczególności:
  • propagowanie wolontariatu i popularyzacja bezinteresownych postaw woluntarystycznych;
  • gromadzenie informacji o akcjach charytatywnych oraz koordynowanie działań;
  • współdziałanie z opiekunem Samorządu oraz innymi nauczycielami
   w procesie planowania, prowadzenia i oceniania prowadzonych działań.

10.Szkolny wolontariat jest szansą dla wolontariuszy na zdobycie nowej wiedzy
i umiejętności, takich jak:

 • udzielanie korepetycji uczniom z problemami w nauce;
 • przeprowadzenie lekcji, wykładów, prezentacji z tematu, który zna uczennica/uczeń;
 • zbiórki książek;
 • działania kulturalne, szkolne spektakle, tworzenie dekoracji, szkolnych gazetek, głównie o tematyce humanitarnej.
 1. Szczegółowe zasady działania rady wolontariatu (w tym sposób organizacji
  i realizacji działań) w Szkole określa regulamin wolontariatu, który jest odrębnym dokumentem.

 

 • 34.
 1. Rada Rodziców jest organem autonomicznym, jest reprezentacją ogółu rodziców uczniów Szkoły.
 2. Rada Rodziców opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności, który
  nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 3. Koordynatorem, organizatorem pracy oraz osobą upoważnioną do reprezentowania Rady jest przewodniczący – wybierany w głosowaniu tajnym spośród członków reprezentujących ogół rodziców uczniów.
 4. Decyzje, opinie i wnioski przyjmowane są w formie uchwał podejmowanych większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Rodziców.
 5. W posiedzeniach Rady Rodziców – jako głos doradczy – może brać udział Dyrektor Szkoły.
 6. Członkowie Rady są wybierani według zasad zawartych w regulaminie.
 7. Członków Rady Rodziców zgłaszają Klasowe Rady Rodziców.
 8. Rada Rodziców zostaje zapoznana z planem nadzoru pedagogicznego w danym roku szkolnym oraz z jego realizacją, a także z raportem ewaluacji wewnętrznej.
 9. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły
  z wnioskami i opiniami dotyczącymi różnych spraw Szkoły.
 10. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie wyżej wymienionego programu, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązują do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
 • opiniowanie szkolnego zestawu programów oraz szkolnego zestawu podręczników;
 • możliwość dokonywania oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego;
 • delegowanie swoich przedstawicieli na konkurs na stanowisko dyrektora macierzystej placówki.

 

 • 35.
 1. Zasady współdziałania organów Szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi.
 • Na całokształt stosunków interpersonalnych w Szkole mają wpływ wszyscy jej pracownicy.
 • Dyrektor Szkoły poprzez równomierny przydział obowiązków, systematyczną kontrolę, rzetelną ocenę i optymalną organizację pracy tworzy atmosferę zaufania, bezpieczeństwa i współodpowiedzialności wszystkich pracowników Szkoły.
 • Organy Szkoły planują swoją działalność na dany rok szkolny
  i informują się nawzajem o planach działania, nie później niż
  do 10 października, na spotkaniu zorganizowanym przez Dyrektora Szkoły.
 • Każdy organ Szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się w działania, proponując swoją opinię lub stanowisko
  w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organów.
 • Organy Szkoły, za pośrednictwem przewodniczących organów, mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zabrania przedstawicieli innych organów zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Przewodniczący organów informują się nawzajem, w formie pisemnej,
  o projektach zmian i zmianach w uchwalonych regulaminach ich działania.
 • Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących są podawane do ogólnej wiadomości w formie pisemnej
  w księdze uchwał.
 • Podsumowanie pracy organów Szkoły odbywa się na ostatnim zebraniu Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym.
 • Konflikty zaistniałe na terenie Szkoły rozstrzygane są zgodnie z obowiązującym prawem oraz w myśl zasad określonych w Statucie Szkoły.
 • Sytuacje konfliktowe między Dyrektorem a Radą Pedagogiczną rozwiązuje się w trakcie zebrań Rady Pedagogicznej zwoływanych z inicjatywy Dyrektora lub na wniosek Rady Pedagogicznej – w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
 • W przypadku nierozstrzygnięcia sporu Dyrektor zwołuje zebranie Rady Pedagogicznej z udziałem przedstawicieli organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny w celu rozwiązania sporu
 • W przypadku sporu między innymi organami niż wymienione w pkt. 10,
  do rozwiązania sporu powołuje się zespół w składzie:
  1. przewodniczący organów Szkoły;
  2. po dwóch przedstawicieli każdego z organów, wyłonionych
   przez uprawniony organ.
 • Czas pracy zespołu nie może przekraczać 14 dni roboczych.
 • Komisja ma prawo powołania zewnętrznego mediatora lub negocjatora.
 • W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w drodze uzgodnienia stanowiska
  w trakcie trzech kolejnych zebrań, zespół podejmuje decyzję w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
 • Zebranie zespołu jest prawomocne, o ile uczestniczy w nim co najmniej
  2/3 powołanych członków.
 • Członkowie zespołu na pierwszym zebraniu wybierają spośród siebie przewodniczącego zebrania i protokolanta. Funkcji tych nie mogą pełnić przewodniczący organów.
 • Wyniki pracy komisji są jawne dla wszystkich organów Szkoły.
 • Spory wewnętrzne między członkami organów Szkoły w sposób polubowny załatwiają przewodniczący organów.
 • Sytuacje konfliktowe między uczniami oraz między uczniem i nauczycielem powinny być wyjaśnione i rozwiązywane w pierwszej kolejności przez wychowawcę.

 

DZIAŁ VI

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

NAGRODY I KARY

 

 • 36.
  1. Katalog praw ucznia wynika z przepisów prawa polskiego oraz obowiązujących międzynarodowych aktów prawnych.
 • Uczeń ma prawo do informacji, czyli do:
  1. otrzymywania informacji z różnych źródeł wyrażających różne koncepcje filozoficzne i różny światopogląd, stosownych
   do jego wieku i zdolności percepcji;
  2. otrzymywania informacji dotyczących ucznia;
   o podejmowanych w jego sprawie decyzjach zwłaszcza
   o przeniesieniu do innej klasy, szkoły; ocenach; skutkach decyzji jego dotyczących; karach; nagrodach;
  3. znajomości programów nauczania, wymagań edukacyjnych, zasad i form sprawdzania jego osiągnięć
   oraz ich oceniania, jawności ocen;
  4. dostępu do informacji na temat życia szkolnego;
  5. dostępności wiedzy o prawach i uprawnieniach warunkujących korzystanie z nich oraz dostępności wiedzy
   o procedurach dochodzenia swoich praw.
 • Uczeń ma prawo do nauki, czyli do:
 1. pobierania bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;
 2. nauczania w kierunku jak najpełniejszego rozwoju jego osobowości, talentów, zdolności umysłowych i fizycznych; rozwijania szacunku do praw człowieka, szacunku do rodziców, Ojczyzny, tożsamości narodowej, kulturowej i języka;
 3. przygotowania do odpowiedzialnego życia
  w społeczeństwie.
 • Uczeń ma prawo do swobody wypowiedzi, czyli do:
  1. możliwości wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem;
  2. możliwości wypowiadania opinii na temat spraw ważnych
   w życiu Szkoły, klasy, Samorządu;
  3. możliwości wyrażania opinii, przedstawiania stanowiska
   we własnej sprawie zwłaszcza w sytuacji konfliktu.
 • Uczeń ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania,
  to znaczy:
  1. ma możliwość uzewnętrzniania przekonań religijnych
   i światopoglądowych;
  2. ma prawo do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu;
  3. ma prawo do tolerancji wobec mniejszości religijnej, kulturowej, etnicznej.
 • Uczeń ma prawo do wolności od poniżającego traktowania, co oznacza:
  1. zakaz stosowania jakiejkolwiek przemocy fizycznej;
  2. poszanowanie godności ucznia – zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej;
  3. poszanowanie dobrego imienia oraz prywatnej własności ucznia.
 • Uczeń ma prawo dochodzenia należnych mu praw:
  1. uczeń ma prawo odwołania się od decyzji nauczyciela
   do wychowawcy lub szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, który,
   po rozpatrzeniu sprawy, w jego imieniu podejmuje negocjacje
   z nauczycielem;
  2. uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od decyzji nauczyciela lub Rady Pedagogicznej do Dyrektora Szkoły, który zobowiązany jest w ciągu 7 dni rozpatrzyć odwołanie i o swojej decyzji powiadomić pisemnie ucznia i jego rodziców chyba,
   że przepisy stanowią inaczej;
  3. uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od decyzji Dyrektora do organu nadzorującego Szkołę; w przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi przysługuje im prawo zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Praw Dziecka,
  4. uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania
   od wymierzonej kary, według zasad określonych w § 44 Statutu.
 1. Uprawnienia uczniowskie wynikające z prawa oświatowego:
  • uczeń może zdawać egzamin poprawkowy na zasadach określonych w § 88 Statutu;
  • uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny na zasadach określonych w § 89. Rodzice ucznia mają prawo do ubiegania się
   o roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od przewidywanych zgodnie
   z § 90 i 91 Statutu.
 2. Uprawnienia ucznia wynikające z wewnątrzszkolnych regulaminów, umów
  i zarządzeń Dyrektora dotyczących:
  • samorządności uczniowskiej – uczniowie mają prawo do:
   1. opiniowania projektu oceny zachowania swoich kolegów;
   2. wyłonienia w demokratycznych wyborach swoich przedstawicieli kierujących społecznością uczniowską i działających w ich interesie;
   3. uzyskania od nauczycieli pomocy organizacyjnej i merytorycznej
    w pracy Samorządu Uczniowskiego, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad demokracji w Szkole i organizacji wolontariatu;
   4. wyboru Rzecznika Praw Ucznia spośród nauczycieli;
   5. zgłaszania swoich problemów Rzecznikowi Praw Ucznia, pedagogowi szkolnemu i wychowawcy klasy;
   6. udziału w zagospodarowaniu sali lekcyjnej, przydzielonej klasie według projektu zaakceptowanego przez wychowawcę.
  • przygotowania i przebiegu zajęć lekcyjnych – uczeń ma prawo do:
   1. znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji;
   2. dodatkowej pomocy nauczyciela w przypadku trudności
    z opanowaniem treści;
   3. odpoczynku podczas przerwy międzylekcyjnej;
   4. ferii szkolnych bez zadawanych prac domowych.

 

 • 37.
 1. W przypadku łamania praw ucznia, uczeń i jego rodzice mogą złożyć pisemną skargę do Dyrektora Szkoły, który zobowiązany jest w ciągu 7 dni ją rozpatrzyć
  i w formie pisemnej powiadomić o swojej decyzji zainteresowane osoby.

1) W przypadku niezadawalającej decyzji, rozstrzygnięcia skargi
przez Dyrektora, uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się do szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, a w kolejności Rzecznika Praw Dziecka.

 1. W przypadku wystąpienia konfliktu między uczniem i nauczycielem
  lub innym pracownikiem Szkoły, uczeń i jego rodzice mogą wystąpić
  o rozstrzygnięcie sporu przez Dyrektora Szkoły lub odpowiedni organ nadzorujący Szkołę, o ile rozstrzygnięcie Dyrektora jest niezadowalające.

 

 

 • 38.
 1. Uczniowie mają obowiązek:
  • przestrzegania postanowień Statutu, zarządzeń Dyrektora, uchwał Rady Pedagogicznej, regulaminów i procedur szkolnych oraz zawartych kontraktów;
  • właściwego zachowania się podczas zajęć lekcyjnych, rozumiane jako:
 1. punktualne, tj. najpóźniej równo z dzwonkiem oznajmującym początek zajęć i systematycze przychodzenie na wszystkie zajęcia (co jest równoznaczne z realizacją obowiązku szkolnego. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia
  w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w Szkole),
 2. rozpoczynanie i kończenie zajęć w ustalonym porządku,
 3. dbanie o wspólne dobro, ład i porządek,
 4. okazywanie szacunku nauczycielom i innym uczniom,
 5. umożliwianie sobie i innym uczniom pełnego uczestnictwa w zajęciach poprzez przygotowanie się do nich,
  powtórzenie materiału poprzednich zajęć z danego przedmiotu, opanowanie omawianego materiału
  oraz wykonanie pracy domowej zadanej przez nauczyciela,
 6. branie aktywnego udziału w zajęciach i zgodnej współpracy w ich realizacji z innymi uczniami, prowadzenie zeszytu przedmiotowego w sposób wskazany
  przez nauczyciela, systematyczne odrabianie prac domowych, przynoszenie niezbędnych, określonych przez nauczyciela podręczników, zeszytów oraz potrzebnych pomocy
  i materiałów,
 7. w razie niedopełnienia obowiązków określonych
  w podpunkcie f uczeń zgłasza nieprzygotowanie nauczycielowi bezpośrednio przed lekcją, podaje również przyczynę nieprzygotowania;
 • systematycznego uczestnictwa w sprawdzianach we wcześniej ustalonych terminach (pojedyncza nieobecność na sprawdzianie może wynikać jedynie z choroby ucznia lub innych szczególnie ważnych powodów i powinna być usprawiedliwiona przez rodziców);
 • częstego logowania się do systemu Librus w celu skutecznego przepływu informacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami;
 • właściwego zachowania, tak, by nie zakłócać przebiegu zajęć;
 • uzupełniania powstałych braków wynikających z absencji w terminie ustalonym z nauczycielem;
 • szanowania przekonań innych – bycia tolerancyjnym;
 • dbania o kulturę języka: wypowiadanie własnych poglądów
  i słuchanie wypowiedzi innych odbywać się winno z należytą kulturą
  i szacunkiem;
 • codziennego noszenia schludnego stroju szkolnego dostosowanego do norm szkolnych oraz galowego na wszystkie uroczystości szkolne:
 1. a) uczeń jest zobowiązany do zmiany obuwia na terenie Szkoły
  i pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni,
 2. włosy i paznokcie powinny być czyste, schludne i zadbane; niedopuszczalne jest ich malowanie,
 3. noszenie ozdób (długich łańcuszków, kolczyków) z uwagi na wymogi bezpieczeństwa jest zabronione;
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do innych uczniów, nauczycieli oraz pracowników Szkoły;
 • godnego reperentowania Szkoły na zewnątrz;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
 • usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności w Szkole
  w określony niżej sposób:
  1. usprawiedliwienie ma formę pisemną i jest podpisane
   przez rodziców lub inne uprawnione osoby,
  2. usprawiedliwenie składa się do wychowawcy klasy,
   nie później niż do 7 dni roboczych po powrocie do Szkoły
   po nieobecości,
  3. usprawiedliwienia niespełniające warunków, o których mowa w pkt. 13 lit. a, b nie będą uwzględniane,
  4. wychowawca klasy ma prawo nie uznać usprawiedliwienia, którego treść jest sprzeczna
   ze stwierdzonym stanem faktycznym;
 • przestrzegania niżej określonych warunków korzystania
  z prywatnych telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły:
  1. obowiązuje całkowity zakaz używania prywatnych urządzeń, o których mowa w pkt. 14, na terenie placówki – urządzenia muszą być wyłączone,
  2. z telefonu komórkowego uczeń może korzystać jedynie
   za zgodą nauczyciela w sytuacjach wyjątkowych,
  3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie aparatu telefonicznego ani za zgubione wartościowe przedmioty, które nie są potrzebne do działań dydaktyczno – wychowawczych,
  4. używanie na terenie Szkoły urządzeń nie może naruszać żadnych przepisów prawa w szczególności dóbr osobistych innych osób i praw autorskich (robienie zdjęć, nagrywanie, używanie kamery), o czym w szczególności informują wychowawcy,
  5. jeżeli uczeń nie będzie przestrzegał zasad korzystania z telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego, zostanie mu on odebrany i oddany rodzicom z pisemną karą upomnienia lub naganą;
 • przestrzegania zasad zwalniania z zajęć edukacyjnych zawartych
  w 26 ust. 9 i 10 Statutu Szkoły;
 • dbania o mienie Szkoły;
 • poszanowania symboli narodowych, międzynarodowych
  i związanych z tradycją i ceremoniałem Szkoły;
 • okazywania szacunku obecnym oraz byłym nauczycielom
  i pracownikom Szkoły;
 • dbania o miejsca pamięci narodowej powierzone opiece Szkoły;
 • dbanie o zachowanie walorów ekologicznych otoczenia Szkoły
  i najbliższej okolicy.

 

 

 • 39.
  1. Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1)           najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu;

 • pracę na rzecz Szkoły, innych uczniów;
 • wzorową postawę;
 • wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, sztuce.

 

 

 

 

 

 • 40.
  1. Ustala się następujące formy nagród:
 • pochwała ustna nauczyciela w klasie w obecności uczniów;
 • pochwała pisemna nauczyciela skierowana do ucznia i jego rodziców;
 • pochwała ustna Dyrektora w obecności uczniów;
 • pochwała pisemna Dyrektora skierowana do ucznia i jego rodziców
 • dyplom, nagroda książkowa lub rzeczowa;
 • list pochwalny do rodziców ucznia;
 • świadectwo z wyróżnieniem;
 • stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe;
 • nagrody specjalne fundowane przez Radę Rodziców.

 

 • 41.
 1. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek:
  • wychowawcy klasy;
  • zespołu wychowawczego;
  • Samorządu Uczniowskiego;
  • Rady Rodziców

    z zastrzeżeniem § 40 ust. 1 pkt. 1, 2, 9.

 1. Nagrody w formie określonej w § 40 pkt. 4, 5, 6 przyznaje Dyrektor
  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie. Z tego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.
 3. Stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz komisji stypendialnej. Szczegółowe kryteria oraz tryb przyznawania stypendium określa obowiązujący regulamin.
 4. Nagrody specjalne fundowane przez Radę Rodziców przyznawane są przez Radę Rodziców na wniosek Rady Pedagogicznej. Zasady przyznawania tych nagród określa regulamin Rady Rodziców.
 5. Uczeń i jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej, zawierającej uzasadnienie, w terminie 7 dni od dnia przyznania nagrody.
 6. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie do 7 dni od dnia złożenia pisma
  i informuje w formie pisemnej rodziców ucznia o zajętym stanowisku.
 7. W przypadku niezadowalającej decyzji Dyrektora Szkoły uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo do odwołania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  nad Szkołą.

 

 • 42.
 1. Wobec uczniów łamiących przepisy szkolne, w tym szczególnie postanowienia Statutu Szkoły stosuje się kary, które nie mogą naruszać ich nietykalności i godności osobistej.
 2. Nauczyciel może stosować wobec ucznia jedynie kary wymienione § 43.

 

 • 43.
 1. Ustala się następujące rodzaje kar i oddziaływań wychowawczych:
  • upomnienie ucznia przez nauczyciela:
 1. w rozmowie indywidualnej z uczniem poza klasą;
 2. na forum klasy;
 • wpis uwagi lub punktów ujemnych z zachowania do dziennika elektronicznego Librus;
 • pisemne lub słowne zawiadomienie rodziców ucznia
  przez nauczyciela;
 • bezpośrednia rozmowa nauczyciela z rodzicami oraz z rodzicami
  i uczniem;
 • bezpośredni nadzór pedagoga szkolnego i wychowawcy
  w uzgodnionej z rodzicami formie;
 • rozmowa nauczyciela z uczniem z udziałem Dyrektora lub innego – wskazanego przez Dyrektora nauczyciela;
 • rozmowa nauczyciela z udziałem Dyrektora Szkoły z rodzicami
  oraz z rodzicami i uczniem;
 • nagana wychowawcy klasy;
 • nagana Dyrektora Szkoły wobec rówieśników w klasie;
 • nagana Dyrektora Szkoły wobec społeczności szkolnej;
 • zawiadomienie instytucji (sąd, prokuratura) w przypadku długotrwałego lub zagrażającego bezpieczeństwu uczniów
  lub pracowników Szkoły braku oczekiwanych efektów pracy wychowawczej ;
 • przedstawienie problemu na Radzie Pedagogicznej, która podejmuje postanowienie o zastosowaniu kary:
 1. okresowym lub stałym przeniesieniu ucznia do innej klasy – powyższą decyzję Szkoła odnotowuje w swojej dokumentacji,
 2. wystąpieniu do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia
  do innej szkoły.
 1. Możliwe kary dodatkowe, udzielane łącznie z karami ujętymi w ust. 1 to:
 • w uzgodnieniu z rodzicami ucznia – wykonanie dodatkowych czynności na rzecz społeczności szkolnej;
 • zakaz udziału w imprezach i wycieczkach klasowych
  lub szkolnych, o ile nie uniemożliwi to realizacji podstawy programowej;
 • wykluczenie ucznia z udziału w imprezach klasowych
  lub szkolnych;
 • zawieszenie prawa do reprezentowania Szkoły na zewnątrz;
 • odwołanie z pełnienia funkcji społecznych na terenie Szkoły.
 1. Wychowawca o każdej wymierzonej karze powiadamia rodziców ucznia.
 2. Decyzję o orzeczeniu kary w trybie, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt. 12 podejmuje Dyrektor Szkoły i przekazuje ją uczniowi oraz jego rodzicom najpóźniej
  w ciągu 7 dni od Rady Pedagogicznej.
 3. Na wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły może wystąpić
  o przeniesienie ucznia do innej szkoły do kuratora oświaty za popełnienie czynów karalnych lub chuligańskich zachowań w przypadkach:
  • jeśli zastosowane wcześniej kary nie spowodowały poprawy
   w postawie ucznia;
  • jeśli istnieje przekonanie, że zmiana środowiska szkolnego wpłynie korzystnie na poprawę jego zachowania.
 4. W wyjątkowych sytuacjach zastosowanie kary wobec ucznia może nastąpić łącznie lub/i z pominięciem wymienionej w § 43 ust. 1 gradacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących ucznia.

 

 • 44.
 1. Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od każdej kary.
 2. W przypadku kar, o których mowa w § 43 ust. 1 pkt. 8 uczeń lub jego rodzice mają prawo pisemnego odwołania się do wychowawcy.
  • Wychowawca zobowiązany jest do rozpoznania sprawy w ciągu
   3 dni;
  • Jeśli uczeń nie jest usatysfakcjonowany działaniami wychowawcy
   ma prawo odwołać się do pedagoga szkolnego, który rozpoznaje sprawę
   w ciągu 3 dni;
  • Uczniowi przysługuje prawo odwołania w ciągu 3 dni
   od niesatysfakcjonującego działania wychowawcy i pedagoga szkolnego do Dyrektora Szkoły;
  • Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do rozpoznania odwołania
   i podjęcia decyzji w ciągu 3 dni.
 3. Istnieje możliwość odwołania się od kary, o której mowa w § 43 ust. 1
  9 – 11 do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej w ciągu 5 dni od zastosowania kary. Dyrektor zobowiązany jest do rozpatrzenia odwołania w ciągu 7 dni w formie pisemnej.
 4. W przypadku niezadowalającej decyzji Dyrektora Szkoły, uczniowi i jego rodzicom przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  nad Szkołą.

 

DZIAŁ VII

RODZICE UCZNIÓW

 

 • 45.
  1. Rodzice uczniów mają prawo do:
 • występowania do organów Szkoły, zgodnie z kompetencjami tych organów w każdej sprawie dotyczącej dziecka;
 • zapoznania się ze Statutem Szkoły i dokumentami programowymi Szkoły;
 • uzyskiwania bieżącej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka oraz jego ocenach, podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem; konsultacje
  te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonych przez nauczyciela;
 • uzyskiwania informacji o prawach dziecka i własnych w danej sytuacji szkolnej;
 • uzyskiwania pomocy w sprawach wychowania i kształcenia dziecka;
 • uzyskiwania pomocy materialnej dla swojego dziecka na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
 • uzyskiwania informacji i wskazówek w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka;
 • zwolnienia dziecka z zajęć na pisemną prośbę;
 • informacji o grożącej uczniowi rocznej/śródrocznej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem zajęć edukacyjnych;
 • informacji o przyznanych dziecku nagrodach, wyróżnieniach
  oraz wymierzonych karach;
 • wnioskowania o indywidualny tok nauki, odroczenie rozpoczęcia nauki, dostosowanie warunków nauki, sprawdzianu i egzaminu zgodnie
  z opinią lub orzeczeniem publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej;
 • odwołania się od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej
  oraz oceny z zachowania, a także wnioskowania o egzamin poprawkowy
  i klasyfikacyjny;
 • bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego, który prowadzi Szkoła za pomocą bezpłatnie otrzymanego loginu w zakresie dotyczącym ich dziecka, jak również do kontaktowania się z nauczycielami
  poprzez dziennik elektroniczny.
 1. Rodzice biorą udział w procesie wychowawczym Szkoły w szczególności poprzez:
 • opiniowanie programów wychowawczych klasy;
 • systematyczną kontrolę postępów w nauce swojego dziecka przez:
 1. udział w zebraniach, konsultacjach i spotkaniach indywidualnych,
 2. systematyczne logowanie się do dziennika elektronicznego Librus
  i zapoznawanie się z bieżącymi ocenami dziecka;
 • współdziałanie z wychowawcą i innymi nauczycielami w celu wspierania szkolnego procesu dydaktycznego i wychowawczego;
 • wyrażanie opinii o pracy Szkoły oraz czynny wpływ na jej funkcjonowanie, w szczególności przez uczestnictwo w pracach Rady Rodziców, o której mowa w § 34.

 

 • 46.
  1. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za wychowanie i rozwój swojego dziecka, realizowany zgodnie z własnymi przekonaniami.
  2. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie się dziecka
   po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne
   i usprawiedliwianie jego nieobecności w sposób określony w Statucie Szkoły;
  • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się
   do zajęć szkolnych.
 2. Rodzice są zobowiązani do przekazania nauczycielom rzetelnej informacji
  o istotnych faktach mogących mieć wpływ na proces dydaktyczno – wychowawczy oraz o aktualnym stanie zdrowia dziecka.
 3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za celowo zniszczone
  przez dziecko mienie szkolne i osób przebywających na terenie szkoły.
 4. Rodzice odpowiadają za higienę osobistą i zdrowie dziecka.
 5. W przypadku zaniedbania wykonywania obowiązków rodzicielskich, stosowania przemocy wobec dzieci, demoralizacji, wykorzystywania seksualnego i innych ujawnionych naruszeń praw dziecka, Szkoła musi zwrócić się do organów władzy publicznej o ochronę dziecka, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

 • 47.
  1. Organy Szkoły podejmują działania w celu aktywnego włączania rodziców
   w działalność na rzecz i dla dobra Szkoły.
  2. W szkole powoływane są klasowe rady rodziców, składające się z 3 osób. Wybierane są one w głosowaniu tajnym przez ogół rodziców danego oddziału
   na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym. Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców wspierają szkolną Radę Rodziców.
  3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, kształcenia dzieci oraz profilaktyki.
  4. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami, stwarzając możliwości wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, w formie spotkań
   i konsultacji, rozmów indywidualnych oraz zajęć warsztatowych.
  5. Szkoła organizuje „dni otwartych drzwi”, pikniki rodzinne i inne imprezy
   na rzecz integracji społeczności szkolnej.

 

 

 • 48.
 1. Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw rodziców.
 • Rodzic w przypadku naruszenia przysługujących mu praw zgłasza zaistniałą sytuację przestrzegając następującej drogi służbowej:
 1. nauczyciel przedmiotu, wychowawca, pedagog szkolny;
 2. Dyrektor Szkoły;
 3. organ prowadzący, organ nadzoru pedagogicznego.
 • Nauczyciel, wychowawca klasy lub pedagog informuje Dyrektora Szkoły
  o zaistniałej trudnej sytuacji na płaszczyźnie nauczyciel – rodzic.
 • O sposobie rozwiązania zaistniałej trudnej sytuacji na płaszczyźnie nauczyciel – rodzic, wychowawca lub Dyrektor Szkoły ustnie lub pisemnie informuje zainteresowanego rodzica.

 

 

 

 

DZIAŁ VIII

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

 • 49.
 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku, z zastrzeżeniem przepisów wydawanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza:
  • pierwsze trwa od pierwszego dnia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym do końca stycznia;
  • drugie rozpoczyna się z dniem 1 lutego i trwa do końca zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
 3. Terminy ferii, dni wolnych od zajęć oraz rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym określają odrębne przepisy.

 

 • 50.
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły,
  z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa
  w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę zgodnie
  z odrębnymi przepisami.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor,
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy
  oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 3. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w terminach określonych w kolejnych rozporządzeniach MEiN wprowadza się formę nauczania zdalnego.
 4. Nauczanie zdalne odbywa się w oparciu o Procedurę nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej nr 54 w Łodzi.
 5. Dyrektor Szkoły zawiesza zajęcia stacjonarnych w przypadku:

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem
imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

 • temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
 • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
 • nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż powyższe.
 1. Jeżeli szkoła zostaje zamknięta na dłużej niż dwa dni, Dyrektor Szkoły jest zobowiązany wdrożyć naukę zdalną.

 

 • 51.
  1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział, a formą pracy zajęcia edukacyjne.
  2. W Szkole organizowane są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w trakcie których odbywa się realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) dodatkowe zajęcia  edukacyjne włączone do szkolnego planu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami;

3) inne zajęcia dodatkowe oraz pozalekcyjne na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Wymiar godzin i zasady organizacji zajęć wymienionych w ust. 2 regulują odrębne przepisy.
 2. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w systemie klasowo – lekcyjnym z uczniami całej klasy lub z grupami uczniów.
 3. Podział uczniów na grupy regulują odrębne przepisy.
 4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując tygodniowy czas zajęć w ustalonym tygodniowym rozkładzie zajęć.
 5. Zajęcia edukacyjne z klasami I – III prowadzą nauczyciele według ustalonego
  przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 6. Zajęcia prowadzone przez specjalistów trwają 60 minut.

 

 • 52.
  1. Szkoła przygotowuje uczniów do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia w oparciu o wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który jest elementem procesu dydaktyczno – wychowawczego Szkoły.
  2. System ten obejmuje ogół działań podejmowanych przez Szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi edukacyjnej
   i do wyboru zawodu.
  3. Na podstawie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, na każdy rok szkolny opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami.
  4. Cele główne wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego to:
 • przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej;
 • określenie własnych predyspozycji, cech osobowości, zainteresowań, talentów, mocnych stron i umiejętności;
 • przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych i trafnych wyborów edukacyjno – zawodowych;
 • uświadomienie rodzicom, jak wielkie znaczenie odgrywają w procesie przygotowania dziecka do wyboru jego przyszłej ścieżki edukacyjno – zawodowej;
 • przekazanie informacji rodzicom na temat dziecka w kwestii jego predyspozycji zawodowych, osobowościowych i edukacyjnych.
 1. Cele szczegółowe wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego to:

1) uczeń:

 1. a) poznaje siebie;
 2. b) nazywa swoje umiejętności, zainteresowania, talenty, mocne strony;
 3. c) planuje, zarządza swoim czasem i stawia cele;
 4. d) posiada informacje o zawodach, zawodach przyszłości i czym jest rynek pracy.

2) nauczyciele:

a)potrafią zauważyć potrzeby i zasoby uczniów;

 1. b) wspierają rodziców i uczniów w procesie wyboru przez dziecko przyszłej ścieżki edukacyjno – zawodowej;
 2. c) rozwijają i wspierają talenty i zainteresowania uczniów.

3) rodzice:

 1. a) znają ofertę edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego.
 2. Realizatorami doradztwa zawodowego w Szkole są:

1) Dyrektor Szkoły;

2) doradca zawodowy;

3) pedagog, psycholog;

4) wychowawca klasy i wychowawcy świetlicy;

5) nauczyciele przedmiotów;

6) nauczyciel bibliotekarz.

 1. Do zadań Dyrektora Szkoły należy:

1) zatwierdzenie do 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego opracowanego zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) dopuszczenie do użytku w Szkole programu zajęć z doradztwa zawodowego;

3) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie realizacji doradztwa zawodowego;

2) prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami;

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na każdy rok szkolny;

4) koordynowanie realizacji programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;

5) przedstawienie Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku informacji o realizacji programu (monitorowanie po I semestrze, wnioski na koniec roku szkolnego);

6) wspieranie nauczycieli w zakresie realizacji działań określonych w programie;

7) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych.

 1. W klasach I – VI doradztwo jest realizowane w formie orientacji zawodowej, która ma na celu w szczególności:

1) zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami;

2) kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji;

3) pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

 1. Doradztwo zawodowe w formie orientacji zawodowej jest realizowane:

1) w trakcie bieżącej pracy z uczniami w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia i realizujących treści przewidziane w podstawie programowej;

2)przez zintegrowane działania nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców przewidziane w opracowanym na każdy rok programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 1. W klasach VII i VIII doradztwo zawodowe jest realizowane w formie:

1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, których treści programowe i wymiar godzin określają odrębne przepisy prawa;

2) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowanych
w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

3) zajęć z wychowawcą;

4) indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym;

5) indywidualnych lub grupowych wizyt w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe;

6) innych działań ujętych w programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 1. Przy organizacji i realizacji doradztwa zawodowego Szkoła współpracuje
  w szczególności z:
  • poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w zakresie rozpoznawania uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów
   oraz w prowadzeniu zajęć w Szkole przez specjalistów poradni;
  • organizacjami pozarządowymi w zakresie poznawania różnych zawodów i dziedzin, jakimi zajmują się inni;
  • innymi szkołami wspólnie organizując akcje i wymieniając doświadczenia doradców zawodowych, nauczycieli i uczniów;
  • przedsiębiorcami i pracodawcami poprzez spotkania dotyczące poznawania poszczególnych zawodów, wymagań i oczekiwań pracodawców oraz wpływu udziału w zajęciach doradztwa zawodowego na wyznaczanie i osiąganie celów;
  • placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji dotyczących kształcenia umiejętności podejmowania właściwych decyzji, dokonywania trafnych wyborów
   i planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej.

 

 • 53.
 1. Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
  • pomieszczeń do nauki z wyposażeniem (sal lekcyjnych);
  • biblioteki;
  • świetlicy;
  • stołówki;
  • gabinetu profilaktyki zdrowotnej, spełniającego wymagania określone odrębnymi przepisami;
  • sali gimnastycznej oraz zespołu urządzeń rekreacyjnych i sportowych;
  • pomieszczeń sanitarno – higienicznych.

 

 • 54.
 1. Biblioteka służy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły. Jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, w której uczniowie uczestniczą
  w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza i nauczycieli oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy.
 2. Zadania biblioteki:
 • gromadzi, przechowuje i opracowuje materiały biblioteczne;
 • udostępnia uczniom, nauczycielom, rodzicom zbiory oraz prowadzi działalność informacyjną;
 • podejmuje, zgodnie z obowiązującymi w Szkole programami i planami nauczania, różnorodne formy pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • wspiera nauczycieli w realizacji ich programów nauczania
  oraz w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej;
 • prowadzi przysposobienie uczniów do samokształcenia i korzystania
  z różnych źródeł informacji, przygotowanie do życia w społeczeństwie informatycznym;
 • rozbudza zainteresowania czytelnicze i informacyjne uczniów, wyrabia nawyk czytania i uczenia się przez całe życie oraz kształtuje ich kulturę czytelniczą;
 • pełni wobec uczniów funkcję opiekuńczo – wychowawczą;
 • współpracuje z rodzicami na zasadach partnerstwa w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów poprzez popularyzację literatury dla rodziców z zakresu wychowania oraz współudział rodziców w imprezach czytelniczych;
 1. Organizacja biblioteki.
 • Biblioteka funkcjonuje w wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły miejscu.
 • Zbiory biblioteki stanowi literatura, podręczniki oraz czasopisma prenumerowane zgodnie z możliwościami finansowymi Szkoły.
 • Użytkownikami biblioteki są uczniowie, pracownicy Szkoły i rodzice
  na zasadach określonych regulaminem biblioteki.
 • Biblioteka udostępnia zbiory pięć dni w tygodniu.
 • Godziny pracy biblioteki określa Dyrektor Szkoły na początku roku szkolnego, dostosowując je do planu zajęć dydaktyczno – wychowawczych
  i opiekuńczych.
 • Dyrektor sprawuje nadzór nad biblioteką, zatrudnia wykwalifikowaną obsługę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Szczegółowe zasady działania określa zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Regulamin Biblioteki Szkolnej.
 1. Zadania nauczyciela bibliotekarza:
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
 • udzielanie pomocy nauczycielom w doborze materiałów do zajęć dydaktycznych;
 • kompletowanie literatury pod względem potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli i rodziców oraz informowanie o nowościach;
 • przeprowadzanie zajęć edukacji czytelniczo-medialnej;
 • pełnienie wobec uczniów funkcji opiekuńczo – wychowawczej;
 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów, w tym podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych dla uczniów;
 • planowanie i sporządzanie sprawozdań;
 • pomoc w pozyskiwaniu literatury dla uczniów biorących udział
  w konkursach, olimpiadach;
 • współpraca z nauczycielami i rodzicami we wszystkich aspektach życia szkoły;
 • współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz
  i dla dobra dzieci.

 

 

 • 55.
 1. Biblioteka dąży, w miarę możliwości finansowych Szkoły, do zorganizowania nowoczesnego warsztatu biblioteczno – informacyjnego, umożliwiającego realizację zadań określonych w § 54.
 2. Biblioteka finansowana jest z budżetu Szkoły.
 3. Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców oraz innych ofiarodawców, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Wszystkie wypożyczane książki i materiały powinny być zwrócone
  przed roczną klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną.
 5. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika
  lub materiałów edukacyjnych Szkoła może żądać od rodziców ucznia odkupienia podręcznika, zgodnie z regulaminem korzystania z podręczników
  i materiałów edukacyjnych.
 • 56.
 1. Świetlica jest pozalekcyjną formą działalności wychowawczo - opiekuńczej Szkoły.
 2. Zadania świetlicy:
 • zapewnienie pobytu i opieki wychowawczej uczniom klas I – III a także

 – w wyjątkowych wypadkach – klas IV – VIII, którym rodzice nie mogą zorganizować opieki w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych
albo wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju;

 • tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień wychowanków, a ponadto łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania.
 1. Organizacja świetlicy.
 • Czas pracy świetlicy określa Dyrektor Szkoły na początku roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 • Świetlica pracuje według rocznego planu pracy, opracowanego
  na podstawie odpowiednich dokumentów wewnątrzszkolnych (m.in. programu wychowawczo – profilaktycznego.
 • Przyjęcie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców.
 • Pierwszeństwo pobytu w świetlicy szkolnej mają uczniowie klas I, II i III
  oraz uczniowie rodziców pracujących.
 • Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych nie większych niż 25 uczniów.
 • Szczegółowe zasady działania określa Regulamin Świetlicy Szkolnej.

 

 1. Zadania pracowników świetlicy:
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy;
 • organizowanie gier i zabaw, gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • kształtowanie umiejętności budowania właściwych relacji interpersonalnych w grupie rówieśniczej i z dorosłymi;
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami, a w miarę potrzeby
  z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji.

 

 • 57.
 1. Szkoła – w miarę swoich możliwości – oferuje w stołówce szkolnej posiłki dostarczane i wydawane przez firmę cateringową.
 2. Firma cateringowa przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci szkolnych.
 3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 4. Posiłki wydawane są w godzinach od 11.30 do 13.00 podczas dwóch przerw obiadowych
  • 30 – 11.45 klasy I – IV;
  • 30 – 12.45 klasy V – VIII.
 5. Dopuszcza się inną organizację wydawania posiłków. W przypadku zgłoszonych wcześniej wyjść poza Szkołę itp. obiad wydaje się zgodnie z ustaleniami.
 6. Warunkiem odliczeń za czasową nieobecność dziecka w Szkole jest zgłoszenie nieobecności dziecka zgodnie z regulaminem obiadów. Niezgłoszona nieobecność
  na posiłku nie jest podstawą do odliczeń.
 7. Aktualny jadłospis na dany tydzień wywieszony jest na tablicy ogłoszeń świetlicy szkolnej.
 8. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, określa „Regulamin stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 54 im. Kornela Makuszyńskiego w Łodzi”.
 9. Wszelkie informacje i ogłoszenia dotyczące korzystania z posiłków zamieszczane są na tablicy ogłoszeń świetlicy szkolnej oraz na stronie internetowej Szkoły.

 

 

 

DZIAŁ IX

OCENIANIE

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 

 • 58.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
w nauce, specjalnych uzdolnieniach ucznia oraz o jego zachowaniu;

4) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju;

5) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych  na poszczególne oceny
oraz informowanie o nich uczniów i rodziców;

2) bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i  zachowania;

3) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasy z klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania;

4) przeprowadzenie wewnątrzszkolnych egzaminów sprawdzających;

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;

6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

 

 • 59.
 1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych przez nauczycieli programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków zawartych w Statucie Szkoły, zgodnie z zasadami oceniania przyjętymi w Szkole.

 

 

 • 60.
 1. Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące, które  pozwalają na opisanie postępów i osiągnięć ucznia;

2) klasyfikacyjne – śródroczne i roczne, które mają na celu sumowanie osiągnięć ucznia, pozwalają na analizę i monitorowanie wyników pracy uczniów i Szkoły.

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych odbywa się systematycznie i ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji zwrotnej o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Ocenianie klasyfikacyjne przeprowadza się dwa razy w roku szkolnym:

1) klasyfikację śródroczną przeprowadza się na koniec I półrocza w styczniu;

2) klasyfikację roczną przeprowadza się w czerwcu danego roku szkolnego.

 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
  W przypadku braku możliwości ustalenia oceny przez uprawnionego nauczyciela,
  do ustalenia oceny Dyrektor powołuje komisję w składzie: wychowawca klasy i inny nauczyciel prowadzący zajęcia w danym oddziale.

 

 

 • 61.
 1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, formy sprawdzania wiedzy
  i umiejętności uczniów z poszczególnych przedmiotów określają szczegółowe Przedmiotowe Systemy Oceniania, które są zgodne z ocenianiem wewnątrzszkolnym.
 2. Przedmiotowe Systemy Oceniania opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów i przedstawiają je uczniom oraz rodzicom na początku danego roku szkolnego.
 3. Przedmiotowe Systemy Oceniania są zawsze dostępne dla ucznia i jego rodziców
  u wychowawcy oraz nauczyciela danego przedmiotu.
 4. Wymagania edukacyjne zawarte w Przedmiotowych Systemach Oceniania wynikają
  z obowiązującej podstawy programowej realizowanej przez nauczycieli w ramach przyjętych programów nauczania z tą podstawą zgodnych.

 

 

 

 

 • 62.
 1. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania, na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1, 2 i 3, który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w Szkole na podstawie rozpoznania dokonanego w Szkole zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania
przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego –
na podstawie tej opinii.

 1. Uczniowie posiadający orzeczenie lub opinię są oceniani zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Zasady oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi określają dostosowania wymagań edukacyjnych, o których są informowani rodzice.
 2. Nauczyciel służy radą i pomocą uczniom oraz współpracuje z rodzicami w celu indywidualizacji nauczania, usprawnienia osiągnięć i postępów w nauce dziecka.

 

 

 • 63.
 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 2. Zasady oceniania z religii i etyki regulują odrębne przepisy.
 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki nauczyciel powinien w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
  a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
 4. Dla uczniów nieznających języka polskiego oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne uwzględniając wymagania programowe oraz możliwości ucznia i jego wysiłek wkładany w uzyskanie tej oceny.
 5. Oceny końcowe z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych i w których uczeń nie uczestniczył, ustala się na podstawie wyników działań pomocowych, w tym konsultacji dla ucznia, prowadzonych przez wskazanych nauczycieli. Dokumentacja tych działań jest gromadzona i przechowywana w arkuszu ocen ucznia.

Rozdział 2 Informowanie rodziców o osiągnięciach i postępach uczniów

 

 • 64.
 1. W związku z ocenianiem ucznia wychowawca klasy obowiązany jest informować rodziców we wrześniu, na pierwszym w roku szkolnym zebraniu:

1) o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, zasadach ustalania oceny zachowania;

2) o harmonogramie zebrań i spotkań zaplanowanych na cały rok;

3) o terminie podania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i konieczności potwierdzenia przyjęcia tej informacji podpisem;

4) o warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne.

 1. Rodzice i uczniowie są informowani o przewidywanych ocenach śródrocznych
  i rocznych co najmniej dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną. Przewidywane oceny wpisywane są do karty ocen ucznia i potwierdzane podpisem rodzica.
 2. Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną pisemnie informowani są rodzice:

1) o zagrożeniu ucznia negatywną oceną opisową w klasach I-III;

2) o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych bądź naganną oceną zachowania lub też nieklasyfikowaniem  w klasach IV-VIII; informacja ta przekazywana jest też  uczniowi.

 1. Rodzice uczniów, o których mowa w § 64 ust. 3, fakt zapoznania się z przewidywaną oceną dziecka potwierdzają podpisem. W przypadku nieobecności rodzica wychowawca powiadamia go listownie listem poleconym.
 2. O wszystkich ocenach ucznia, jego zachowaniu, osiągnięciach lub szczególnych trudnościach wychowawca informuje rodziców na zebraniach/konsultacjach zgodnie
  z ustalonym harmonogramem lub w innym terminie, po uprzednim umówieniu się
  oraz na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny.
 3. Zebrania/konsultacje z rodzicami uczniów odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym na początku roku szkolnego w godzinach i terminach wyznaczonych
  przez Dyrektora Szkoły.
 4. Określone przez nauczycieli wymagania edukacyjne wynikające z treści podstawy programowej realizowanej w ramach programu nauczania oraz sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów, jak również informacja o obowiązujących w Szkole zasadach zachowania, udostępniane są wszystkim zainteresowanym w trakcie roku szkolnego przez wychowawców oraz nauczycieli.

 

 

 

 

 • 65.
 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane rodzicom:

1) w czasie zebrań /konsultacji/ spotkań z rodzicami;

2) na zasadach określonych przez nauczycieli.

 1. W przypadku braku możliwości udostępnienia sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej ucznia przez nauczyciela, który pracę sprawdził i ocenił, zadanie to realizuje wychowawca klasy w sposób określony w ust. 1.
 2. W celu skutecznego przepływu informacji pomiędzy wychowawcą a rodzicami oraz by nauczyciele mogli na bieżąco przekazywać informacje, oceny i uwagi dotyczące aktualnych postępów ucznia, rodzic powinien korzystać z dziennika elektronicznego „Librus”.

 

Rozdział 3 Zasady wewnątrzszkolnego oceniania w klasach I – III

 • 66.
 1. Nauczyciele uczący w klasach I – III na bieżąco oceniają ucznia w następujących obszarach:

1) edukacja polonistyczna:

 1. a) czytanie (technika, rozumienie, interpretacja treści);
 2. b) pisanie (graficzna strona pisma, poprawność ortograficzna, językowa, forma, płynność, spójność logiczna wypowiedzi pisemnych);
 3. c) wypowiedzi ustne (poprawność gramatyczna, spójność, logiczność, rozumienie poleceń);

2) edukacja matematyczna (obliczenia, wykonywanie działań arytmetycznych, rozwiązywanie zadań tekstowych oraz problemów matematycznych i praktycznych, obliczenia geometryczne);

3) edukacja przyrodnicza (znajomość pojęć i procesów przyrodniczych, środowiskowych, społecznych, obserwacje, doświadczenia, analiza zjawisk);

4)  działalność artystyczna (plastyczna, muzyczna, techniczna);

5)  wychowanie fizyczne;

6)  zajęcia komputerowe/informatyka;

7)  język angielski;

8)  rozwój społeczno – emocjonalny;

9)  religia/etyka, jeśli uczeń został zapisany przez rodziców na te zajęcia.

 1. Ocenianie bieżące w klasach I-III ma formę oceny opisowej i określa poziom
  oraz postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
  do wymagań określonych w podstawie programowej, a realizowanych programem nauczania z nią zgodnym.
 2. Podstawową formą oceny bieżącej ucznia jest komentarz słowny nauczyciela odnoszący się do osiągnięć i postępów dziecka, jego pracy i wysiłku oraz sposobu poprawy.
 3. W celu właściwego informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach, postępach
  i rozwoju dziecka ustala się następujące bieżące oceny opisowe wyrażone stopniami osiągnięć z użyciem komentarzy:

1)  6 – wspaniale

2)  5 – bardzo dobrze

3)  4 – dobrze, niewiele brakuje do pełnego sukcesu

4)  3 – postaraj się bardziej

5)  2 – pomyśl, stać cię na więcej

6)  1 – pracuj

 1. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania uczniów klas I – III:

1) ocenę opisową „6” z komentarzem „wspaniale” otrzymuje uczeń, który:

 1. a) w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu określone programem nauczania, a wynikające z treści podstawy programowej;
 2. b) biegle korzysta ze zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach;
 3. c) proponuje samodzielne i twórcze rozwiązania problemów i zadań;
 4. d) systematycznie i samodzielnie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji;

2) ocenę opisową „5” z komentarzem „bardzo dobrze” otrzymuje uczeń, który:

 1. a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności;
 2. b) pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości
  w typowych sytuacjach;
 3. c) rozwiązuje w praktyce typowe zadania i problemy, a wskazane błędy umie poprawić;

3) ocenę opisową „4” z komentarzem „dobrze, niewiele brakuje do pełnego sukcesu” otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia i umiejętności nie są w pełni opanowane,
ale pozwalają na samodzielne rozwiązywanie typowych zadań teoretycznych
lub praktycznych;

4) ocenę opisową „3” z komentarzem „postaraj się bardziej” otrzymuje uczeń, który:

 1. a) opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności;
 2. b) stosując zdobyte wiadomości, rozwiązuje łatwe zadania;
 3. c) z pomocą nauczyciela rozwiązuje niektóre typowe zadania i problemy
  o średnim poziomie trudności;

5) ocenę opisową „2” z komentarzem „pomyśl, stać cię na więcej” otrzymuje uczeń, który:

 1. a) w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności podstawy programowej, co utrudnia dalsze kształcenie;
 2. b) wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w swoich działaniach
  i w rozwiązywaniu problemów;
 3. c) samodzielnie wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności;

6) ocenę opisową „1” z komentarzem „pracuj” otrzymuje uczeń, który:

 1. a) nie opanował wiedzy i umiejętności sprawdzanych przez nauczyciela;
 2. b) nie wykonuje prostych zadań nawet z pomocą nauczyciela;
 3. c) nie przejawia chęci pokonywania trudności, mimo udzielanego mu wsparcia.

 

 • 67.
 1. Nauczyciel w klasach I – III ocenia na bieżąco wszelkie przejawy aktywności uczniów, biorąc pod uwagę ich osiągnięcia, zaangażowanie, możliwości. Ocenia wypowiedzi ustne, pisemne, czytanie, rachunek pamięciowy, prace w zeszytach uczniowskich, kartach pracy, prace domowe, prace klasowe, sprawdziany, kartkówki,  dyktanda, materiały i wytwory przygotowane przez ucznia, jego samodzielność, kreatywność oraz wysiłek wkładany w pracę z uwzględnieniem możliwości ucznia.
 2. Sprawdziany i testy zawierają informacje o wiadomościach i umiejętnościach podlegających ocenie opisowej. Stopień ich opanowania oraz kierunek, w jakim uczeń powinien pracować dalej są podstawą do komentarza pisemnego nauczyciela.
 3. Opisowe oceny bieżące nauczyciel zapisuje w zeszytach informacji ucznia,
  na sprawdzianach, testach, innych pracach ucznia oraz w dokumentacji szkolnej /dziennik/. W dzienniku stopnie osiągnięć uczniów od 1 do 6 nie są opatrzone dodatkowym komentarzem.

 

 • 68.
 1. W klasach I – III roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 2. Klasyfikacyjna roczna opisowa ocena z zajęć edukacyjnych w klasach I – III polega
  na opisie ostępów edukacyjnych oraz zachowania ucznia z uwzględnieniem:

1) poziomu opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego;

2) potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia związanych z przezwyciężaniem trudności w nauce lub też  z rozwijaniem jego szczególnych uzdolnień.

 1. Ocena śródroczna ma formę karty z podkreślonymi umiejętnościami. Wzór karty
  z oceną opisową określa na dany rok zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
  i zapoznaje z nim rodziców na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym.
 2. Ocena roczna ma formę opisu umiejętności osiągniętych przez ucznia zapisanych
  na świadectwie.
 3. Klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) opisowe oceny z zajęć edukacyjnych
  i zachowania ustala wychowawca klasy (w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi inne zajęcia edukacyjne w danym oddziale) oraz rejestruje
  je w dokumentacji przebiegu nauczania.
 • 69.
 1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 2. Uczeń jest oceniany pozytywnie, gdy jego poziom osiągnięć z poszczególnych obszarów edukacji jest wyższy niż stopień 1. Uczeń jest oceniany negatywnie, gdy jego stan osiągnięć z poszczególnych obszarów edukacji odpowiada stopniowi 1.
 3. W wyjątkowych przypadkach uczeń klas I-III nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej w porozumieniu z rodzicami. Nauczyciel może zasięgnąć w tej sprawie opinii lekarza lub poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 4. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. Następuje to na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy
  lub na wniosek wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Odpowiednia dokumentacja zostaje dołączona do arkusza ocen ucznia.

 

 • 70.
 1. Rodzice i uczniowie są informowani o przewidywanych opisowych ocenach rocznych zgodnie z § 64 Statutu Szkoły.
 2. W terminie trzech dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie opisowej rodzice mają prawo ubiegać się o zmianę oceny, składając do Dyrektora Szkoły pisemny wniosek zawierający uzasadnienie. Wniosek rozpatruje zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. O decyzji zespołu wychowawca zawiadamia Dyrektora
  i rodziców ucznia.
 • 71.
 1. Na koniec roku szkolnego uczeń klasy I-III otrzymuje na świadectwie ocenę opisową.

 

Rozdział 4 Zasady wewnątrzszkolnego oceniania w klasach IV -VIII

 

 • 72.
 1. Ocenianie bieżące i klasyfikacyjne śródroczne i roczne) w klasach IV – VIII odbywa się według następującej skali:
 • celujący         6                    
 • bardzo dobry         5                   
 • dobry                     4     
 • dostateczny         3                          
 • dopuszczający    2                          

6)        niedostateczny        1

 1. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:

1) zakres wiadomości i umiejętności;

2) rozumienie treści programowych;

3) umiejętność stosowania wiedzy w praktyce;

4) możliwości, zaangażowanie  oraz wysiłek, jaki uczeń wkłada w uzyskanie oceny.

 1. Ocenianie odbywa się systematycznie na podstawie bieżącej obserwacji pracy ucznia przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne.
 2. Nauczyciel, dokonując bieżącej oceny pracy ucznia, stosuje również komentarz ustny lub pisemną recenzję, punkty, może stawiać plusy i minusy przeliczane na stopnie zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania. Jednak takie zapisy nie mogą znaleźć się w dzienniku lekcyjnym.
 3. W ocenianiu bieżącym ustala się minimum 6 ocen cząstkowych w półroczu z języka polskiego, z matematyki i z wychowania fizycznego, z pozostałych przedmiotów – minimum 3 oceny.
 4. W systemie oceniania stosuje się wagi ocen: praca klasowa – waga 3; kartkówka – waga 2; praca domowa, inne aktywności – waga 1; poprawa sprawdzianu – waga 2.

 

 • 73.
 1. Wiedza i umiejętności uczniów sprawdzane są w następujących formach:

1) sprawdziany (tzw. klasówki) –  formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów  wpisywane do dziennika lekcyjnego z tygodniowym wyprzedzeniem, obejmujące większą partię materiału, do której nauczyciel podaje wymagania zapisywane przez uczniów w zeszytach;

2) kartkówki – formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów obejmujące materiał z ostatnich trzech lekcji;

3) odpowiedzi ustne;

4) różne formy aktywności uczniów na lekcji, prace wykonywane samodzielnie
 lub w grupach;

5) zadania praktyczne zwłaszcza z zakresu techniki (zajęć technicznych), informatyki (zajęć komputerowych), plastyki, muzyki i wychowania fizycznego;

6) prace domowe długo – i krótkoterminowe, w tym prezentacje multimedialne;

7) projekty edukacyjne – długoterminowe zadanie realizowane samodzielnie,
w konsultacji z nauczycielem opiekunem przez grupę uczniów, powiązane
z programem nauczania obowiązującym na II etapie edukacyjnym lub wykraczające poza program;

8) dodatkowe osiągnięcia (konkursy, zawody);

9) testy – np. testy diagnostyczne, testy czytania ze zrozumieniem;

10) egzaminy wewnętrzne – próbne w klasie VIII przeprowadzane zgodnie
z harmonogramem ustalonym na początku roku;

11) inne formy wynikające ze specyfiki zajęć edukacyjnych określone
w Przedmiotowych Systemach Oceniania.

 1. Nauczyciel dokonuje oceniania sprawdzianów w punktach przeliczanych na oceny według następującej skali procentowej:

1)   ocena celująca (6)         - 100%  – 90% + zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności lub 100%, gdy w sprawdzianie nie zamieszczono zadania dodatkowego;

2)   ocena bardzo dobra (5)    -  100%  – 90%;

3)   ocena dobra (4)                -    89%  – 75%;   

4)   ocena dostateczna (3)      -    74%  – 50%;   

4)   ocena dopuszczająca (2) -     49%  – 35%;    

5)   ocena niedostateczna (1) -     35%  –  0%.

 1. Ocenianie egzaminów wewnętrznych – próbnych, testów diagnostycznych odbywa się poprzez podanie ilości uzyskanych punktów lub w przeliczeniu na procenty prawidłowych odpowiedzi lub oceny z wagą 0.
 2. Sprawdziany są zapowiadane tydzień wcześniej; nauczyciel w ciągu dwóch tygodni powinien je ocenić i przekazać do wglądu uczniom.
 3. Kartkówka obejmująca zakres wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich tematów lekcyjnych nie musi być zapowiadana.
 4. W danej klasie można przeprowadzić jeden sprawdzian w ciągu dnia, nie więcej
  niż trzy w tygodniu.
 5. Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek zaliczyć go w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu, nie później jednak niż dwa tygodnie od powrotu po nieobecności.
 6. W przypadku odmowy pisania sprawdzianu uczeń otrzymuje z zakresu wiedzy, którą sprawdzian obejmował ocenę niedostateczną.

 

 • 74.
 1. Nauczyciel obowiązany jest umożliwić uczniom poprawienie ocen niedostatecznych i dopuszczających uzyskanych ze sprawdzianów.
 2. Sprawdziany można poprawić w ciągu tygodnia od wystawienia oceny
  i poinformowania o niej ucznia. Do dziennika wpisywana jest zarówno ocena otrzymana, jak i ocena z pisanej przez ucznia poprawy sprawdzianu.
 3. Oceny niedostateczne i dopuszczające uzyskane z innych form oceniania uczeń może poprawić w terminie do 7 dni od uzyskania oceny po umówieniu się na termin
  z właściwym nauczycielem.
 4. Na prośbę ucznia bądź jego rodziców nauczyciel, ustalający ocenę powinien ją uzasadnić:

1) ustalone oceny z prac pisemnych są uzasadnione przez nauczyciela, który ocenę ustalił, na pracy ucznia;

2) oceny ustalone w zeszycie przedmiotowym lub innych materiałach potwierdzających pracę ucznia nauczyciel uzasadnia ustnie uczniowi i rodzicom na ich wniosek, nie później niż 14 dni roboczych od dnia poinformowania ucznia o ustalonej ocenie;

3) o ustalonych ocenach z innych form oceniania uczeń jest informowany ustnie bezpośrednio po ustaleniu oceny wraz z jej uzasadnieniem przez danego nauczyciela,
a rodzice, na ich wniosek, w formie ustnej – nie później niż do 14 dni od dnia ustalenia oceny.

 • 75.
 1. Klasyfikacja śródroczna i roczna uczniów klas IV – VIII polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu śródrocznych
  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. W klasach IV – VIII ustala się następujące ogólne kryteria ocen klasyfikacyjnych
  z zajęć edukacyjnych:

1) ocena celująca (średnia ważona 5,6) – uczeń opanował w stopniu wysokim wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania zgodnym z podstawą programową lub spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz wykonuje dodatkowe

zadania, osiąga sukcesy w konkursach;

2) ocena bardzo dobra (średnia ważona 4,6) – uczeń opanował bardzo dobrze wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania oraz stosuje je
w sytuacjach nietypowych, wykazuje się dużą samodzielnością oraz zaangażowaniem w proces edukacyjny;

3) ocena dobra (średnia ważona 3,6) – uczeń opanował w stopniu dobrym wiedzę
i umiejętności przewidziane programem nauczania, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania;

4) ocena dostateczna (średnia ważona 2,6) – uczeń opanował podstawową wiedzę
i umiejętności przewidziane programem nauczania, wykazuje się niską samodzielnością, w sposób odtwórczy rozwiązuje typowe zadania;

5) ocena dopuszczająca(średnia ważona 1,6)  – uczeń nie opanował podstawowej wiedzy i umiejętności, ale rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania, korzysta z możliwości poprawy oraz uzupełnienia braków w wiedzy i umiejętnościach;

6) ocena niedostateczna – uczeń nie opanował realizowanych treści programowych
w stopniu umożliwiającym dalszą naukę, nie jest zaangażowany w proces uczenia się,
nie korzysta z dawanych przez nauczyciela możliwości poprawy ocen i uzupełnienia braków w wiedzy i umiejętnościach.

 1. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-5.
 2. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę ustaloną w stopniu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 6.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 • 76.
 1. Nauczyciele informują uczniów, rodziców o przewidywanych śródrocznych
  i rocznych ocenach klasyfikacyjnych zgodnie z zapisami zawartymi w §64 o ocenianiu wewnątrzszkolnym.
 2. Uczeń lub rodzic nie później niż w terminie trzech dni po uzyskaniu wiadomości
  o przewidywanej ocenie mogą złożyć w sekretariacie kierowany do Dyrektora Szkoły wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać uzasadnienie
  i wskazanie, o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 3. Uczeń lub rodzic może wnioskować o podniesienie przewidywanej oceny z najwyżej trzech zajęć edukacyjnych i wyłącznie o jeden stopień wyżej.
 4. Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być ustalona wyłącznie na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości
  i umiejętności.
 5. Dyrektor po rozpatrzeniu złożonego wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian, wyznaczając termin jego przeprowadzenia nie później niż na trzy dni
  przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną. Sprawdzian ma formę pisemną.
 6. Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego
  ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 7. Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian zawiera ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem i jest do wglądu uczniów i rodziców w sposób określony w Statucie
  z wyjątkiem sprawdzianu, o którym mowa w ust. 6, z którego sporządzany jest protokół zawierający w szczególności opis zadań praktycznych i stopień ich wykonania
  przez ucznia oraz uzyskaną ocenę.
 8. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie może być niższa od przewidywanej, niezależnie od oceny uzyskanej ze sprawdzianu.

 

 • 77.
 1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.
 2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki (edukacji informatycznej) na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza specjalistę, na czas określony w tej opinii oraz na podstawie wniosku rodziców.
 3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych
  na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza
  i na czas określony w tej opinii.
 4. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania do życia w rodzinie tylko
  w przypadku pisemnej rezygnacji rodziców z udziału ich dziecka w tych zajęciach.

 

 • 78.
 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie

programowo wyższej, Szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

 • 79.
 1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od stopnia niedostatecznego lub z wynikiem pozytywnym zdał egzamin poprawkowy.
 2. Promocję uzyskuje również uczeń, którego Rada Pedagogiczna postanowiła promować z jedną oceną niedostateczną. Sytuacja taka może mieć miejsce jeden
  raz w danym etapie nauczania pod warunkiem, że dany przedmiot jest nauczany
  w kolejnych latach.
 3. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu
  na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 4. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz przynajmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia Szkoły
  z wyróżnieniem.

 

 • 80.
 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć celującą ocenę klasyfikacyjną.
 • 81.
 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej
oraz oceny roczne klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

2) przystąpił do egzaminu zewnętrznego organizowanego w klasie ósmej zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

Rozdział 5 Zasady oceniania zachowania

 • 82.
 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie ubiegania się o roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od przewidywanych.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia zapisanych w Statucie Szkoły;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom;

8) respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych;

9) aktywność społeczną ucznia (pomoc koleżeńska w nauce, wolontariat, akcje Polskiego Czerwonego Krzyża, Caritas).

 1. 3. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala według osiągniętej punktacji wychowawca klasy, biorąc pod uwagę:

1) własne obserwacje;

2) opinię nauczycieli uczących w danej klasie;

3)opinię uczniów danej klasy;

4) samoocenę ucznia.

 1. Nauczyciele mają prawo do wyrażenia opinii własnej
  do wychowawcy klasy najpóźniej do dnia wystawienia ocen klasyfikacyjnych
  lub na klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej.
 2. Zasięgnięcie opinii zespołu klasowego uczniów i ocenianego ucznia odbywa się
  w drodze rozmowy na godzinie do dyspozycji wychowawcy, co wychowawca potwierdza stosownym zapisem w dzienniku lekcyjnym. W przypadku nieobecności ocenianego ucznia w danym dniu zasięganie opinii winno odbyć się w innym terminie zaproponowanym przez wychowawcę.
 3. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, zgodnie
  z Rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania
  i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów szkołach publicznych.
 4. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. W takim przypadku stosuje się działania określone w trybie odwoławczym, zgodnie ze Statutem Szkoły.
 5. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy do ustalenia klasyfikacyjnej oceny zachowania Dyrektor powołuje komisję w składzie: pedagog i dwóch nauczycieli uczących w danej klasie.
 6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 • 83.
 1. Informacje o bieżącym zachowaniu ucznia gromadzone są za pomocą dziennika elektronicznego. Uwagi i pochwały wpisuje wychowawca klasy i inni nauczyciele.
 2. Nagana wychowawcy obniża ocenę o jeden stopień oraz skutkuje otrzymaniem punktów ujemnych.
 3. Nagana Dyrektora powoduje iż, uczeń otrzymuje punkty ujemne oraz nie może mieć oceny klasyfikacyjnej wyższej niż nieodpowiednia.
 4. Naruszenie Statutu Szkoły, które nie zostało ujęte w systemie oceniania zachowania
  a wymaga interwencji Policji, Sądu, itp. na uzasadniony wniosek wychowawcy, nauczyciela, pedagoga lub Dyrektora, skutkuje oceną naganną z zachowania na koniec roku szkolnego.

 

 • 84.
 1. W klasach I – III roczna ocena zachowania jest opisowa.
 2. Wychowawca klas I – III, oceniając opisowo zachowanie uczniów, uwzględnia stopień spełnienia następujących kryteriów:

1) zachowanie wzorowe prezentuje uczeń, który:

 1. a) sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
 2. b) odpowiedzialnie wypełnia dodatkowe powierzone mu zadania,
 3. c) zgodnie współpracuje w grupie,
 4. d) jest uczynny i życzliwy, pomaga innym,
 5. e) dba o piękno mowy ojczystej,
 6. f) godnie reprezentuje klasę i szkołę w uroczystościach szkolnych, konkursach
  i zawodach,
 7. g) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych,
 8. h) okazuje szacunek innym osobom,
 9. i) zachowuje się zgodnie z zasadami kultury osobistej w Szkole i poza nią;

2) zachowanie bardzo dobre prezentuje uczeń, który:

 1. a) sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
 2. b) przestrzega umów i kontraktów, dotrzymuje ustalonych terminów,
 3. c) potrafi zgodnie współpracować w grupie,
 4. d) dba o piękno mowy ojczystej,
 5. d) jest życzliwy i uczynny, udziela pomocy innym,
 6. e) godnie reprezentuje klasę i szkołę w konkursach i zawodach,
 7. f) jego zachowanie nie zagraża bezpieczeństwu innych,
 8. g) szanuje zdanie i poglądy innych,
 9. h) okazuje szacunek innym i kulturalnie zachowuje się;

3) zachowanie dobre prezentuje uczeń, który:

 1. a) nie zawsze systematycznie i sumienie wypełnia obowiązki szkolne,
 2. b) czasami nie przestrzega umów i kontraktów, nie dotrzymuje ustalonych terminów,
 3. c) stara się zgodnie współpracować w grupie,
 4. d) jest życzliwy i uczynny, z reguły udziela pomocy innym,
 5. e) stara się godnie reprezentować klasę i Szkołę w konkursach i zawodach,
 6. f) jego zachowanie nie zagraża bezpieczeństwu innych,
 7. g) zdarza się, że nie szanuje zdania i poglądów innych;

4) zachowanie poprawne prezentuje uczeń, który:

 1. a) jest mało systematyczny i sumienny w wypełnianiu obowiązków szkolnych,
 2. b) nie zawsze przestrzega umów i kontraktów, nie zawsze dotrzymuje ustalonych terminów,
 3. c) nie zawsze potrafi zgodnie współpracować w grupie,
 4. d) czasami udziela pomocy innym,
 5. e) nie zawsze dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów,
 6. f) zdarza się, że prowokuje konflikty,
 7. g) czasami nie szanuje zdania i poglądów innych,
 8. h) stara się postępować zgodnie z zasadami kultury osobistej;

5) zachowanie nieodpowiednie prezentuje uczeń, który:

 1. a) jest niesumienny w wypełnianiu obowiązków szkolnych,
 2. b) zakłóca pracę innych uczniów,
 3. c) często lekceważy polecenia nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
 4. d) nie potrafi zgodnie współpracować w grupie,
 5. e) jego zachowanie czasami stanowi zagrożenie dla niego samego i innych,
 6. f) lekceważy zdanie i poglądy innych;

6) zachowanie naganne prezentuje uczeń, który:

 1. a) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych
 2. b) notorycznie zakłóca pracę innych uczniów w czasie lekcji;
 3. c) nie przestrzega norm ustalonych w społeczności uczniowskiej,
 4. d) zachowuje się agresywnie i arogancko,
 5. e) inicjuje konflikty i bójki w klasie, na terenie Szkoły,
 6. f) nie dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób,
 7. g) upominany przez pracowników Szkoły nie wykazuje chęci poprawy.

 

 

 • 85.
 1. W klasach IV – VIII ustala się ocenę klasyfikacyjną zachowania według następującej skali:

1) wzorowe (wz.)

2) bardzo dobre (bdb.)

3) dobre (db.)

4) poprawne (pop.)

5) nieodpowiednie (ndp.)

6) naganne (ng.)

 

 • 86.
 1. Przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie zachowania, w terminie i formie określonej w § 64 Statutu Szkoły.
 2. Uczeń lub rodzic nie później niż w terminie trzech dni po uzyskaniu wiadomości
  o przewidywanej ocenie mogą złożyć w sekretariacie skierowany do Dyrektora Szkoły wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać uzasadnienie
  i wskazanie, o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 3. Uczeń lub jego rodzic mogą wnioskować o podwyższenie przewidywanej oceny zachowania o jedną wyżej.
 4. Dyrektor Szkoły przekazuje do rozpatrzenia wniosek wychowawcy klasy, który ponownie w zespole nauczycieli uczących w danej klasie z udziałem pedagoga szkolnego analizuje zachowanie ucznia w danym roku szkolnym oraz wszelkie okoliczności zawarte we wniosku.
 5. Zespół nauczycieli, o którym mowa w ust. 4 analizuje również zgodność ustalenia przewidywanej oceny z obowiązującym w Szkole trybem i ze swoją opinią zapoznaje Dyrektora Szkoły.
 6. Z posiedzenia zespołu nauczycieli sporządzany jest protokół zawierający
  w szczególności datę posiedzenia, imię i nazwisko ucznia, skład komisji i ustalenia.
 7. Decyzję o ocenie klasyfikacyjnej podejmuje wychowawca klasy i informuje o niej ucznia i jego rodziców. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie
 8. W przypadku powzięcia informacji o rażącym naruszeniu przez ucznia zasad współżycia społecznego w Szkole, poza nią lub popełnieniu czynu zagrażającego zdrowiu i życiu lub czynu karalnego po przeprowadzeniu rocznej klasyfikacji uczniów przewiduje się obniżenie wystawionej przez wychowawcę oceny zachowania
  na plenarnej Radzie Pedagogicznej. Decyzje o powyższym podejmuje się w formie uchwały Rady Pedagogicznej.
 9. O powyższej decyzji wychowawca natychmiast pisemnie powiadamia rodziców ucznia.
 • 87.
 1. W celu ujednolicenia ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu w Szkole stosuje się punktowy system oceniania zachowania uczniów.
 2. Uczniowi przydziela się punkty za działania pozytywne i negatywne oraz sumy punktów na poszczególne oceny według ustalonych w tabeli ilości. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 120 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej.
 3. Poprzez swoje zachowanie uczeń może powiększyć lub pomniejszyć ilość punktów,
  co przełoży się na śródroczną lub końcowo roczną ocenę z zachowania.
 4. Punkty przydzielają nauczyciele umieszczając je systematycznie w dzienniku elektronicznym. Dzięki temu uczniowie i ich rodzice mogą na bieżąco monitorować postępy w zakresie zachowania.
 5. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy w oparciu o uzyskaną na koniec semestru sumę punktów dodając ocenę uczniów w klasie i samoocenę ucznia.
 6. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może podwyższyć lub obniżyć ocenę z zachowania w trybie nadzwyczajnym niezależnie od ilości uzyskanych punktów, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela.
 7. Jeżeli uczeń nie uzyskał odpowiedniej ilości punktów do otrzymania wyższej oceny
  z zachowania, ale posiada udokumentowane osiągnięcia, o których nie wspomniano
  w zasadach oceniania, wychowawca klasy ma prawo zdecydować o ostatecznej ocenie z zachowania.

1) W sytuacji, kiedy uczeń z przyczyn losowych (np. choroba, wyjazd) nie mógł uzyskać odpowiedniej ilości punktów, o ocenie z zachowania decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę opinię innych nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.

2) Oceny wzorowej z zachowania nie może mieć uczeń, który w semestrze otrzymał więcej niż 20 punktów ujemnych.`

8.W przypadku udowodnienia uczniowi jednego z następujących wykroczeń:

 • wyłudzanie pieniędzy,
 • picie alkoholu na terenie Szkoły,
 • używanie lub handel, rozpowszechnianie środków odurzających,
 • wybryki chuligańskie,
 • udział w zorganizowanej przemocy, działalności przestępczej,
 • znieważenie nauczyciela lub innego pracownika szkoły słownie,
  lub używając nowoczesnych środków gromadzenia i przekazu danych,
 • kradzież,
 • sprawy karne

uczeń otrzymuje ocenę z zachowania nie wyższą niż nieodpowiednia (niezależnie
od ilości uzyskanych punktów dodatnich), bez możliwości odwołania się od ustalonej oceny z zachowania. Uczeń rozpoczyna następny semestr z maksymalną ilością punktów dla danej oceny.

9.Punkty dodatnie przydziela się według następujących zasad:

 

Respektowanie obowiązków ucznia / przestrzeganie obowiązków ucznia

11

Premia za 100% frekwencja

2 punkty za miesiąc

wychowawca

  2

Premia za wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione

10 punktów za semestr

wychowawca

 3

Realizacja podjętych przez ucznia zadań (opieka nad gazetką klasową itp.)

1-5 punktów / miesiąc

Wychowawca/ każdy nauczyciel

 4

Premia za brak negatywnych uwag w ciągu miesiąca (przy minimum 70% frekwencji)

10 punktów za każdy  miesiąc

wychowawca

5

Premia za całkowity brak punktacji ujemnej (przy minimum 70% frekwencji)

10 punktów – raz w semestrze

wychowawca

 

Udział ucznia w życiu szkoły oraz społeczności lokalnej

 6

Praca na rzecz klasy – przyniesienie rzeczy do wystroju klasy, dbanie o porządek w klasie, opieka nad roślinami w klasie, wystrój klasy itp.

1-5 punktów za każdy miesiąc

wychowawca

7

Systematyczna pomoc koleżeńska

1-10 punktów/miesiąc1

wychowawca

 8

Praca na rzecz szkoły:

a)                  Udział w akademiach organizowanych w szkole

b)                 Samorząd Uczniowski

c)                  Szkolne koła zainteresowań (50%)

d)                 Rozgrywki sportowe

e) Pomoc w szkole poza godzinami lekcyjnymi (biblioteka, świetlica)

1-5 punktów za każdy rodzaj działalności miesięcznie
1-5 pkt za semestr

 

 

1-2 za każde

1- opiekun

9

Pełnienie funkcji w szkole

Pełnienie funkcji w klasie

1-10 pkt za semestr

1-5 pkt za semestr

Wychowawca/ każdy nauczyciel

10

Udział w akacjach organizowanych w szkole

1-10 pkt za semestr

 

opiekun

11

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz

- akademie

-imprezy kulturalno-oświatowe

-imprezy sportowe

- występy poza szkołą

- imprezy muzyczne, wokalne

1-5 punktów za każdy rodzaj/ decyduje nauczyciel

opiekun

12

Zbiórka surowców wtórnych - makulatura

5 punktów – raz w semestrze

wychowawca

13

Zbiórka surowców wtórnych - nakrętki

5 punktów – raz w semestrze

wychowawca

Rozwijanie przez ucznia swoich zainteresowań, uzdolnień

14

Udział w konkursach

5 punktów

Opiekun konkursu

15

Laureat – zasięg wojewódzki – konkurs wiedzy

100 punktów

Opiekun konkursu

16

Finalista – zasięg wojewódzki – konkurs wiedzy

50 punktów

Opiekun konkursu

17

Udział w etapie rejonowym – konkurs wiedzy

10 punktów

Opiekun konkursu

18

Udział w etapie szkolnym konkursu wojewódzkiego

10 punktów

Opiekun konkursu

19

Zajęcie 1,2,3 miejsca w konkursie organizowanym poza szkołą – konkurs wiedzy

10-30  punktów

Opiekun konkursu

20

Zdobycie wyróżnienia w konkursie poza szkołą – konkurs wiedzy

5 punktów

Opiekun konkursu

21

Zajęcie 1,2,3 miejsca w konkursie szkolnym

5 – 10  punktów

Opiekun konkursu

22

Zajęcie 1,2,3 miejsca w zawodach sportowych

10-30 punków

Opiekun zawodów

23

Zajęcie 1,2,3 miejsca w zawodach sportowych w szkole

5-10  punktów

Opiekun zawodów

 

 1. Punkty ujemne są przydzielane według następujących zasad:

 

Nieprzestrzeganie obowiązków ucznia

1

Wagary każda nieusprawiedliwiona godzina

1 punkt za każdą godzinę

Wychowawca

2

Nieusprawiedliwione spóźnienia na lekcje

1 punkt za każde spóźnienie

Wychowawca

3

Opuszczanie samowolne klasy

5 punktów/ za każde

Wychowawca/ każdy nauczyciel

4

Opuszczanie samowolne terenu szkoły

10 punktów/ za każde

Wychowawca/ każdy nauczyciel

5

Przeszkadzanie na lekcjach – uwagi nauczyciela

1 punkt / za każde upomnienie

każdy nauczyciel

6

Niewykonywanie poleceń nauczyciela

1-5 punktów/ za każde

każdy nauczyciel

7

Nieodpowiednie zachowanie podczas apelu lub uroczystości

5-20 punktów

Wychowawca/ każdy nauczyciel

8

Nieterminowe  oddanie  książek  lub podręczników  do  biblioteki  szkolnej  – koniec roku szkolnego

15 punktów

Nauczyciel bibliotekarz

9

Niszczenie mienia szkolnego

10-50 punktów

Wychowawca/ każdy nauczyciel

10

Umyślne zniszczenie rzeczy innej osoby

20-50 punktów

Wychowawca/ każdy nauczyciel

11

Lekceważenie obowiązków szkolnych

1-10 punktów za każdą uwagę

Wychowawca/ każdy nauczyciel

12

Brak stroju galowego

3 za każdy brak

Wychowawca

13

Brak zmiany obuwia

2 za każdy brak

Wychowawca/ każdy nauczyciel

14

Interwencja pedagoga

5-20 punktów

Pedagog szkolny

Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania

13

Aroganckie zachowanie na terenie szkoły wobec pracowników oraz osób przebywających w szkole

5-15 punktów za każdy przypadek

 

Wychowawca/ każdy nauczyciel

14

Używanie wulgaryzmów

5 punktów za każdy

Wychowawca/ każdy nauczyciel

15

Okłamywanie nauczycieli i pracowników Szkoły, fałszowanie dokumentacji (podpisów, ocen, usprawiedliwień, zwolnień, prac, itp.).

50 punktów za każde

 

Wychowawca/ każdy nauczyciel

16

Używanie telefonów komórkowych, mp3 itp. bez zezwolenia na terenie Szkoły

5-20 punktów za każde

Wychowawca/ każdy nauczyciel

17

Wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie filmów w szkole

5-20 punktów za każde

Wychowawca/ każdy nauczyciel

18

Rozpowszechnianie  materiałów  dotyczących  nauczycieli  i uczniów  (mających  na  celu  naruszenie  dóbr  osobistych), słowne, lub używając nowoczesnych środków gromadzenia i przekazu danych

10-100 za każdy udowodniony incydent

 

Wychowawca/ każdy nauczyciel

19

Niewłaściwe zachowanie w bibliotece / świetlicy/ jadalni/ toalecie/ na korytarzu szkolnym lub innych pomieszczeniach

5 punków za każde

Wychowawca/ każdy nauczyciel

20

Niestosowny wygląd w szkole  (nieodpowiednia fryzura, pomalowane paznokcie, makijaż, zbyt ekstrawagancki ubiór, noszenie na terenie Szkoły nakrycia głowy (czapka, kaptur, itp.)

5 punktów za każdy

 

 

Wychowawca/ każdy nauczyciel

21

Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek szkolnych

10 za całą wycieczkę

Wychowawca/ każdy nauczyciel

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa panujących w szkole

23

Udział w bójce

Bierny udział w bójce

20-100 za każdy incydent

20-100 za każdy incydent

Wychowawca/ każdy nauczyciel

24

Palenie papierosów

20-50 punktów

Wychowawca/ każdy nauczyciel

25

Spożywanie alkoholu

100 punktów

Wychowawca/ każdy nauczyciel

26

Kradzież/wyłudzenie

20 – 100 punktów

Wychowawca/ każdy nauczyciel

27

Znęcanie się nad kolegami (agresja fizyczna i słowna, wulgarne słowa, gesty, zastraszanie, wyśmiewanie, poniżanie, obmawianie, plotkowanie, itp.)

do 100 punktów

 

Wychowawca/ każdy nauczyciel

28

Zachowanie na wycieczce zagrażające  bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników

10-50 punktów

Opiekun wycieczki

29

Zachowanie  w szkole i poza szkołą zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych osób

10-50 punktów

Wychowawca/ każdy nauczyciel

30

Przebywanie oraz bieganie w trakcie przerwy w miejscach niedozwolonych (np. inne piętro, klatka schodowa, itp.)

do -20

Wychowawca/ każdy nauczyciel

31

Przynoszenie do szkoły rzeczy oraz substancji niebezpiecznych, niedozwolonych

50  punktów za każde

Wychowawca/ każdy nauczyciel

32

Trwałe i umyślne zniszczenie mienia Szkoły, dewastacja.

50 punktów za każde (oprócz zwrotu kosztów i naprawienia szkody)

Wychowawca/ każdy nauczyciel

33

Nagana wychowawcy

25 punktów

Wychowawca

34

Nagana dyrektora

50 punktów

Wychowawca/Dy
rektor

         
 1. Zasady przeliczania punktów:

 

Zachowanie:

Wzorowe

200

– powyżej

Bardzo dobre

150

– 199

Dobre

100

– 149

Poprawne

99 

– 51

Nieodpowiednie

50

– 20

Naganne

19

i poniżej

       

 

Rozdział 6 Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

 

 • 88.
 1. Uczeń klas IV-VIII, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów może zdawać z nich egzaminy poprawkowe, o czym informuje wychowawcę klasy nie później niż na trzy dni
  przed dniem zakończenia zajęć dydaktycznych.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki , techniki oraz wychowania fizycznego,
  z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
  W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły, jednak nie później niż przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który stanowi załącznik
  do arkusza ocen. Protokół zawiera:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu;

3) wynik egzaminu i ocenę;

4) treść egzaminu w załączeniu.

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego otrzymać za zgodą Rady Pedagogicznej promocję do klasy programowo wyższej pod warunkiem, że dane obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.
 2. Przed podjęciem decyzji członkowie Rady Pedagogicznej zasięgają opinii nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne i wychowawcy klasy w zakresie możliwości edukacyjnych ucznia.
 • 89.
 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny na wniosek zgłoszony do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy, najpóźniej do dnia zebrania Rady Pedagogicznej.
 2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Przed podjęciem decyzji Rada zasięga opinii nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne, z których mają odbyć się egzaminy. Opinia w szczególności dotyczy możliwości edukacyjnych ucznia.
 3. Na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców, Dyrektor Szkoły w porozumieniu
  z nauczycielem/nauczycielami przedmiotu, uczniem oraz jego rodzicami wyznacza termin egzaminu.
 4. Egzamin klasyfikacyjny śródroczny przeprowadza się w pierwszym tygodniu
  po feriach zimowych danego roku szkolnego, egzamin roczny – na tydzień przed sierpniowym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 5. Dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego Dyrektor Szkoły powołuje komisję
  w składzie:

1) Dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel jako przewodniczący;

2) nauczyciel uczący zajęć podlegających egzaminowi klasyfikacyjnemu jako egzaminator;

3) inny nauczyciel uczący tych samych zajęć lub zajęć pokrewnych.

 1. W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów rodzice, wychowawca lub pedagog szkolny.
 2. Pytania egzaminacyjne (pisemne i ustne) ustala egzaminator w porozumieniu
  z przewodniczącym komisji.
 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program nauczania
lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza Szkołą nie obejmuje przedmiotów: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne
  oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.
 2. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego komisja ustala stopień według obowiązującej skali ocen.
 3. Od oceny ustalonej przez komisję nie przysługuje odwołanie.

 

Rozdział 7 Tryb odwoływania się od wystawionej rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania ustalonych niezgodnie
z przepisami prawa

 

 • 90.
 1. Uczeń klas I – VIII lub jego rodzice mogą złożyć zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,
  w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone pisemnie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. Przepisy zawarte w pkt. 1 stosuje się również do rocznej oceny klasyfikacyjnej, uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. Termin zgłoszenia zastrzeżeń w tym przypadku wynosi 5 dni, a ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami.
 4. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) jeden nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,
  z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7.Wszelkie prace egzaminacyjne pozostają do wglądu zdających oraz ich rodziców
na miejscu.

 

 

 • 91.
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone
  w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. W przypadku zastrzeżeń wniesionych do Dyrektora Szkoły przez rodziców
  do wystawionej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, sprawdzana jest procedura postępowania w tej sprawie.
 3. Dyrektor Szkoły rozpatruje zasadność odwołania i zgodność trybu ustalenia oceny zachowania z procedurami obowiązującymi w tym zakresie zastosowanymi
  przez wychowawcę klasy.
 4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
  z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 5. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły lub wyznaczony nauczyciel – jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca klasy;

3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4) pedagog;

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

6) przedstawiciel Rady Rodziców.

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) wynik glosowania;

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

 

Rozdział 8 Sposób dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów
w nauce i zachowaniu.

 

 • 92.

 

 1. W Szkole dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym:

1) w elektronicznym dzienniku zajęć lekcyjnych;

2) w arkuszach ocen;

3) w protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;

4) w protokołach próbnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności;

5) w protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) w protokołach z prac komisji powołanej w trybie ubiegania się o wyższą
od przewidywanej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;

7) w protokołach Rady Pedagogicznej;

8) w informacjach o wyniku sprawdzianu ósmoklasisty;

9) w sprawdzianie wiadomości i umiejętności przeprowadzonym w trybie ubiegania się o wyższą od przewidywanej roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych;

10) w zakładce uwag i pochwał dotyczących zachowania ucznia w dzienniku elektronicznym;

11) w teczkach wychowawców.

 1. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 1, 2, 10, 11 jest udostępniana do wglądu uczniom i rodzicom na ich wniosek przez wychowawcę klasy w zakresie dotyczącym danego ucznia, od dnia jej wytworzenia do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych
  w danym roku szkolnym, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia.
 2. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 3, 4, 5 jest udostępniana do wglądu uczniom
  i rodzicom na ich wniosek, przez przewodniczących komisji od dnia jej wytworzenia
  do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, w którym uczeń kończy Szkołę, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia.

3a. W przypadku braku możliwości udostępnienia dokumentacji zgodnie z ust. 2 i 3 zadanie to wykonuje Dyrektor lub wskazany przez niego nauczyciel.

 1. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6, 7, 9 jest udostępniana do wglądu uczniom
  i rodzicom na ich wniosek, przez przewodniczących komisji od dnia jej wytworzenia
  do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, w którym uczeń kończy Szkołę, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia. Z dokumentów wymienionych
  w pkt. 7 Dyrektor sporządza wyciąg dotyczący danego ucznia.

 

 • 93.
 1. Nauczyciele systematycznie notują postępy i osiągnięcia ucznia w elektronicznym dzienniku lekcyjnym danej klasy; informacje dotyczące zachowania ucznia (pochwały, uwagi) zapisywane są na bieżąco w odpowiedniej zakładce.
 2. Oprócz znaku cyfrowego, wyrażającego ocenę, umieszcza się w dzienniku informacje dodatkowe, takie jak:

1) forma kontroli wiadomości lub umiejętności uczniów;

2) obszary aktywności;

3) umiejętności lub zakres treści programowych

4) wagę oceny.

 • 94.
 1. Wychowawca klasowy gromadzi informacje o uczniu w dzienniku klasowym, arkuszu ocen oraz w teczce wychowawcy klasowego.
 2. Teczka wychowawcy klasowego zawiera:

1) podpisane przez rodziców informacje o zagrożeniach i ocenach niedostatecznych
na I semestr i koniec roku;

2) karty informacji o uczniach oraz dostosowania wymagań dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 1. W arkuszu ocen wychowawca umieszcza oceny roczne oraz inne informacje zgodnie
  z odrębnymi przepisami dotyczącymi zasad i sposobu prowadzenia dokumentacji szkolnej ucznia.
 2. Na świadectwie szkolnym, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, wychowawca odnotowuje osiągnięcia ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 95.
 1. W sytuacji, w której uczeń nie może być klasyfikowany z jednego, kilku
  lub wszystkich zajęć edukacyjnych w dokumentacji szkolnej wpisuje się nieklasyfikowany.
 2. W przypadku, gdy uczeń został zwolniony z danych zajęć edukacyjnych
  w dokumentacji szkolnej wpisuje się zwolniony.

 

 • 96.
 1. W celu bieżącej rejestracji osiągnięć edukacyjnych uczniów każdy nauczyciel danego przedmiotu przechowuje ich prace kontrolne (sprawdziany) do końca danego roku szkolnego.
 • 97.
 1. Ewaluacja Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania dokonywana jest na podstawie:
  • analizy dokumentacji wychowawcy klasy, dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen;
  • analizy Przedmiotowych Systemów Oceniania;
  • analizy wyników klasyfikacji i promocji;
  • wyników ankiet skierowanych do nauczycieli, uczniów, rodziców;
  • uwag i wniosków dotyczących procedur wystawiania ocen oraz trybu ustalania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych.
 2. Ewaluacji zasad oceniania dokonuje się w terminach zaplanowanych w planie nadzoru pedagogicznego w części: ewaluacja pracy Szkoły.

 

DZIAŁ X

SYMBOLE I CEREMONIAŁ SZKOŁY

 • 98.
  1. Szkoła posiada logo.

  2. Szkoła posiada sztandar. Jest to tkanina dwustronna w kształcie prostokąta ozdobiona żółtymi frędzlami. Po jednej stronie na białym tle wyszyte jest logo Szkoły,
   a wokół niego napis „Radość stworzyła słońce i świat”. Po drugiej stronie sztandaru
   na czerwonym tle, umieszczono centralnie srebrnego orła, a wokół niego napis „SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 W ŁODZI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO”.
 1. Szkoła ma swój ceremoniał.
 • Szkoła posiada własny hymn, który jest wykonywany podczas inauguracji i zakończenia roku szkolnego oraz innych ważnych uroczystoś
 • Szkoła uczy poszanowania symboli narodowych (godła, flagi i hymnu państwowego).
 • Szkoła przekazuje uczniom wartości powszechnie uznane i akceptowane
  przez ogół społeczeństwa poprzez organizowanie uroczystości z okazji rocznic narodowych oraz uroczystości związanych z utrwaleniem obrzędowości szkolnej i tradycji polskiej.

 

 1. Do stałych uroczystości szkolnych zalicza się:
 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
 • Święto Szkoły;
 • „Ślubowanie” uczniów klas pierwszych;
 • Dzień Niepodległości;
 • Święto Konstytucji 3 Maja.
 1. Terminy uroczystości ustalone są według kalendarza na dany rok szkolny
  i podawane do wiadomości pracownikom Szkoły, rodzicom i uczniom
  w kalendarium Szkoły.
 2. W dniach uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy.
  Dla chłopców jest to biała koszula i granatowe lub czarne spodnie; dla dziewczynek – biała bluzka i granatowa lub czarna, gładka spódnica.

 

DZIAŁ XI

DOKUMENTACJA I FINANSE SZKOŁY

 • 99.
 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i odnośnymi przepisami Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Dokumentację przebiegu nauczania oraz podejmowanych działań i ich efektów
  w Szkole Podstawowej nr 54 w Łodzi stanowią:
 • księga ewidencji;
 • księga uczniów;
 • arkusze ocen;
 • księga arkuszy ocen;
 • elektroniczny dziennik lekcyjny;
 • dziennik zajęć w świetlicy;
 • dziennik zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
 • dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;
 • dziennik indywidualnego nauczania;
 • dziennik pedagoga;
 • dokumentacja organizacji i udzielania uczniom pomocy psychologiczno
   – pedagogicznej;
 • zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • uchwały Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikowania, promowania
  oraz ukończenia Szkoły;
 • protokoły Rad Pedagogicznych.
 1. Majątek szkolny stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, za które odpowiada Dyrektor Szkoły.
 2. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w Ustawie
  o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.
 3. Działalność statutowa Szkoły finansowana jest z budżetu gminy.
 4. W działalności finansowo – gospodarczej obowiązują zasady celowego, oszczędnego
  i prawidłowego gospodarowania własnością społeczną.
 5. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, dobrowolnych wpłat rodziców, udziału w projektach edukacyjnych.
 6. Szkoła może gromadzić środki pochodzące z działalności wymienionej
  w ust. 7 na wyodrębnionym rachunku bankowym.
 7. Środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym mogą być przeznaczone na:
 • działalność dydaktyczno – wychowawczą;
 • zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia;
 • inne cele wynikające ze statutowej działalności Szkoły.

 

DZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 100.
 1. W miarę zmieniających się warunków, zmian ustawowych i innych Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i uzupełnień
  w niniejszym Statucie, ewentualnie do jego zmiany.
 2. Uprawnienia do zmian w Statucie Szkoły mają wszystkie organa Szkoły
  w następującym trybie:
 • powołana komisja statutowa opracowuje poprawki;
 • na Radzie Pedagogicznej omawia się wprowadzone poprawki;
 • uchwałę w sprawie zmian w Statucie Szkoły Rada Pedagogiczna podejmuje w obecności co najmniej 2/3 członków Rady, w głosowaniu jawnym. O uchwaleniu zmiany decyduje 4/5 głosów pozytywnych obecnych członków Rady Pedagogicznej;
 • zapisy o dokonanych poprawkach znajdują się w protokołach Rady Pedagogicznej i jej uchwałach;
 • tekst jednolity ogłasza się po każdej uchwale wprowadzającej zmiany do Statutu i zamieszcza na stronie internetowej Szkoły.
 1. Statut jest powszechnie dostępny dla uczniów, rodziców i pracowników Szkoły na stronie internetowej Szkoły.
 2. Z wybranymi fragmentami Statutu zapoznaje nauczyciel – wychowawca:
  • rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym;
  • uczniów na lekcjach wychowawczych w pierwszym miesiącu nauki.

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1.
 1. Szkoła Podstawowa nr 54 w Łodzi mieszcząca się przy ulicy Wróbla 5
  jest ośmioletnią szkołą publiczną.

 

 • 2.
 1. Szkoła nosi imię Kornela Makuszyńskiego.
 2. Na pieczęciach urzędowych używana jest nazwa Szkoły w pełnym brzmieniu.

     

 • 3.
 1. Szkoła jest jednostką budżetową finansową z budżetu organu prowadzącego,
  którym jest Miasto Łódź.
 2. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

 

 • 4.
 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o „Szkole” bez bliższego określenia, należy
  przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 54 im. Kornela Makuszyńskiego w Łodzi.

 

 • 5.
  1. Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

DZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY
SPOSOBY ICH REALIZACJI

 • 6.
 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe
  oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
  • tworzy optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
  • dba o zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych
   do jego rozwoju;
  • dba o jakość pracy.
 2. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie Prawo oświatowe i jako szkoła publiczna:
  • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  • przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie
   oraz w uzasadnionych przypadkach uczniów z innych obwodów zgodnie
   z odrębnymi przepisami;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone
  w odrębnych przepisach;
 • realizuje ustaloną podstawę programową;
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną
  w miarę możliwości.
 1. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych Szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia.
 2. Szczegółowymi celami Szkoły są:
  • wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do nauki
   na wyższych szczeblach edukacji;
  • rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej
   w motywację świadomą, przygotowanie ucznia do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dużego wysiłku intelektualnego
   i fizycznego, wdrażanie ich do przejmowania odpowiedzialności
   za własne zdrowie, rozwój i proces uczenia się;
  • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego zdolności twórczych;
  • kształtowanie systemu wartości opartego o: dobro, prawdę, sprawiedliwość, uczciwość, poczucie odpowiedzialności, miłość
   do Ojczyzny, szacunek do pracy, tolerancję oraz wrażliwość na innych;

 

 • stałe podnoszenie jakości pracy, motywowanie pracowników
  do ustawicznego rozwoju zawodowego i osobowego.

 

 • 7.
 1. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności, wychowania i opieki. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela. W realizacji tych zadań współuczestniczą także inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Do zadań Szkoły należy:
  • tworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy każdemu uczniowi i pracownikowi;
  • uwzględnianie w swojej działalności indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, zapewnienie im bezpieczeństwa
   i możliwości rozwoju;
  • udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
  • umożliwienie uczniom wybitnie uzdolnionym realizowania indywidualnego toku i programów nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców zachowania
   i postępowania;
  • stosowanie efektywnych metod pracy, dostosowanych do wieku
   i naturalnej aktywności uczniów;
  • umożliwienie uczniom poznawania świata w jego jedności
   i złożoności, wspomaganie samodzielności uczenia się, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji;
  • stałe podnoszenie poziomu jakości pracy Szkoły poprzez:
   1. uczestnictwo nauczycieli i innych pracowników Szkoły
    w różnych formach doskonalenia zawodowego;
   2. stosowanie technik informatycznych i systematyczne unowocześnianie bazy szkolnej;
   3. systematyczne badanie poziomu osiągnięć uczniów
    w badaniach zewnętrznych i wewnętrznych, udział
    w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;
   4. monitorowanie i analizowanie poziomu i efektywności pracy Szkoły w poszczególnych obszarach jej funkcjonowania;
   5. współpracę z rodzicami uczniów, badanie ich opinii
    i oczekiwań.

 

 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów.

 

 • 8.
  1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w innych systemach oświatowych oraz innych państwach, mogą korzystać z:
 • dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie zajęć lekcyjnych, jako języka obcego, w celu opanowania języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
 • dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania,
  z których uczniowie potrzebują pomocy w wyrównywaniu różnic programowych;
 • udzielanej pomocy przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela;
 • pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trybie i formach przewidzianych
  dla obywateli polskich.
  1. Uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej
   i językowej, na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
  2. Uczniom niebędącym obywatelami polskimi oraz uczniom należącym
   do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, Szkoła zapewnia integrację ze środowiskiem szkolnym oraz pomoc w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.
  3. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje przyjęty do Szkoły i zakwalifikowany do odpowiedniego oddziału
   na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Termin rozmowy ustala Dyrektor Szkoły. Rozmowę przeprowadza Dyrektor Szkoły, w razie potrzeby
   w obecności nauczyciela/nauczycieli wiodących przedmiotów.
  4. Organ prowadzący może zorganizować w Szkole oddział przygotowawczy. Oddział przygotowawczy to oddział szkolny dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach edukacji innych państw
   i nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym
   do korzystania z nauki. Dotyczy to również uczniów, którzy wykazują zaburzenia w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, co wymaga dostosowania procesu i organizacji kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych.
 • Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekroczyć
  25 uczniów.
 • Do oddziału przygotowawczego na wniosek rodzica, za zgoda organu prowadzącego szkołę, w której utworzono ten oddział, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły, z uwzględnieniem przepisów wskazanych w ustawie, które dotyczą bezpiecznej drogi ucznia do szkoły.
 • Przez zapis „rodzice ucznia” należy rozumieć „rodzice ucznia lub inne osoby sprawujące opiekę nad uczniami”.
 • Okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany do oddziału przygotowawczego. Okres nauki ucznia
  w oddziale przygotowawczym może zostać skrócony albo przedłużony
  (nie dłużej niż o jeden rok szkolny) decyzją rady pedagogicznej na wniosek nauczycieli, którzy uczą ucznia, pedagoga lub psychologa.
 • Dyrektor szkoły, w której utworzono oddział przygotowawczy, powołuje zespół kwalifikacyjny uczniów do tego oddziału. W skład zespołu wchodzi dwóch nauczycieli, pedagog lub psycholog.
 • Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, którzy mogą być wspomagani
  przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia ucznia.
 • W oddziale przygotowawczym w ramach tygodniowego wymiaru godzin prowadzi się naukę języka polskiego w wymiarze nie niższym niż 6 godzin tygodniowo.
 • Zajęcia w oddziale przygotowawczym są prowadzone według realizowanych
  w szkole programów nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji
  do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w wymiarze:
 1. dla klas I-III – nie mniejszą niż 20 godzin tygodniowo;
 2. dla klas IV-VI – nie mniejsza niż 23 godziny tygodniowo;
 3. dla klas VII-VIII – nie mniejszą niż 25 godzin tygodniowo.

 

 • 9.
  1. Szkoła organizuje zajęcia religii i etyki oraz zajęcia z wychowania
   do życia w rodzinie zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. O udziale ucznia w zajęciach religii lub etyki decyduje życzenie rodzica złożone w formie pisemnego oświadczenia, a w przypadku wychowania
   do życia w rodzinie pisemnej rezygnacji z zajęć.
  3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 są ważne przez cały okres nauki ucznia w Szkole, o ile rodzic nie dokona ich zmiany.
  4. Uczniowie nieuczęszczający na zajęcia religii i etyki oraz wychowania do życia w rodzinie są objęci zajęciami opiekuńczymi na terenie Szkoły
   lub zwalniani przez rodziców do domu, o ile jest to pierwsza lub ostatnia lekcja zgodnie z postanowieniami dotyczącymi zwalniania niniejszego Statutu.

 

 • 10.
 1. W Szkole organizowana jest i udzielana pomoc psychologiczno – pedagogiczna określona odrębnymi przepisami prawa.
 2. Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest:
  • wspieranie potencjału rozwojowego uczniów;
  • stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa
   w życiu Szkoły oraz w środowisku społecznym.
 3. Cele wymienione w ust. 2 nauczyciele i specjaliści realizują poprzez wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, a w szczególności:
 • aktywnie uczestnicząc w procesie diagnostycznym uczniów;
 • realizując w trakcie pracy z uczniem zalecenia z opinii wydawanych przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz dostosowując realizowany program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 • uczestnicząc w ocenie efektywności udzielanej uczniom pomocy;
 • dokumentując prowadzone działania w sposób określony odrębnymi przepisami;
 • współpracując z rodzicami uczniów, innymi nauczycielami
  i instytucjami w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • dokumentując każdy z wyżej wymienionych etapów.
 1. W Szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana
  przez nauczycieli i specjalistów:
  • w trakcie bieżącej pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych
   i poza nimi, stosownie do rozpoznawanych potrzeb;
  • w formach określonych odrębnymi przepisami zgodnie z liczbą godzin ustalonych przez Dyrektora i zatwierdzonych przez organ prowadzący w arkuszu organizacyjnym.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów danego oddziału koordynuje wychowawca klasy, a w szczególności:
  • informuje nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem;
  • planuje i koordynuje udzielaną pomoc w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.
 3. Zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowane są przez nauczycieli uczących i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniami, tworzących zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla danego ucznia.
 4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora zgodnie
  z odrębnymi przepisami:
  • w pierwszej kolejności rozpatrywana jest kandydatura wychowawcy klasy;
  • w następnej kolejności kandydatem jest pedagog szkolny.
 5. Zespół nauczycieli, o którym mowa w ust. 6 planuje, organizuje
  i dokumentuje swoją pracę zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. W ramach działań na rzecz podnoszenia jakości udzielanej w Szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej Dyrektor określa sposób monitorowania
  i analizowania udzielanej w Szkole pomocy.
 7. Warunki organizowania kształcenia i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, określają odrębne przepisy, na podstawie których Szkoła zapewnia:
  • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • właściwe warunki do nauki, w tym środki dydaktyczne;
  • integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym poprzez działania wychowawcze prowadzone przez wychowawcę oddziału, uczących nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.
 8. Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem tworzą zespół nauczycieli i wykonują zadania określone odrębnymi przepisami, w tym
  w szczególności dokonują wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz przygotowują i wdrażają indywidualny program terapeutyczny.
 9. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń.

 

 • 11.
  1. W Szkole mogą być zatrudnieni specjaliści: pedagog, pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel wspierający, oligofrenopedagog i inni zgodnie
   z potrzebami uczniów. Zadania specjalistów określają odrębne przepisy
   oraz zakres czynności opracowany przez Dyrektora Szkoły.
  2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) organizacja i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i rodziców;

2) współpraca z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną
pomoc dzieciom i rodzicom;

3) analiza środowiska wychowawczego wspólnie z wychowawcami klas, nauczycielami świetlicy;

4) organizacja opieki i pomocy materialnej uczniom i ich rodzinom w ciężkiej sytuacji finansowej;

5) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły;

6) prowadzenie dokumentacji określonej w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i zarządzeniach Dyrektora Szkoły;

7) kierowanie wniosków w sprawach uczniów z rodzin zaniedbanych, zagrożonych do sądów rodzinnych dla nieletnich;

 1. Zakres działań i odpowiedzialności pedagoga określa Dyrektor Szkoły.

 

 • 12.
  1. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży na podstawie odrębnych przepisów.
  2. Dyrektor Szkoły uzgadnia z podmiotami wymienionymi w ust.1 warunki współpracy.
 • 13.
  1. Szkoła bierze udział w postępowaniu diagnostycznym i postdiagnostycznym uczniów prowadzonym przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w szczególności poprzez:
 • udział nauczycieli w wielospecjalistycznej ocenie funkcjonowania uczniów;
 • formułowanie i przekazywanie oceny efektów działań prowadzonych
  w Szkole;
 • planowanie dalszych działań.
  1. W przypadku ubiegania się o objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, Szkoła opracowuje i przekazuje poradni dokumentację określającą:
 • trudności w funkcjonowaniu ucznia w Szkole (przygotowuje wychowawca);
 • opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem
  o funkcjonowaniu ucznia w Szkole.

 

 • 14.
 1. W ramach środków finansowych określonych przez organ prowadzący Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów.
 2. W pierwszej kolejności organizowane są zajęcia wynikające z potrzeb rozwojowych uczniów oraz ich zainteresowań.
 3. Uczeń uczestniczy w zajęciach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 za zgodą rodziców.
 4. Na terenie Szkoły mogą być organizowane odpłatne zajęcia dodatkowe. Zasady udziału w tych zajęciach określają odrębne umowy.

 

 • 15.
 1. Szkoła realizuje program wychowawczo – profilaktyczny uchwalony
  przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 2. Przewodniczący organów, o których mowa w ust. 1 delegują do 15 maja, każdego roku szkolnego, swoich przedstawicieli w liczbie nie mnie
  niż po 3 osoby do pracy zespołu projektującego założenia i program wychowawczo – profilaktyczny na następny rok szkolny.
 3. Członkowie zespołu, o którym mowa w ust. 2 wybierają przewodniczącego spośród swojego składu i ustalają harmonogram prac, zawierający
  w szczególności:
  • uwzględnienie wyników diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów
   oraz potrzeb środowiska szkolnego;
  • wymagany przepisami czas na uchwalenie programu;
  • terminy wynikające z wyboru Rady Rodziców na pierwszym zebraniu rodziców, w danym roku szkolnym.
 4. Członkowie zespołu są obowiązani do przekazywania propozycji zespołu właściwym organom Szkoły oraz do zasięgnięcia ich opinii w przedmiotowej sprawie.
 5. Porozumienie w sprawie ustaleń w zakresie programu wychowawczo – profilaktycznego jest potwierdzone na piśmie, zawiera:
  • datę i zakres porozumienia;
  • podpisy członków zespołu, o którym mowa w ust. 2;
  • podpisy przewodniczących organów.
 6. Program w zakresie wychowawczym obejmuje wszystkie treści i działania
  o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane
  przez nauczycieli.
 7. Program w zakresie profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska szkolnego, obejmuje wszystkie treści

i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców.

 1. Program, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia możliwe do zapewnienia
  i optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia.
 2. Projekt programu wychowawczo – profilaktycznego Dyrektor Szkoły przedstawia za pośrednictwem opiekuna Samorządowi Uczniowskiemu w celu zasięgnięcia opinii uczniów.
 3. Projekt programu wychowawczo – profilaktycznego organy przyjmują w formie uchwał, a program wychowawczo – profilaktyczny uchwałą Rady Rodziców
  do 30 września każdego roku.
 4. Program wychowawczo – profilaktyczny zawiera w szczególności: cele, zadania
  i sposoby ich realizacji przez wskazane w nim osoby.
 5. Program wychowawczo – profilaktyczny jest podstawą do opracowania programów wychowawczych dla każdego oddziału.
 6. Programy, o których mowa w ust. 12 zawierają w szczególności:
 • zadania wychowawczo – profilaktyczne na dany rok szkolny;
 • tematykę zajęć z wychowawcą;
 • treści wychowawczo – profilaktyczne realizowane przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych zgodnie z podstawą programową;
 • ważniejsze wydarzenia w życiu klasy;
 • potrzeby uczniów danej klasy.
 1. Programy, o których mowa w ust. 12 są realizowane po zasięgnięciu opinii rodziców uczniów danej klasy.
 2. Nauczanie i wychowanie są nieodłączne i wszyscy nauczyciele wykorzystują potencjał wychowawczy zajęć edukacyjnych poprzez:
 • tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się;
 • kształtowanie relacji między uczniami oraz między uczniem
  i nauczycielem opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu;
 • stosowanie nowoczesnych strategii wychowawczych z uwzględnieniem własnej postawy.

 

 • 16.
 1. Szkoła umożliwia, za zgodą Dyrektora, działanie na terenie placówki wolontariuszom, organizacjom i stowarzyszeniom, których celem statutowym jest działalność wspomagająca realizację zadań szkoły.
 2. Szkoła umożliwia prowadzenia działalności innowacyjnej.
 • Innowacja pedagogiczna jest nowatorskim rozwiązaniem programowym, organizacyjnym lub metodycznym, mającym na celu poprawę jakości pracy szkoły.
 • Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą Szkołę, oddział lub grupę.
 • Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w Szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.

 

DZIAŁ III

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 

 • 17.
 1. W Szkole zatrudniani są nauczyciele oraz, na stanowiskach samorządowych, pracownicy administracji i obsługi.
 2. Kwalifikacje, zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych
  pracowników określają odrębne przepisy.
 3. W zajęciach wspomagających rozwój uczniów, organizowanych przez Szkołę,
  mogą brać także udział wolontariusze.
 4. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

 

 • 18.
 1. Nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami są obowiązani:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonymi im stanowiskami, określonymi przez Dyrektora w przydziale czynności;

2) kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną, obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej uczniów;

3) przestrzegać przepisów prawa, w tym Statutu Szkoły, a swoją postawą
i zachowaniem dawać dobry przykład uczniom.

 1. Nauczyciele w działalności służbowej stosują w praktyce przetwarzania danych osobowych zasady i czynności oraz wypełniają obowiązki spoczywające na nich
  na mocy przepisów krajowych oraz państw członkowskich Unii o ochronie danych osobowych.
 2. Do obowiązków nauczycieli należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie
  w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją Dyrektora , a także zabezpieczenie nośników danych zgodnie z dokumentacją zabezpieczenia danych osobowych
  obowiązującą w Szkole (w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych)
  oraz udostępnienia danych uprawnionym podmiotom i osobom w granicach
  i przepisach prawa.
 3. Do obowiązków pracowników niebędących nauczycielami należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień, zgodnie
  z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych.

 

 • 19.
 1. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:

1) przedstawienie Dyrektorowi wybranego programu nauczania, a po dopuszczeniu programu do użytku w Szkole, realizacji tego programu oraz dążenie do osiągnięcia
w stopniu maksymalnym określonych celów;

 • dostosowanie wybranego programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony oraz dostosowanie programu dla uczniów objętych dostosowaniem na podstawie odrębnych przepisów;
 • realizacja szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego i innych zadań, wynikających z dokumentów programowych Szkoły;
 • dążenie do pełnej realizacji wymagań wobec szkół określonych odrębnymi przepisami;
 • tworzenie właściwej atmosfery podczas zajęć z uczniami, która będzie sprzyjać procesowi uczenia się i nauczania;
 • wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich uzdolnień i zainteresowań;
 • bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów;
 • rzetelne przygotowywanie się do zajęć;
 • sumienna realizacja powierzonych czynności dodatkowych w ramach otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego, w tym w formie zajęć z uczniami, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów i odrębnymi przepisami;
 • terminowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki określonej odrębnymi przepisami;
 • dbałość o sprzęt szkolny oraz dążenie do wzbogacania i unowocześniania warsztatu metodycznego;
 • współpraca z rodzicami uczniów, z innymi pracownikami Szkoły
  oraz instytucjami wspierającymi, w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły;
 • doskonalenie umiejętności merytorycznych, metodycznych i wychowawczych, zwłaszcza w ramach doskonalenia wewnątrzszkolnego, zewnętrznego
  oraz samokształcenia.
 1. Osoba zatrudniona jako pomoc nauczyciela wspomaga uczniów niebędących obywatelami polskimi, uczniów powracających z zagranicy oraz nauczycieli zajęć edukacyjnych w zakresie posługiwania się językiem polskim, w pracy dydaktycznej
  i wychowawczej, w adaptacji kulturowej oraz w integracji społeczności szkolnej.
 2. Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności:

1) udział we wskazanych zajęciach i tłumaczenie na język narodowy celów zajęć, kryteriów i sposobów oceniania, udzielanych uczniowi informacji zwrotnych, treści poleceń, zadań i ćwiczeń oraz innych ważnych informacji dla ucznia;

2) podejmowanie działań pomagających zrozumieć różnice kulturowe oraz wynikające z nich nieporozumienia;

3) umożliwianie i ułatwianie skutecznej komunikacji pomiędzy Szkołą a rodzicami uczniów, zwłaszcza w zakresie realizacji zadań statutowych Szkoły;

4) uczestniczenie w procesie diagnostycznym obowiązującym w Szkole;

5) ewentualnie inne zadania wynikające ze specyfiki Szkoły.

 

 • 20.
  1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył funkcję wychowawcy.
  2. Do zadań nauczyciela – wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie
   do życia społecznego.
  3. Zadania wymienione w ust. 2 wychowawcy realizują poprzez:
 • opracowanie rocznego programu pracy wychowawczo – profilaktycznej, zgodnego ze szkolnym programem wychowawczo – profilaktycznym, uwzględniającego diagnozę potrzeb i problemów uczniów;
 • wdrażanie programu, o którym mowa w pkt. 1 po uzgodnieniu
  z rodzicami uczniów;
 • monitorowanie, analizowanie i formułowanie wniosków
  z prowadzonych działań;
 • współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, w tym koordynowanie działalności wychowawczej w celu wdrażania całościowego, ale jednolitego oddziaływania wychowawczego;
 • organizowanie pomocy i opieki indywidualnej uczniom zgodnie
  z rozpoznanymi potrzebami;
 • podejmowanie działań na rzecz integracji zespołu klasowego uczniów;
 • organizowanie uczestnictwa uczniów klasy w życiu Szkoły
  ze szczególnym uwzględnieniem samorządności wśród uczniów;
 • współdziałanie z pedagogiem szkolnym, psychologiem i innymi specjalistami zatrudnionymi w Szkole oraz innymi osobami
  i placówkami w celu uzyskiwania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków oraz wsparcia dla ich rodziców;
 • współpracę z rodzicami uczniów, w tym z członkami rady oddziałowej na rzecz podnoszenia jakości pracy wychowawczej;
 • wykonywanie zadań w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej określonych w § 10 Statutu i odrębnych przepisach;
 • wykonywanie zadań związanych z ocenianiem uczniów określonych w § 82 Statutu;
 • występowanie z wnioskami o nagrodzenie i ukaranie ucznia,
  o których mowa w § 41 Statutu;
 • zapoznawanie uczniów z zapisami Statutu Szkoły.
 1. Dyrektor może odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy klasy:

      1) na uzasadniony wniosek wychowawcy wskazujący na przyczyny uniemożliwiające    pełnienie tej funkcji;

      2) z inicjatywy własnej, w razie stwierdzenia w toku sprawowanego
nadzoru pedagogicznego, uchybień w wykonywaniu funkcji.

 1. Nauczyciele klas I – VIII tworzą zespół wychowawczy.
 2. Do zadań zespołu należy w szczególności:
 • monitorowanie i analizowanie prowadzonych działań wychowawczych;
 • formułowanie wniosków do pracy na następny okres;
 • doskonalenie prowadzonych diagnoz pedagogicznych;
 • podejmowanie działań w celu podnoszenia jakości pracy wychowawczej, w tym w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli.
 1. Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami, przewodniczący zespołu.
 2. Działania, w tym zebrania zespołu, są dokumentowane w sposób określony odrębnymi przepisami.
 • 21.
 1. W Szkole tworzy się zespoły nauczycieli:
  • zespół wychowawczy, o którym mowa w § 20;
  • zespół ds. ewaluacji wewnętrznej;
  • zespół przedmiotów egzaminacyjnych;
  • zespół ds. aktualizacji dokumentów Szkoły;
  • zespół promocji zdrowia i ekologii;
  • zespół ds. promocji Szkoły.
 2. Zespoły nauczycieli działają z uwzględnieniem odrębnych przepisów.
 3. Dyrektor Szkoły może powoływać inne zespoły nauczycieli, zgodnie
  z odrębnymi przepisami.

 

DZIAŁ IV

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

 • 22.
 1. Nauczyciele wykonują zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów, a w szczególności:

1) odbywają dyżury podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie
z harmonogramem i zasadami określonymi w regulaminie dyżurów;

2) sprowadzają uczniów do szatni po ostatniej godzinie lekcyjnej, czekają
aż uczniowie opuszczą szatnię oraz przekazują uczniów zapisanych
do świetlicy szkolnej;

3) wychowawcy klas I-III sprawdzają, czy wszystkie dzieci zostały odebrane zgodnie z oświadczeniami rodziców;

4) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzonych zajęć obowiązkowych i dodatkowych ujętych planem dydaktyczno – wychowawczym szkoły;

5) sprawdzają listę obecności uczniów na prowadzonych zajęciach
i potwierdzają to w dziennikach zajęć;

6) organizują zajęcia poza terenem Szkoły i wycieczki zgodnie z odrębnymi przepisami; składają co najmniej 2 dni przed terminem wycieczki odpowiednią dokumentację do zatwierdzenia Dyrektorowi;

7) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas organizowanych wyjść i wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 23.
 1. Do zadań pracowników niebędących nauczycielami związanych
  z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w Szkole należy w szczególności:
  • informowanie o zauważonych zagrożeniach i zabezpieczenie uczniów przed nimi zgodnie z zasadami bhp;
  • wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych
   z bezpieczeństwem uczniów;
  • udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnych.

 

 • 24.
 1. Pracowników niebędących nauczycielami zatrudnia się na stanowiskach:
 • kierownik gospodarczy,
 • samodzielny referent,
 • sprzątaczka/woźna,
 • pracownik gospodarczy,
 • pomoc nauczyciela.
 1. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego działania Szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Szczegółowe czynności pracowników, o których mowa w ust. 1 określa Dyrektor
  zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Pracownicy w swojej pracy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa,
  w tym w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych odrębnymi przepisami.
 4. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa uczniów określają regulaminy:
  • wycieczek szkolnych i innych imprez krajoznawczo – turystycznych;
  • dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych;
  • świetlicy;
  • stołówki;
  • sali gimnastycznej;
  • korzystania z sali zabaw;
  • biblioteki;
  • poszczególnych pracowni;
  • przeciwpożarowy;
  • instrukcja ewakuacji.
 5. Zasady bezpieczeństwa regulują również procedury obowiązujące na terenie placówki.
 6. Regulaminy i procedury po zasięgnięciu opinii organów Szkoły w drodze zarządzenia ustala Dyrektor.
 7. Dyrektor Szkoły prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów, które nie są wycieczkami.
 8. Rejestr zawiera informacje określone odrębnymi przepisami, w szczególności podpisy opiekunów każdego wyjścia i podpis Dyrektora.

 

 

 

 

 • 25.
 1. Szkoła w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa
  i higieny obowiązujących w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, zgodnie
  z odrębnymi przepisami.
 2. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć. W przypadku stwierdzenia zagrożeń nauczyciel:
  • niezwłocznie wyprowadza uczniów z miejsca, w którym powstało (stwierdzono) zagrożenie;
  • usuwa zagrożenie, o ile wynika to z jego kompetencji,
   albo niezwłocznie zgłasza fakt zagrożenia kierownictwu Szkoły.
 3. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć przed usunięciem zagrożenia. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty, narzędzia itp.
 4. Opiekun pracowni opracowuje jej regulamin określający zasady bezpiecznego korzystania z pracowni; na początku każdego roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów; kontroluje przestrzeganie zasad regulaminu.
 5. W sali gimnastycznej, na boisku szkolnym oraz w innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia ruchowe nauczyciel sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową organizację pracy i zdyscyplinowanie uczniów.
 6. Nauczyciele dostosowują wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych
  i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie są asekurowani przez nauczyciela. Pod nieobecność nauczyciela uczniowie nie mogą przebywać
  na terenie obiektów sportowych, nie wolno też wydawać uczniom sprzętu sportowego.
 7. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego mają obowiązek zapoznać się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców.

 

 

 • 26.
 1. Dziecko z klas I – III musi być odbierane po zajęciach przez rodziców
  lub upoważnioną przez nich osobę.
  Upoważnienie powinno zawierać imię
  i nazwisko osoby upoważnionej oraz serię i numer jej dowodu osobistego. Podpis osoby upoważniającej powinien być czytelny i zawierać serię i numer dowodu tożsamości.
 2. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
 3. W szczególnych wypadkach np. niezgłoszenia się rodzica po dziecko
  lub przyjścia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, będzie wzywana policja,
  a dziecko może być odesłane do pogotowia opiekuńczego.
 4. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem w szkole ma obowiązek weryfikować osoby odbierające dziecko.
 5. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej są do niej sprowadzane osobiście
  przez nauczycieli kończących zajęcia w danym oddziale.
 6. Rodzice odbierają dziecko przebywające w świetlicy szkolnej po zgłoszeniu się przez domofon lub osobiście do nauczyciela pełniącego obowiązki wychowawcy świetlicy.
 7. Rodzic może pisemnie zezwolić na samodzielne opuszczenie przez dziecko powyżej 7 roku życia budynku po zajęciach.
 8. W drodze do i ze Szkoły oraz po zakończeniu zajęć dydaktycznych odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów ponoszą rodzice.
 9. Uczeń zwolniony z zajęć edukacyjnych przedstawia pisemne zwolnienie
  od rodziców z ich podpisem do podpisu wychowawcy, Dyrektora
  lub nauczyciela, z którym ma zajęcia, a następnie pokazuje pismo pracownikowi obsługi pełniącemu dyżur przy wejściu do Szkoły. Osoba
  odbierająca ucznia przed zakończeniem zajęć dokonuje wypisu ucznia w rejestrze wyjść uczniów w dyżurce Szkoły.
 10. Otrzymane przez rodzica informacje o zwolnieniu ucznia z zajęć z powodów leżących po stronie Szkoły wymagają pisemnego potwierdzenia ze strony rodzica,
  iż bierze w tym czasie za dziecko odpowiedzialność.

 

 • 27.
 1. W Szkole obowiązuje zakaz posiadania i spożywania przez uczniów
  i pracowników Szkoły alkoholu, narkotyków, substancji odurzających
  oraz palenia papierosów.
 2. W Szkole nie wolno mieć broni oraz narzędzi i substancji zagrażających zdrowiu
  i życiu innych.
 3. Szkoła ponosi odpowiedzialność za zdarzenia i skutki wynikłe
  z nieprzestrzegania zakazów określonych w ust. 1 i 2 wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów.
 4. W przypadku umyślnego lub nieumyślnego wyrządzenia krzywdy drugiej osobie (uczniowi, nauczycielowi, pracownikowi szkoły, innym osobom znajdującym się
  na terenie Szkoły) uczeń obowiązany jest wyjaśnić motywy zachowania, dążyć
  do porozumienia i zadośćuczynienia.
 5. Szkoła wykorzystuje monitoring wewnętrzny i zewnętrzny w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i pracy.

 

DZIAŁ V

ORGANA SZKOŁY

 

 • 28.
 1. Organami szkoły są:
  • Dyrektor Szkoły;
  • Rada Pedagogiczna;
  • Rada Rodziców;
  • Samorząd Uczniowski.
 2. Do wydawania aktów prawa na podstawie upoważnień ustawowych na terenie Szkoły uprawnione są organy:
  • Rada Pedagogiczna;
  • Dyrektor Szkoły.
 3. Aktami prawnymi w szkole są:
  • uchwały organów kolegialnych podejmowane w ramach ich kompetencji stanowiących;
  • zarządzenia Dyrektora;
  • akty administracyjne.

 

 • 29.
 1. Szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu zgodnie
  z odrębnymi przepisami, powierzono stanowisko Dyrektora.
 2. Dyrektor Szkoły w szczególności:
  • kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
  • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami,
   a w szczególności:
   1. przekazuje pracownikom informacje o aktualnych przepisach prawa i problemach oświatowych oraz kontroluje przestrzeganie przepisów prawa;
   2. diagnozuje, monitoruje i ocenia działalność dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą Szkoły oraz inną jej działalność statutową w całości lub w wybranych obszarach;
   3. inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy Szkoły oraz podejmowaniu nowatorskich rozwiązań metodycznych i organizacyjnych;
   4. zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
   5. zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli;
   6. dokonuje, na podstawie gromadzonych informacji, oceny pracy oraz oceny dorobku zawodowego nauczycieli, zgodnie
    z odrębnymi przepisami.
  • w zakresie określonym odrębnymi przepisami sprawuje opiekę
   nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne;
  • przygotowuje i prowadzi Rady Pedagogiczne, kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący;
  • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły
   i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły;
  • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia
   o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
  • stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;
  • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa,
   a w szczególności ustala szkolny zestaw programów nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli
  i pracowników niebędących nauczycielami.
 4. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z innymi organami Szkoły w zakresie i formie określonej odrębnymi przepisami oraz postanowieniami niniejszego Statutu.
 5. Dyrektor Szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
  • dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły;
  • tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki
   w Szkole, oraz atmosfery sprzyjającej rozwojowi uczniów,
   w szczególności poprzez:
   1. ustalenie długości przerw międzylekcyjnych,
   2. ustalenie długości przerw w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków,
   3. zapewnienie uczniom w Szkole miejsca pozostawiania podręczników i przyborów szkolnych;
  • realizację uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
  • wykonywanie zarządzeń i zaleceń wydawanych przez organy nadzorujące Szkołę;
  • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań
   i doskonaleniu zawodowym oraz atmosfery sprzyjającej rozwojowi osobistemu i zawodowemu;
  • właściwe gospodarowanie mieniem Szkoły.
 6. Dyrektor, jako Administrator danych osobowych w procesach przetwarzania danych uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia prawa lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
  i wadze zagrożenia.
 7. Dyrektor powołuje Inspektora Danych Osobowych, który bezpośrednio podlega Administratorowi Danych Osobowych.
 8. Dyrektor zatwierdza i wdraża odpowiednie środki techniczne
  i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także było poddawane systematycznym przeglądom i aktualizacji.
 9. Dyrektor ustala zasady przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, w szczególności danych osobowych osób korzystających z pomocy Poradni, rodziców oraz pracowników i współpracowników Szkoły.
 10. Dyrektor sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych poprzez Inspektora Ochrony Danych Osobowych stosującego obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
 11. Kompetencje Dyrektora określają odrębne przepisy, a w szczególności art. 68 ustawy Prawo oświatowe.

 

 

 • 30.
 1. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę w roku szkolnym,
  w którym Szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów, może tworzyć dodatkowe stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.
 2. Powierzenia tych stanowisk oraz odwołania z nich dokonuje Dyrektor Szkoły,
  po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej, z zachowaniem procedur określonych odrębnymi przepisami.
 3. Wicedyrektor Szkoły oraz nauczyciel pełniący inne funkcje kierownicze przejmuje na siebie część zadań Dyrektora Szkoły, a w szczególności:
  • zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności w Szkole;
  • przygotowuje projekty dokumentów programowo – organizacyjnych Szkoły, zgodnie z poleceniami Dyrektora;
  • prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym
   oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli przydzielonych specjalności i poziomów nauczania;
  • pełni bieżący nadzór nad Szkołą wg ustalonego harmonogramu.
 4. Szczegółowy zakres uprawnień i odpowiedzialności wicedyrektora i osób zajmujących inne stanowiska kierownicze określa Dyrektor.
 5. W przypadku braku stanowiska wicedyrektora, Dyrektora Szkoły w czasie nieobecności zastępuje nauczyciel wskazany przez Dyrektora i zatwierdzony
  przez organ prowadzący.

 

 • 31.
  1. Kolegialnym organem Szkoły jest Rada Pedagogiczna, składająca się
   z wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Szkole, niezależnie od wymiaru zatrudnienia.
  2. Rada Pedagogiczna pracuje poprzez zebrania, które są obowiązkowe
   dla wszystkich nauczycieli.
  3. Przedmiotem pracy Rady Pedagogicznej są działania wynikające z jej uprawnień
   i kompetencji określonych w ustawie Prawo oświatowe i wydawanych aktów wykonawczych.
  4. Rada Pedagogiczna realizuje swoje kompetencje w formie uchwał:
 • uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących są aktami prawa;
 • uchwały podjęte w ramach kompetencji opiniodawczych, wyrażania zgody, wnioskowania, ustalenia, postanowienia, porozumienia lub wyboru są uchwałami zwykłymi.
  1. Rada Pedagogiczna w ramach szczegółowych kompetencji, w szczególności:
 • zapoznaje się projektami przedłożonymi przez autorów planów pracy Szkoły i innych dokumentów programowych Szkoły nie później niż 7 dni
  przed procedowaniem;
 • w toku ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
  w pierwszej kolejności bierze pod uwagę zidentyfikowane potrzeby Szkoły, sformułowane jako wnioski do pracy na kolejny rok szkolny;
 • przed zajęciem stanowiska w danej sprawie, Rada Pedagogiczna zapoznaje się z opinią nauczycieli, których sprawa bezpośrednio dotyczy;
 • ocenia efekty wdrażania wniosków i postanowień Rady i ich wpływ
  na podnoszenie jakości pracy Szkoły;
 • projektuje Statut Szkoły lub jego zmiany poprzez pracę komisji, której członków wskazuje Dyrektor Szkoły.

 

 

 • 32.
 1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i postanowieniami Statutu Szkoły.
 2. Regulamin Rady Pedagogicznej określa w szczególności:

1) sposób i tryb protokołowania Rady Pedagogicznej;

 • tryb przyjmowania protokołów;
 • zadania przewodniczącego Rady, protokolanta i komisji wnioskowej;
 • sposób zawiadamiania o terminie zebrania i przewidywanym porządku zebrania;
 • tryb wyłaniania członków zespołów i komisji.

 

 • 33.
  1. Wszyscy uczniowie Szkoły, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski
   w dwóch grupach wiekowych:
 • klasy 1 – 4,
 • klasy 5 – 8.
 1. Organa Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów
  Szkoły.
 2. Organa Samorządu Uczniowskiego to: przewodniczący oraz jego zastępca, sekretarz Samorządu Uczniowskiego.
 3. Przewodniczący lub jego zastępca reprezentuje Samorząd Uczniowski,
  w szczególności wobec organów Szkoły.
 4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. Regulamin określa także:

1)) sposób uchwalania Regulaminu oraz wprowadzania w nim zmian;

2) tryb i sposób wyborów do Samorządu Uczniowskiego.

 1. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne (w tym lokalowe) warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 2. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej
  i Dyrektorowi wnioski oraz opinie w sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące podstawowych praw i obowiązków uczniów:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
  i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
  i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania
  i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
  oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 1. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd Uczniowski może wyłonić ze swego składu radę wolontariatu, do zadań której należy w szczególności:
  • propagowanie wolontariatu i popularyzacja bezinteresownych postaw woluntarystycznych;
  • gromadzenie informacji o akcjach charytatywnych oraz koordynowanie działań;
  • współdziałanie z opiekunem Samorządu oraz innymi nauczycielami
   w procesie planowania, prowadzenia i oceniania prowadzonych działań.

10.Szkolny wolontariat jest szansą dla wolontariuszy na zdobycie nowej wiedzy
i umiejętności, takich jak:

 • udzielanie korepetycji uczniom z problemami w nauce;
 • przeprowadzenie lekcji, wykładów, prezentacji z tematu, który zna uczennica/uczeń;
 • zbiórki książek;
 • działania kulturalne, szkolne spektakle, tworzenie dekoracji, szkolnych gazetek, głównie o tematyce humanitarnej.
 1. Szczegółowe zasady działania rady wolontariatu (w tym sposób organizacji
  i realizacji działań) w Szkole określa regulamin wolontariatu, który jest odrębnym dokumentem.

 

 • 34.
 1. Rada Rodziców jest organem autonomicznym, jest reprezentacją ogółu rodziców uczniów Szkoły.
 2. Rada Rodziców opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności, który
  nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 3. Koordynatorem, organizatorem pracy oraz osobą upoważnioną do reprezentowania Rady jest przewodniczący – wybierany w głosowaniu tajnym spośród członków reprezentujących ogół rodziców uczniów.
 4. Decyzje, opinie i wnioski przyjmowane są w formie uchwał podejmowanych większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Rodziców.
 5. W posiedzeniach Rady Rodziców – jako głos doradczy – może brać udział Dyrektor Szkoły.
 6. Członkowie Rady są wybierani według zasad zawartych w regulaminie.
 7. Członków Rady Rodziców zgłaszają Klasowe Rady Rodziców.
 8. Rada Rodziców zostaje zapoznana z planem nadzoru pedagogicznego w danym roku szkolnym oraz z jego realizacją, a także z raportem ewaluacji wewnętrznej.
 9. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły
  z wnioskami i opiniami dotyczącymi różnych spraw Szkoły.
 10. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie wyżej wymienionego programu, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązują do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
 • opiniowanie szkolnego zestawu programów oraz szkolnego zestawu podręczników;
 • możliwość dokonywania oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego;
 • delegowanie swoich przedstawicieli na konkurs na stanowisko dyrektora macierzystej placówki.

 

 • 35.
 1. Zasady współdziałania organów Szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi.
 • Na całokształt stosunków interpersonalnych w Szkole mają wpływ wszyscy jej pracownicy.
 • Dyrektor Szkoły poprzez równomierny przydział obowiązków, systematyczną kontrolę, rzetelną ocenę i optymalną organizację pracy tworzy atmosferę zaufania, bezpieczeństwa i współodpowiedzialności wszystkich pracowników Szkoły.
 • Organy Szkoły planują swoją działalność na dany rok szkolny
  i informują się nawzajem o planach działania, nie później niż
  do 10 października, na spotkaniu zorganizowanym przez Dyrektora Szkoły.
 • Każdy organ Szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się w działania, proponując swoją opinię lub stanowisko
  w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organów.
 • Organy Szkoły, za pośrednictwem przewodniczących organów, mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zabrania przedstawicieli innych organów zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Przewodniczący organów informują się nawzajem, w formie pisemnej,
  o projektach zmian i zmianach w uchwalonych regulaminach ich działania.
 • Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących są podawane do ogólnej wiadomości w formie pisemnej
  w księdze uchwał.
 • Podsumowanie pracy organów Szkoły odbywa się na ostatnim zebraniu Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym.
 • Konflikty zaistniałe na terenie Szkoły rozstrzygane są zgodnie z obowiązującym prawem oraz w myśl zasad określonych w Statucie Szkoły.
 • Sytuacje konfliktowe między Dyrektorem a Radą Pedagogiczną rozwiązuje się w trakcie zebrań Rady Pedagogicznej zwoływanych z inicjatywy Dyrektora lub na wniosek Rady Pedagogicznej – w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
 • W przypadku nierozstrzygnięcia sporu Dyrektor zwołuje zebranie Rady Pedagogicznej z udziałem przedstawicieli organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny w celu rozwiązania sporu
 • W przypadku sporu między innymi organami niż wymienione w pkt. 10,
  do rozwiązania sporu powołuje się zespół w składzie:
  1. przewodniczący organów Szkoły;
  2. po dwóch przedstawicieli każdego z organów, wyłonionych
   przez uprawniony organ.
 • Czas pracy zespołu nie może przekraczać 14 dni roboczych.
 • Komisja ma prawo powołania zewnętrznego mediatora lub negocjatora.
 • W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w drodze uzgodnienia stanowiska
  w trakcie trzech kolejnych zebrań, zespół podejmuje decyzję w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
 • Zebranie zespołu jest prawomocne, o ile uczestniczy w nim co najmniej
  2/3 powołanych członków.
 • Członkowie zespołu na pierwszym zebraniu wybierają spośród siebie przewodniczącego zebrania i protokolanta. Funkcji tych nie mogą pełnić przewodniczący organów.
 • Wyniki pracy komisji są jawne dla wszystkich organów Szkoły.
 • Spory wewnętrzne między członkami organów Szkoły w sposób polubowny załatwiają przewodniczący organów.
 • Sytuacje konfliktowe między uczniami oraz między uczniem i nauczycielem powinny być wyjaśnione i rozwiązywane w pierwszej kolejności przez wychowawcę.

 

DZIAŁ VI

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

NAGRODY I KARY

 

 • 36.
  1. Katalog praw ucznia wynika z przepisów prawa polskiego oraz obowiązujących międzynarodowych aktów prawnych.
 • Uczeń ma prawo do informacji, czyli do:
  1. otrzymywania informacji z różnych źródeł wyrażających różne koncepcje filozoficzne i różny światopogląd, stosownych
   do jego wieku i zdolności percepcji;
  2. otrzymywania informacji dotyczących ucznia;
   o podejmowanych w jego sprawie decyzjach zwłaszcza
   o przeniesieniu do innej klasy, szkoły; ocenach; skutkach decyzji jego dotyczących; karach; nagrodach;
  3. znajomości programów nauczania, wymagań edukacyjnych, zasad i form sprawdzania jego osiągnięć
   oraz ich oceniania, jawności ocen;
  4. dostępu do informacji na temat życia szkolnego;
  5. dostępności wiedzy o prawach i uprawnieniach warunkujących korzystanie z nich oraz dostępności wiedzy
   o procedurach dochodzenia swoich praw.
 • Uczeń ma prawo do nauki, czyli do:
 1. pobierania bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;
 2. nauczania w kierunku jak najpełniejszego rozwoju jego osobowości, talentów, zdolności umysłowych i fizycznych; rozwijania szacunku do praw człowieka, szacunku do rodziców, Ojczyzny, tożsamości narodowej, kulturowej i języka;
 3. przygotowania do odpowiedzialnego życia
  w społeczeństwie.
 • Uczeń ma prawo do swobody wypowiedzi, czyli do:
  1. możliwości wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem;
  2. możliwości wypowiadania opinii na temat spraw ważnych
   w życiu Szkoły, klasy, Samorządu;
  3. możliwości wyrażania opinii, przedstawiania stanowiska
   we własnej sprawie zwłaszcza w sytuacji konfliktu.
 • Uczeń ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania,
  to znaczy:
  1. ma możliwość uzewnętrzniania przekonań religijnych
   i światopoglądowych;
  2. ma prawo do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu;
  3. ma prawo do tolerancji wobec mniejszości religijnej, kulturowej, etnicznej.
 • Uczeń ma prawo do wolności od poniżającego traktowania, co oznacza:
  1. zakaz stosowania jakiejkolwiek przemocy fizycznej;
  2. poszanowanie godności ucznia – zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej;
  3. poszanowanie dobrego imienia oraz prywatnej własności ucznia.
 • Uczeń ma prawo dochodzenia należnych mu praw:
  1. uczeń ma prawo odwołania się od decyzji nauczyciela
   do wychowawcy lub szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, który,
   po rozpatrzeniu sprawy, w jego imieniu podejmuje negocjacje
   z nauczycielem;
  2. uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od decyzji nauczyciela lub Rady Pedagogicznej do Dyrektora Szkoły, który zobowiązany jest w ciągu 7 dni rozpatrzyć odwołanie i o swojej decyzji powiadomić pisemnie ucznia i jego rodziców chyba,
   że przepisy stanowią inaczej;
  3. uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od decyzji Dyrektora do organu nadzorującego Szkołę; w przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi przysługuje im prawo zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Praw Dziecka,
  4. uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania
   od wymierzonej kary, według zasad określonych w § 44 Statutu.
 1. Uprawnienia uczniowskie wynikające z prawa oświatowego:
  • uczeń może zdawać egzamin poprawkowy na zasadach określonych w § 88 Statutu;
  • uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny na zasadach określonych w § 89. Rodzice ucznia mają prawo do ubiegania się
   o roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od przewidywanych zgodnie
   z § 90 i 91 Statutu.
 2. Uprawnienia ucznia wynikające z wewnątrzszkolnych regulaminów, umów
  i zarządzeń Dyrektora dotyczących:
  • samorządności uczniowskiej – uczniowie mają prawo do:
   1. opiniowania projektu oceny zachowania swoich kolegów;
   2. wyłonienia w demokratycznych wyborach swoich przedstawicieli kierujących społecznością uczniowską i działających w ich interesie;
   3. uzyskania od nauczycieli pomocy organizacyjnej i merytorycznej
    w pracy Samorządu Uczniowskiego, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad demokracji w Szkole i organizacji wolontariatu;
   4. wyboru Rzecznika Praw Ucznia spośród nauczycieli;
   5. zgłaszania swoich problemów Rzecznikowi Praw Ucznia, pedagogowi szkolnemu i wychowawcy klasy;
   6. udziału w zagospodarowaniu sali lekcyjnej, przydzielonej klasie według projektu zaakceptowanego przez wychowawcę.
  • przygotowania i przebiegu zajęć lekcyjnych – uczeń ma prawo do:
   1. znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji;
   2. dodatkowej pomocy nauczyciela w przypadku trudności
    z opanowaniem treści;
   3. odpoczynku podczas przerwy międzylekcyjnej;
   4. ferii szkolnych bez zadawanych prac domowych.

 

 • 37.
 1. W przypadku łamania praw ucznia, uczeń i jego rodzice mogą złożyć pisemną skargę do Dyrektora Szkoły, który zobowiązany jest w ciągu 7 dni ją rozpatrzyć
  i w formie pisemnej powiadomić o swojej decyzji zainteresowane osoby.

1) W przypadku niezadawalającej decyzji, rozstrzygnięcia skargi
przez Dyrektora, uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się do szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, a w kolejności Rzecznika Praw Dziecka.

 1. W przypadku wystąpienia konfliktu między uczniem i nauczycielem
  lub innym pracownikiem Szkoły, uczeń i jego rodzice mogą wystąpić
  o rozstrzygnięcie sporu przez Dyrektora Szkoły lub odpowiedni organ nadzorujący Szkołę, o ile rozstrzygnięcie Dyrektora jest niezadowalające.

 

 

 • 38.
 1. Uczniowie mają obowiązek:
  • przestrzegania postanowień Statutu, zarządzeń Dyrektora, uchwał Rady Pedagogicznej, regulaminów i procedur szkolnych oraz zawartych kontraktów;
  • właściwego zachowania się podczas zajęć lekcyjnych, rozumiane jako:
 1. punktualne, tj. najpóźniej równo z dzwonkiem oznajmującym początek zajęć i systematycze przychodzenie na wszystkie zajęcia (co jest równoznaczne z realizacją obowiązku szkolnego. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia
  w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w Szkole),
 2. rozpoczynanie i kończenie zajęć w ustalonym porządku,
 3. dbanie o wspólne dobro, ład i porządek,
 4. okazywanie szacunku nauczycielom i innym uczniom,
 5. umożliwianie sobie i innym uczniom pełnego uczestnictwa w zajęciach poprzez przygotowanie się do nich,
  powtórzenie materiału poprzednich zajęć z danego przedmiotu, opanowanie omawianego materiału
  oraz wykonanie pracy domowej zadanej przez nauczyciela,
 6. branie aktywnego udziału w zajęciach i zgodnej współpracy w ich realizacji z innymi uczniami, prowadzenie zeszytu przedmiotowego w sposób wskazany
  przez nauczyciela, systematyczne odrabianie prac domowych, przynoszenie niezbędnych, określonych przez nauczyciela podręczników, zeszytów oraz potrzebnych pomocy
  i materiałów,
 7. w razie niedopełnienia obowiązków określonych
  w podpunkcie f uczeń zgłasza nieprzygotowanie nauczycielowi bezpośrednio przed lekcją, podaje również przyczynę nieprzygotowania;
 • systematycznego uczestnictwa w sprawdzianach we wcześniej ustalonych terminach (pojedyncza nieobecność na sprawdzianie może wynikać jedynie z choroby ucznia lub innych szczególnie ważnych powodów i powinna być usprawiedliwiona przez rodziców);
 • częstego logowania się do systemu Librus w celu skutecznego przepływu informacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami;
 • właściwego zachowania, tak, by nie zakłócać przebiegu zajęć;
 • uzupełniania powstałych braków wynikających z absencji w terminie ustalonym z nauczycielem;
 • szanowania przekonań innych – bycia tolerancyjnym;
 • dbania o kulturę języka: wypowiadanie własnych poglądów
  i słuchanie wypowiedzi innych odbywać się winno z należytą kulturą
  i szacunkiem;
 • codziennego noszenia schludnego stroju szkolnego dostosowanego do norm szkolnych oraz galowego na wszystkie uroczystości szkolne:
 1. a) uczeń jest zobowiązany do zmiany obuwia na terenie Szkoły
  i pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni,
 2. włosy i paznokcie powinny być czyste, schludne i zadbane; niedopuszczalne jest ich malowanie,
 3. noszenie ozdób (długich łańcuszków, kolczyków) z uwagi na wymogi bezpieczeństwa jest zabronione;
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do innych uczniów, nauczycieli oraz pracowników Szkoły;
 • godnego reperentowania Szkoły na zewnątrz;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
 • usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności w Szkole
  w określony niżej sposób:
  1. usprawiedliwienie ma formę pisemną i jest podpisane
   przez rodziców lub inne uprawnione osoby,
  2. usprawiedliwenie składa się do wychowawcy klasy,
   nie później niż do 7 dni roboczych po powrocie do Szkoły
   po nieobecości,
  3. usprawiedliwienia niespełniające warunków, o których mowa w pkt. 13 lit. a, b nie będą uwzględniane,
  4. wychowawca klasy ma prawo nie uznać usprawiedliwienia, którego treść jest sprzeczna
   ze stwierdzonym stanem faktycznym;
 • przestrzegania niżej określonych warunków korzystania
  z prywatnych telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły:
  1. obowiązuje całkowity zakaz używania prywatnych urządzeń, o których mowa w pkt. 14, na terenie placówki – urządzenia muszą być wyłączone,
  2. z telefonu komórkowego uczeń może korzystać jedynie
   za zgodą nauczyciela w sytuacjach wyjątkowych,
  3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie aparatu telefonicznego ani za zgubione wartościowe przedmioty, które nie są potrzebne do działań dydaktyczno – wychowawczych,
  4. używanie na terenie Szkoły urządzeń nie może naruszać żadnych przepisów prawa w szczególności dóbr osobistych innych osób i praw autorskich (robienie zdjęć, nagrywanie, używanie kamery), o czym w szczególności informują wychowawcy,
  5. jeżeli uczeń nie będzie przestrzegał zasad korzystania z telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego, zostanie mu on odebrany i oddany rodzicom z pisemną karą upomnienia lub naganą;
 • przestrzegania zasad zwalniania z zajęć edukacyjnych zawartych
  w 26 ust. 9 i 10 Statutu Szkoły;
 • dbania o mienie Szkoły;
 • poszanowania symboli narodowych, międzynarodowych
  i związanych z tradycją i ceremoniałem Szkoły;
 • okazywania szacunku obecnym oraz byłym nauczycielom
  i pracownikom Szkoły;
 • dbania o miejsca pamięci narodowej powierzone opiece Szkoły;
 • dbanie o zachowanie walorów ekologicznych otoczenia Szkoły
  i najbliższej okolicy.

 

 

 • 39.
  1. Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1)           najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu;

 • pracę na rzecz Szkoły, innych uczniów;
 • wzorową postawę;
 • wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, sztuce.

 

 

 

 

 

 • 40.
  1. Ustala się następujące formy nagród:
 • pochwała ustna nauczyciela w klasie w obecności uczniów;
 • pochwała pisemna nauczyciela skierowana do ucznia i jego rodziców;
 • pochwała ustna Dyrektora w obecności uczniów;
 • pochwała pisemna Dyrektora skierowana do ucznia i jego rodziców
 • dyplom, nagroda książkowa lub rzeczowa;
 • list pochwalny do rodziców ucznia;
 • świadectwo z wyróżnieniem;
 • stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe;
 • nagrody specjalne fundowane przez Radę Rodziców.

 

 • 41.
 1. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek:
  • wychowawcy klasy;
  • zespołu wychowawczego;
  • Samorządu Uczniowskiego;
  • Rady Rodziców

    z zastrzeżeniem § 40 ust. 1 pkt. 1, 2, 9.

 1. Nagrody w formie określonej w § 40 pkt. 4, 5, 6 przyznaje Dyrektor
  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie. Z tego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.
 3. Stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz komisji stypendialnej. Szczegółowe kryteria oraz tryb przyznawania stypendium określa obowiązujący regulamin.
 4. Nagrody specjalne fundowane przez Radę Rodziców przyznawane są przez Radę Rodziców na wniosek Rady Pedagogicznej. Zasady przyznawania tych nagród określa regulamin Rady Rodziców.
 5. Uczeń i jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej, zawierającej uzasadnienie, w terminie 7 dni od dnia przyznania nagrody.
 6. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie do 7 dni od dnia złożenia pisma
  i informuje w formie pisemnej rodziców ucznia o zajętym stanowisku.
 7. W przypadku niezadowalającej decyzji Dyrektora Szkoły uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo do odwołania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  nad Szkołą.

 

 • 42.
 1. Wobec uczniów łamiących przepisy szkolne, w tym szczególnie postanowienia Statutu Szkoły stosuje się kary, które nie mogą naruszać ich nietykalności i godności osobistej.
 2. Nauczyciel może stosować wobec ucznia jedynie kary wymienione § 43.

 

 • 43.
 1. Ustala się następujące rodzaje kar i oddziaływań wychowawczych:
  • upomnienie ucznia przez nauczyciela:
 1. w rozmowie indywidualnej z uczniem poza klasą;
 2. na forum klasy;
 • wpis uwagi lub punktów ujemnych z zachowania do dziennika elektronicznego Librus;
 • pisemne lub słowne zawiadomienie rodziców ucznia
  przez nauczyciela;
 • bezpośrednia rozmowa nauczyciela z rodzicami oraz z rodzicami
  i uczniem;
 • bezpośredni nadzór pedagoga szkolnego i wychowawcy
  w uzgodnionej z rodzicami formie;
 • rozmowa nauczyciela z uczniem z udziałem Dyrektora lub innego – wskazanego przez Dyrektora nauczyciela;
 • rozmowa nauczyciela z udziałem Dyrektora Szkoły z rodzicami
  oraz z rodzicami i uczniem;
 • nagana wychowawcy klasy;
 • nagana Dyrektora Szkoły wobec rówieśników w klasie;
 • nagana Dyrektora Szkoły wobec społeczności szkolnej;
 • zawiadomienie instytucji (sąd, prokuratura) w przypadku długotrwałego lub zagrażającego bezpieczeństwu uczniów
  lub pracowników Szkoły braku oczekiwanych efektów pracy wychowawczej ;
 • przedstawienie problemu na Radzie Pedagogicznej, która podejmuje postanowienie o zastosowaniu kary:
 1. okresowym lub stałym przeniesieniu ucznia do innej klasy – powyższą decyzję Szkoła odnotowuje w swojej dokumentacji,
 2. wystąpieniu do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia
  do innej szkoły.
 1. Możliwe kary dodatkowe, udzielane łącznie z karami ujętymi w ust. 1 to:
 • w uzgodnieniu z rodzicami ucznia – wykonanie dodatkowych czynności na rzecz społeczności szkolnej;
 • zakaz udziału w imprezach i wycieczkach klasowych
  lub szkolnych, o ile nie uniemożliwi to realizacji podstawy programowej;
 • wykluczenie ucznia z udziału w imprezach klasowych
  lub szkolnych;
 • zawieszenie prawa do reprezentowania Szkoły na zewnątrz;
 • odwołanie z pełnienia funkcji społecznych na terenie Szkoły.
 1. Wychowawca o każdej wymierzonej karze powiadamia rodziców ucznia.
 2. Decyzję o orzeczeniu kary w trybie, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt. 12 podejmuje Dyrektor Szkoły i przekazuje ją uczniowi oraz jego rodzicom najpóźniej
  w ciągu 7 dni od Rady Pedagogicznej.
 3. Na wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły może wystąpić
  o przeniesienie ucznia do innej szkoły do kuratora oświaty za popełnienie czynów karalnych lub chuligańskich zachowań w przypadkach:
  • jeśli zastosowane wcześniej kary nie spowodowały poprawy
   w postawie ucznia;
  • jeśli istnieje przekonanie, że zmiana środowiska szkolnego wpłynie korzystnie na poprawę jego zachowania.
 4. W wyjątkowych sytuacjach zastosowanie kary wobec ucznia może nastąpić łącznie lub/i z pominięciem wymienionej w § 43 ust. 1 gradacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących ucznia.

 

 • 44.
 1. Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od każdej kary.
 2. W przypadku kar, o których mowa w § 43 ust. 1 pkt. 8 uczeń lub jego rodzice mają prawo pisemnego odwołania się do wychowawcy.
  • Wychowawca zobowiązany jest do rozpoznania sprawy w ciągu
   3 dni;
  • Jeśli uczeń nie jest usatysfakcjonowany działaniami wychowawcy
   ma prawo odwołać się do pedagoga szkolnego, który rozpoznaje sprawę
   w ciągu 3 dni;
  • Uczniowi przysługuje prawo odwołania w ciągu 3 dni
   od niesatysfakcjonującego działania wychowawcy i pedagoga szkolnego do Dyrektora Szkoły;
  • Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do rozpoznania odwołania
   i podjęcia decyzji w ciągu 3 dni.
 3. Istnieje możliwość odwołania się od kary, o której mowa w § 43 ust. 1
  9 – 11 do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej w ciągu 5 dni od zastosowania kary. Dyrektor zobowiązany jest do rozpatrzenia odwołania w ciągu 7 dni w formie pisemnej.
 4. W przypadku niezadowalającej decyzji Dyrektora Szkoły, uczniowi i jego rodzicom przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  nad Szkołą.

 

DZIAŁ VII

RODZICE UCZNIÓW

 

 • 45.
  1. Rodzice uczniów mają prawo do:
 • występowania do organów Szkoły, zgodnie z kompetencjami tych organów w każdej sprawie dotyczącej dziecka;
 • zapoznania się ze Statutem Szkoły i dokumentami programowymi Szkoły;
 • uzyskiwania bieżącej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka oraz jego ocenach, podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem; konsultacje
  te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonych przez nauczyciela;
 • uzyskiwania informacji o prawach dziecka i własnych w danej sytuacji szkolnej;
 • uzyskiwania pomocy w sprawach wychowania i kształcenia dziecka;
 • uzyskiwania pomocy materialnej dla swojego dziecka na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
 • uzyskiwania informacji i wskazówek w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka;
 • zwolnienia dziecka z zajęć na pisemną prośbę;
 • informacji o grożącej uczniowi rocznej/śródrocznej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem zajęć edukacyjnych;
 • informacji o przyznanych dziecku nagrodach, wyróżnieniach
  oraz wymierzonych karach;
 • wnioskowania o indywidualny tok nauki, odroczenie rozpoczęcia nauki, dostosowanie warunków nauki, sprawdzianu i egzaminu zgodnie
  z opinią lub orzeczeniem publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej;
 • odwołania się od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej
  oraz oceny z zachowania, a także wnioskowania o egzamin poprawkowy
  i klasyfikacyjny;
 • bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego, który prowadzi Szkoła za pomocą bezpłatnie otrzymanego loginu w zakresie dotyczącym ich dziecka, jak również do kontaktowania się z nauczycielami
  poprzez dziennik elektroniczny.
 1. Rodzice biorą udział w procesie wychowawczym Szkoły w szczególności poprzez:
 • opiniowanie programów wychowawczych klasy;
 • systematyczną kontrolę postępów w nauce swojego dziecka przez:
 1. udział w zebraniach, konsultacjach i spotkaniach indywidualnych,
 2. systematyczne logowanie się do dziennika elektronicznego Librus
  i zapoznawanie się z bieżącymi ocenami dziecka;
 • współdziałanie z wychowawcą i innymi nauczycielami w celu wspierania szkolnego procesu dydaktycznego i wychowawczego;
 • wyrażanie opinii o pracy Szkoły oraz czynny wpływ na jej funkcjonowanie, w szczególności przez uczestnictwo w pracach Rady Rodziców, o której mowa w § 34.

 

 • 46.
  1. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za wychowanie i rozwój swojego dziecka, realizowany zgodnie z własnymi przekonaniami.
  2. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie się dziecka
   po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne
   i usprawiedliwianie jego nieobecności w sposób określony w Statucie Szkoły;
  • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się
   do zajęć szkolnych.
 2. Rodzice są zobowiązani do przekazania nauczycielom rzetelnej informacji
  o istotnych faktach mogących mieć wpływ na proces dydaktyczno – wychowawczy oraz o aktualnym stanie zdrowia dziecka.
 3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za celowo zniszczone
  przez dziecko mienie szkolne i osób przebywających na terenie szkoły.
 4. Rodzice odpowiadają za higienę osobistą i zdrowie dziecka.
 5. W przypadku zaniedbania wykonywania obowiązków rodzicielskich, stosowania przemocy wobec dzieci, demoralizacji, wykorzystywania seksualnego i innych ujawnionych naruszeń praw dziecka, Szkoła musi zwrócić się do organów władzy publicznej o ochronę dziecka, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

 • 47.
  1. Organy Szkoły podejmują działania w celu aktywnego włączania rodziców
   w działalność na rzecz i dla dobra Szkoły.
  2. W szkole powoływane są klasowe rady rodziców, składające się z 3 osób. Wybierane są one w głosowaniu tajnym przez ogół rodziców danego oddziału
   na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym. Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców wspierają szkolną Radę Rodziców.
  3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, kształcenia dzieci oraz profilaktyki.
  4. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami, stwarzając możliwości wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, w formie spotkań
   i konsultacji, rozmów indywidualnych oraz zajęć warsztatowych.
  5. Szkoła organizuje „dni otwartych drzwi”, pikniki rodzinne i inne imprezy
   na rzecz integracji społeczności szkolnej.

 

 

 • 48.
 1. Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw rodziców.
 • Rodzic w przypadku naruszenia przysługujących mu praw zgłasza zaistniałą sytuację przestrzegając następującej drogi służbowej:
 1. nauczyciel przedmiotu, wychowawca, pedagog szkolny;
 2. Dyrektor Szkoły;
 3. organ prowadzący, organ nadzoru pedagogicznego.
 • Nauczyciel, wychowawca klasy lub pedagog informuje Dyrektora Szkoły
  o zaistniałej trudnej sytuacji na płaszczyźnie nauczyciel – rodzic.
 • O sposobie rozwiązania zaistniałej trudnej sytuacji na płaszczyźnie nauczyciel – rodzic, wychowawca lub Dyrektor Szkoły ustnie lub pisemnie informuje zainteresowanego rodzica.

 

 

 

 

DZIAŁ VIII

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

 • 49.
 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku, z zastrzeżeniem przepisów wydawanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza:
  • pierwsze trwa od pierwszego dnia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym do końca stycznia;
  • drugie rozpoczyna się z dniem 1 lutego i trwa do końca zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
 3. Terminy ferii, dni wolnych od zajęć oraz rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym określają odrębne przepisy.

 

 • 50.
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły,
  z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa
  w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę zgodnie
  z odrębnymi przepisami.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor,
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy
  oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 3. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w terminach określonych w kolejnych rozporządzeniach MEiN wprowadza się formę nauczania zdalnego.
 4. Nauczanie zdalne odbywa się w oparciu o Procedurę nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej nr 54 w Łodzi.
 5. Dyrektor Szkoły zawiesza zajęcia stacjonarnych w przypadku:

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem
imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

 • temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
 • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
 • nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż powyższe.
 1. Jeżeli szkoła zostaje zamknięta na dłużej niż dwa dni, Dyrektor Szkoły jest zobowiązany wdrożyć naukę zdalną.

 

 • 51.
  1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział, a formą pracy zajęcia edukacyjne.
  2. W Szkole organizowane są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w trakcie których odbywa się realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) dodatkowe zajęcia  edukacyjne włączone do szkolnego planu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami;

3) inne zajęcia dodatkowe oraz pozalekcyjne na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Wymiar godzin i zasady organizacji zajęć wymienionych w ust. 2 regulują odrębne przepisy.
 2. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w systemie klasowo – lekcyjnym z uczniami całej klasy lub z grupami uczniów.
 3. Podział uczniów na grupy regulują odrębne przepisy.
 4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując tygodniowy czas zajęć w ustalonym tygodniowym rozkładzie zajęć.
 5. Zajęcia edukacyjne z klasami I – III prowadzą nauczyciele według ustalonego
  przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 6. Zajęcia prowadzone przez specjalistów trwają 60 minut.

 

 • 52.
  1. Szkoła przygotowuje uczniów do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia w oparciu o wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który jest elementem procesu dydaktyczno – wychowawczego Szkoły.
  2. System ten obejmuje ogół działań podejmowanych przez Szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi edukacyjnej
   i do wyboru zawodu.
  3. Na podstawie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, na każdy rok szkolny opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami.
  4. Cele główne wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego to:
 • przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej;
 • określenie własnych predyspozycji, cech osobowości, zainteresowań, talentów, mocnych stron i umiejętności;
 • przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych i trafnych wyborów edukacyjno – zawodowych;
 • uświadomienie rodzicom, jak wielkie znaczenie odgrywają w procesie przygotowania dziecka do wyboru jego przyszłej ścieżki edukacyjno – zawodowej;
 • przekazanie informacji rodzicom na temat dziecka w kwestii jego predyspozycji zawodowych, osobowościowych i edukacyjnych.
 1. Cele szczegółowe wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego to:

1) uczeń:

 1. a) poznaje siebie;
 2. b) nazywa swoje umiejętności, zainteresowania, talenty, mocne strony;
 3. c) planuje, zarządza swoim czasem i stawia cele;
 4. d) posiada informacje o zawodach, zawodach przyszłości i czym jest rynek pracy.

2) nauczyciele:

a)potrafią zauważyć potrzeby i zasoby uczniów;

 1. b) wspierają rodziców i uczniów w procesie wyboru przez dziecko przyszłej ścieżki edukacyjno – zawodowej;
 2. c) rozwijają i wspierają talenty i zainteresowania uczniów.

3) rodzice:

 1. a) znają ofertę edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego.
 2. Realizatorami doradztwa zawodowego w Szkole są:

1) Dyrektor Szkoły;

2) doradca zawodowy;

3) pedagog, psycholog;

4) wychowawca klasy i wychowawcy świetlicy;

5) nauczyciele przedmiotów;

6) nauczyciel bibliotekarz.

 1. Do zadań Dyrektora Szkoły należy:

1) zatwierdzenie do 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego opracowanego zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) dopuszczenie do użytku w Szkole programu zajęć z doradztwa zawodowego;

3) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie realizacji doradztwa zawodowego;

2) prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami;

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na każdy rok szkolny;

4) koordynowanie realizacji programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;

5) przedstawienie Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku informacji o realizacji programu (monitorowanie po I semestrze, wnioski na koniec roku szkolnego);

6) wspieranie nauczycieli w zakresie realizacji działań określonych w programie;

7) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych.

 1. W klasach I – VI doradztwo jest realizowane w formie orientacji zawodowej, która ma na celu w szczególności:

1) zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami;

2) kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji;

3) pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

 1. Doradztwo zawodowe w formie orientacji zawodowej jest realizowane:

1) w trakcie bieżącej pracy z uczniami w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia i realizujących treści przewidziane w podstawie programowej;

2)przez zintegrowane działania nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców przewidziane w opracowanym na każdy rok programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 1. W klasach VII i VIII doradztwo zawodowe jest realizowane w formie:

1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, których treści programowe i wymiar godzin określają odrębne przepisy prawa;

2) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowanych
w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

3) zajęć z wychowawcą;

4) indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym;

5) indywidualnych lub grupowych wizyt w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe;

6) innych działań ujętych w programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 1. Przy organizacji i realizacji doradztwa zawodowego Szkoła współpracuje
  w szczególności z:
  • poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w zakresie rozpoznawania uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów
   oraz w prowadzeniu zajęć w Szkole przez specjalistów poradni;
  • organizacjami pozarządowymi w zakresie poznawania różnych zawodów i dziedzin, jakimi zajmują się inni;
  • innymi szkołami wspólnie organizując akcje i wymieniając doświadczenia doradców zawodowych, nauczycieli i uczniów;
  • przedsiębiorcami i pracodawcami poprzez spotkania dotyczące poznawania poszczególnych zawodów, wymagań i oczekiwań pracodawców oraz wpływu udziału w zajęciach doradztwa zawodowego na wyznaczanie i osiąganie celów;
  • placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji dotyczących kształcenia umiejętności podejmowania właściwych decyzji, dokonywania trafnych wyborów
   i planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej.

 

 • 53.
 1. Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
  • pomieszczeń do nauki z wyposażeniem (sal lekcyjnych);
  • biblioteki;
  • świetlicy;
  • stołówki;
  • gabinetu profilaktyki zdrowotnej, spełniającego wymagania określone odrębnymi przepisami;
  • sali gimnastycznej oraz zespołu urządzeń rekreacyjnych i sportowych;
  • pomieszczeń sanitarno – higienicznych.

 

 • 54.
 1. Biblioteka służy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły. Jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, w której uczniowie uczestniczą
  w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza i nauczycieli oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy.
 2. Zadania biblioteki:
 • gromadzi, przechowuje i opracowuje materiały biblioteczne;
 • udostępnia uczniom, nauczycielom, rodzicom zbiory oraz prowadzi działalność informacyjną;
 • podejmuje, zgodnie z obowiązującymi w Szkole programami i planami nauczania, różnorodne formy pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • wspiera nauczycieli w realizacji ich programów nauczania
  oraz w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej;
 • prowadzi przysposobienie uczniów do samokształcenia i korzystania
  z różnych źródeł informacji, przygotowanie do życia w społeczeństwie informatycznym;
 • rozbudza zainteresowania czytelnicze i informacyjne uczniów, wyrabia nawyk czytania i uczenia się przez całe życie oraz kształtuje ich kulturę czytelniczą;
 • pełni wobec uczniów funkcję opiekuńczo – wychowawczą;
 • współpracuje z rodzicami na zasadach partnerstwa w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów poprzez popularyzację literatury dla rodziców z zakresu wychowania oraz współudział rodziców w imprezach czytelniczych;
 1. Organizacja biblioteki.
 • Biblioteka funkcjonuje w wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły miejscu.
 • Zbiory biblioteki stanowi literatura, podręczniki oraz czasopisma prenumerowane zgodnie z możliwościami finansowymi Szkoły.
 • Użytkownikami biblioteki są uczniowie, pracownicy Szkoły i rodzice
  na zasadach określonych regulaminem biblioteki.
 • Biblioteka udostępnia zbiory pięć dni w tygodniu.
 • Godziny pracy biblioteki określa Dyrektor Szkoły na początku roku szkolnego, dostosowując je do planu zajęć dydaktyczno – wychowawczych
  i opiekuńczych.
 • Dyrektor sprawuje nadzór nad biblioteką, zatrudnia wykwalifikowaną obsługę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Szczegółowe zasady działania określa zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Regulamin Biblioteki Szkolnej.
 1. Zadania nauczyciela bibliotekarza:
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
 • udzielanie pomocy nauczycielom w doborze materiałów do zajęć dydaktycznych;
 • kompletowanie literatury pod względem potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli i rodziców oraz informowanie o nowościach;
 • przeprowadzanie zajęć edukacji czytelniczo-medialnej;
 • pełnienie wobec uczniów funkcji opiekuńczo – wychowawczej;
 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów, w tym podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych dla uczniów;
 • planowanie i sporządzanie sprawozdań;
 • pomoc w pozyskiwaniu literatury dla uczniów biorących udział
  w konkursach, olimpiadach;
 • współpraca z nauczycielami i rodzicami we wszystkich aspektach życia szkoły;
 • współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz
  i dla dobra dzieci.

 

 

 • 55.
 1. Biblioteka dąży, w miarę możliwości finansowych Szkoły, do zorganizowania nowoczesnego warsztatu biblioteczno – informacyjnego, umożliwiającego realizację zadań określonych w § 54.
 2. Biblioteka finansowana jest z budżetu Szkoły.
 3. Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców oraz innych ofiarodawców, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Wszystkie wypożyczane książki i materiały powinny być zwrócone
  przed roczną klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną.
 5. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika
  lub materiałów edukacyjnych Szkoła może żądać od rodziców ucznia odkupienia podręcznika, zgodnie z regulaminem korzystania z podręczników
  i materiałów edukacyjnych.
 • 56.
 1. Świetlica jest pozalekcyjną formą działalności wychowawczo - opiekuńczej Szkoły.
 2. Zadania świetlicy:
 • zapewnienie pobytu i opieki wychowawczej uczniom klas I – III a także

 – w wyjątkowych wypadkach – klas IV – VIII, którym rodzice nie mogą zorganizować opieki w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych
albo wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju;

 • tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień wychowanków, a ponadto łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania.
 1. Organizacja świetlicy.
 • Czas pracy świetlicy określa Dyrektor Szkoły na początku roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 • Świetlica pracuje według rocznego planu pracy, opracowanego
  na podstawie odpowiednich dokumentów wewnątrzszkolnych (m.in. programu wychowawczo – profilaktycznego.
 • Przyjęcie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców.
 • Pierwszeństwo pobytu w świetlicy szkolnej mają uczniowie klas I, II i III
  oraz uczniowie rodziców pracujących.
 • Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych nie większych niż 25 uczniów.
 • Szczegółowe zasady działania określa Regulamin Świetlicy Szkolnej.

 

 1. Zadania pracowników świetlicy:
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy;
 • organizowanie gier i zabaw, gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • kształtowanie umiejętności budowania właściwych relacji interpersonalnych w grupie rówieśniczej i z dorosłymi;
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami, a w miarę potrzeby
  z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji.

 

 • 57.
 1. Szkoła – w miarę swoich możliwości – oferuje w stołówce szkolnej posiłki dostarczane i wydawane przez firmę cateringową.
 2. Firma cateringowa przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci szkolnych.
 3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 4. Posiłki wydawane są w godzinach od 11.30 do 13.00 podczas dwóch przerw obiadowych
  • 30 – 11.45 klasy I – IV;
  • 30 – 12.45 klasy V – VIII.
 5. Dopuszcza się inną organizację wydawania posiłków. W przypadku zgłoszonych wcześniej wyjść poza Szkołę itp. obiad wydaje się zgodnie z ustaleniami.
 6. Warunkiem odliczeń za czasową nieobecność dziecka w Szkole jest zgłoszenie nieobecności dziecka zgodnie z regulaminem obiadów. Niezgłoszona nieobecność
  na posiłku nie jest podstawą do odliczeń.
 7. Aktualny jadłospis na dany tydzień wywieszony jest na tablicy ogłoszeń świetlicy szkolnej.
 8. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, określa „Regulamin stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 54 im. Kornela Makuszyńskiego w Łodzi”.
 9. Wszelkie informacje i ogłoszenia dotyczące korzystania z posiłków zamieszczane są na tablicy ogłoszeń świetlicy szkolnej oraz na stronie internetowej Szkoły.

 

 

 

DZIAŁ IX

OCENIANIE

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 

 • 58.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
w nauce, specjalnych uzdolnieniach ucznia oraz o jego zachowaniu;

4) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju;

5) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych  na poszczególne oceny
oraz informowanie o nich uczniów i rodziców;

2) bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i  zachowania;

3) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasy z klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania;

4) przeprowadzenie wewnątrzszkolnych egzaminów sprawdzających;

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;

6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

 

 • 59.
 1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych przez nauczycieli programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków zawartych w Statucie Szkoły, zgodnie z zasadami oceniania przyjętymi w Szkole.

 

 

 • 60.
 1. Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące, które  pozwalają na opisanie postępów i osiągnięć ucznia;

2) klasyfikacyjne – śródroczne i roczne, które mają na celu sumowanie osiągnięć ucznia, pozwalają na analizę i monitorowanie wyników pracy uczniów i Szkoły.

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych odbywa się systematycznie i ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji zwrotnej o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Ocenianie klasyfikacyjne przeprowadza się dwa razy w roku szkolnym:

1) klasyfikację śródroczną przeprowadza się na koniec I półrocza w styczniu;

2) klasyfikację roczną przeprowadza się w czerwcu danego roku szkolnego.

 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
  W przypadku braku możliwości ustalenia oceny przez uprawnionego nauczyciela,
  do ustalenia oceny Dyrektor powołuje komisję w składzie: wychowawca klasy i inny nauczyciel prowadzący zajęcia w danym oddziale.

 

 

 • 61.
 1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, formy sprawdzania wiedzy
  i umiejętności uczniów z poszczególnych przedmiotów określają szczegółowe Przedmiotowe Systemy Oceniania, które są zgodne z ocenianiem wewnątrzszkolnym.
 2. Przedmiotowe Systemy Oceniania opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów i przedstawiają je uczniom oraz rodzicom na początku danego roku szkolnego.
 3. Przedmiotowe Systemy Oceniania są zawsze dostępne dla ucznia i jego rodziców
  u wychowawcy oraz nauczyciela danego przedmiotu.
 4. Wymagania edukacyjne zawarte w Przedmiotowych Systemach Oceniania wynikają
  z obowiązującej podstawy programowej realizowanej przez nauczycieli w ramach przyjętych programów nauczania z tą podstawą zgodnych.

 

 

 

 

 • 62.
 1. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania, na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1, 2 i 3, który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w Szkole na podstawie rozpoznania dokonanego w Szkole zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania
przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego –
na podstawie tej opinii.

 1. Uczniowie posiadający orzeczenie lub opinię są oceniani zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Zasady oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi określają dostosowania wymagań edukacyjnych, o których są informowani rodzice.
 2. Nauczyciel służy radą i pomocą uczniom oraz współpracuje z rodzicami w celu indywidualizacji nauczania, usprawnienia osiągnięć i postępów w nauce dziecka.

 

 

 • 63.
 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 2. Zasady oceniania z religii i etyki regulują odrębne przepisy.
 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki nauczyciel powinien w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
  a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
 4. Dla uczniów nieznających języka polskiego oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne uwzględniając wymagania programowe oraz możliwości ucznia i jego wysiłek wkładany w uzyskanie tej oceny.
 5. Oceny końcowe z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych i w których uczeń nie uczestniczył, ustala się na podstawie wyników działań pomocowych, w tym konsultacji dla ucznia, prowadzonych przez wskazanych nauczycieli. Dokumentacja tych działań jest gromadzona i przechowywana w arkuszu ocen ucznia.

Rozdział 2 Informowanie rodziców o osiągnięciach i postępach uczniów

 

 • 64.
 1. W związku z ocenianiem ucznia wychowawca klasy obowiązany jest informować rodziców we wrześniu, na pierwszym w roku szkolnym zebraniu:

1) o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, zasadach ustalania oceny zachowania;

2) o harmonogramie zebrań i spotkań zaplanowanych na cały rok;

3) o terminie podania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i konieczności potwierdzenia przyjęcia tej informacji podpisem;

4) o warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne.

 1. Rodzice i uczniowie są informowani o przewidywanych ocenach śródrocznych
  i rocznych co najmniej dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną. Przewidywane oceny wpisywane są do karty ocen ucznia i potwierdzane podpisem rodzica.
 2. Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną pisemnie informowani są rodzice:

1) o zagrożeniu ucznia negatywną oceną opisową w klasach I-III;

2) o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych bądź naganną oceną zachowania lub też nieklasyfikowaniem  w klasach IV-VIII; informacja ta przekazywana jest też  uczniowi.

 1. Rodzice uczniów, o których mowa w § 64 ust. 3, fakt zapoznania się z przewidywaną oceną dziecka potwierdzają podpisem. W przypadku nieobecności rodzica wychowawca powiadamia go listownie listem poleconym.
 2. O wszystkich ocenach ucznia, jego zachowaniu, osiągnięciach lub szczególnych trudnościach wychowawca informuje rodziców na zebraniach/konsultacjach zgodnie
  z ustalonym harmonogramem lub w innym terminie, po uprzednim umówieniu się
  oraz na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny.
 3. Zebrania/konsultacje z rodzicami uczniów odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym na początku roku szkolnego w godzinach i terminach wyznaczonych
  przez Dyrektora Szkoły.
 4. Określone przez nauczycieli wymagania edukacyjne wynikające z treści podstawy programowej realizowanej w ramach programu nauczania oraz sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów, jak również informacja o obowiązujących w Szkole zasadach zachowania, udostępniane są wszystkim zainteresowanym w trakcie roku szkolnego przez wychowawców oraz nauczycieli.

 

 

 

 

 • 65.
 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane rodzicom:

1) w czasie zebrań /konsultacji/ spotkań z rodzicami;

2) na zasadach określonych przez nauczycieli.

 1. W przypadku braku możliwości udostępnienia sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej ucznia przez nauczyciela, który pracę sprawdził i ocenił, zadanie to realizuje wychowawca klasy w sposób określony w ust. 1.
 2. W celu skutecznego przepływu informacji pomiędzy wychowawcą a rodzicami oraz by nauczyciele mogli na bieżąco przekazywać informacje, oceny i uwagi dotyczące aktualnych postępów ucznia, rodzic powinien korzystać z dziennika elektronicznego „Librus”.

 

Rozdział 3 Zasady wewnątrzszkolnego oceniania w klasach I – III

 • 66.
 1. Nauczyciele uczący w klasach I – III na bieżąco oceniają ucznia w następujących obszarach:

1) edukacja polonistyczna:

 1. a) czytanie (technika, rozumienie, interpretacja treści);
 2. b) pisanie (graficzna strona pisma, poprawność ortograficzna, językowa, forma, płynność, spójność logiczna wypowiedzi pisemnych);
 3. c) wypowiedzi ustne (poprawność gramatyczna, spójność, logiczność, rozumienie poleceń);

2) edukacja matematyczna (obliczenia, wykonywanie działań arytmetycznych, rozwiązywanie zadań tekstowych oraz problemów matematycznych i praktycznych, obliczenia geometryczne);

3) edukacja przyrodnicza (znajomość pojęć i procesów przyrodniczych, środowiskowych, społecznych, obserwacje, doświadczenia, analiza zjawisk);

4)  działalność artystyczna (plastyczna, muzyczna, techniczna);

5)  wychowanie fizyczne;

6)  zajęcia komputerowe/informatyka;

7)  język angielski;

8)  rozwój społeczno – emocjonalny;

9)  religia/etyka, jeśli uczeń został zapisany przez rodziców na te zajęcia.

 1. Ocenianie bieżące w klasach I-III ma formę oceny opisowej i określa poziom
  oraz postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
  do wymagań określonych w podstawie programowej, a realizowanych programem nauczania z nią zgodnym.
 2. Podstawową formą oceny bieżącej ucznia jest komentarz słowny nauczyciela odnoszący się do osiągnięć i postępów dziecka, jego pracy i wysiłku oraz sposobu poprawy.
 3. W celu właściwego informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach, postępach
  i rozwoju dziecka ustala się następujące bieżące oceny opisowe wyrażone stopniami osiągnięć z użyciem komentarzy:

1)  6 – wspaniale

2)  5 – bardzo dobrze

3)  4 – dobrze, niewiele brakuje do pełnego sukcesu

4)  3 – postaraj się bardziej

5)  2 – pomyśl, stać cię na więcej

6)  1 – pracuj

 1. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania uczniów klas I – III:

1) ocenę opisową „6” z komentarzem „wspaniale” otrzymuje uczeń, który:

 1. a) w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu określone programem nauczania, a wynikające z treści podstawy programowej;
 2. b) biegle korzysta ze zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach;
 3. c) proponuje samodzielne i twórcze rozwiązania problemów i zadań;
 4. d) systematycznie i samodzielnie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji;

2) ocenę opisową „5” z komentarzem „bardzo dobrze” otrzymuje uczeń, który:

 1. a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności;
 2. b) pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości
  w typowych sytuacjach;
 3. c) rozwiązuje w praktyce typowe zadania i problemy, a wskazane błędy umie poprawić;

3) ocenę opisową „4” z komentarzem „dobrze, niewiele brakuje do pełnego sukcesu” otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia i umiejętności nie są w pełni opanowane,
ale pozwalają na samodzielne rozwiązywanie typowych zadań teoretycznych
lub praktycznych;

4) ocenę opisową „3” z komentarzem „postaraj się bardziej” otrzymuje uczeń, który:

 1. a) opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności;
 2. b) stosując zdobyte wiadomości, rozwiązuje łatwe zadania;
 3. c) z pomocą nauczyciela rozwiązuje niektóre typowe zadania i problemy
  o średnim poziomie trudności;

5) ocenę opisową „2” z komentarzem „pomyśl, stać cię na więcej” otrzymuje uczeń, który:

 1. a) w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności podstawy programowej, co utrudnia dalsze kształcenie;
 2. b) wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w swoich działaniach
  i w rozwiązywaniu problemów;
 3. c) samodzielnie wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności;

6) ocenę opisową „1” z komentarzem „pracuj” otrzymuje uczeń, który:

 1. a) nie opanował wiedzy i umiejętności sprawdzanych przez nauczyciela;
 2. b) nie wykonuje prostych zadań nawet z pomocą nauczyciela;
 3. c) nie przejawia chęci pokonywania trudności, mimo udzielanego mu wsparcia.

 

 • 67.
 1. Nauczyciel w klasach I – III ocenia na bieżąco wszelkie przejawy aktywności uczniów, biorąc pod uwagę ich osiągnięcia, zaangażowanie, możliwości. Ocenia wypowiedzi ustne, pisemne, czytanie, rachunek pamięciowy, prace w zeszytach uczniowskich, kartach pracy, prace domowe, prace klasowe, sprawdziany, kartkówki,  dyktanda, materiały i wytwory przygotowane przez ucznia, jego samodzielność, kreatywność oraz wysiłek wkładany w pracę z uwzględnieniem możliwości ucznia.
 2. Sprawdziany i testy zawierają informacje o wiadomościach i umiejętnościach podlegających ocenie opisowej. Stopień ich opanowania oraz kierunek, w jakim uczeń powinien pracować dalej są podstawą do komentarza pisemnego nauczyciela.
 3. Opisowe oceny bieżące nauczyciel zapisuje w zeszytach informacji ucznia,
  na sprawdzianach, testach, innych pracach ucznia oraz w dokumentacji szkolnej /dziennik/. W dzienniku stopnie osiągnięć uczniów od 1 do 6 nie są opatrzone dodatkowym komentarzem.

 

 • 68.
 1. W klasach I – III roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 2. Klasyfikacyjna roczna opisowa ocena z zajęć edukacyjnych w klasach I – III polega
  na opisie ostępów edukacyjnych oraz zachowania ucznia z uwzględnieniem:

1) poziomu opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego;

2) potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia związanych z przezwyciężaniem trudności w nauce lub też  z rozwijaniem jego szczególnych uzdolnień.

 1. Ocena śródroczna ma formę karty z podkreślonymi umiejętnościami. Wzór karty
  z oceną opisową określa na dany rok zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
  i zapoznaje z nim rodziców na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym.
 2. Ocena roczna ma formę opisu umiejętności osiągniętych przez ucznia zapisanych
  na świadectwie.
 3. Klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) opisowe oceny z zajęć edukacyjnych
  i zachowania ustala wychowawca klasy (w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi inne zajęcia edukacyjne w danym oddziale) oraz rejestruje
  je w dokumentacji przebiegu nauczania.
 • 69.
 1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 2. Uczeń jest oceniany pozytywnie, gdy jego poziom osiągnięć z poszczególnych obszarów edukacji jest wyższy niż stopień 1. Uczeń jest oceniany negatywnie, gdy jego stan osiągnięć z poszczególnych obszarów edukacji odpowiada stopniowi 1.
 3. W wyjątkowych przypadkach uczeń klas I-III nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej w porozumieniu z rodzicami. Nauczyciel może zasięgnąć w tej sprawie opinii lekarza lub poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 4. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. Następuje to na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy
  lub na wniosek wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Odpowiednia dokumentacja zostaje dołączona do arkusza ocen ucznia.

 

 • 70.
 1. Rodzice i uczniowie są informowani o przewidywanych opisowych ocenach rocznych zgodnie z § 64 Statutu Szkoły.
 2. W terminie trzech dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie opisowej rodzice mają prawo ubiegać się o zmianę oceny, składając do Dyrektora Szkoły pisemny wniosek zawierający uzasadnienie. Wniosek rozpatruje zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. O decyzji zespołu wychowawca zawiadamia Dyrektora
  i rodziców ucznia.
 • 71.
 1. Na koniec roku szkolnego uczeń klasy I-III otrzymuje na świadectwie ocenę opisową.

 

Rozdział 4 Zasady wewnątrzszkolnego oceniania w klasach IV -VIII

 

 • 72.
 1. Ocenianie bieżące i klasyfikacyjne śródroczne i roczne) w klasach IV – VIII odbywa się według następującej skali:
 • celujący         6                    
 • bardzo dobry         5                   
 • dobry                     4     
 • dostateczny         3                          
 • dopuszczający    2                          

6)        niedostateczny        1

 1. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:

1) zakres wiadomości i umiejętności;

2) rozumienie treści programowych;

3) umiejętność stosowania wiedzy w praktyce;

4) możliwości, zaangażowanie  oraz wysiłek, jaki uczeń wkłada w uzyskanie oceny.

 1. Ocenianie odbywa się systematycznie na podstawie bieżącej obserwacji pracy ucznia przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne.
 2. Nauczyciel, dokonując bieżącej oceny pracy ucznia, stosuje również komentarz ustny lub pisemną recenzję, punkty, może stawiać plusy i minusy przeliczane na stopnie zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania. Jednak takie zapisy nie mogą znaleźć się w dzienniku lekcyjnym.
 3. W ocenianiu bieżącym ustala się minimum 6 ocen cząstkowych w półroczu z języka polskiego, z matematyki i z wychowania fizycznego, z pozostałych przedmiotów – minimum 3 oceny.
 4. W systemie oceniania stosuje się wagi ocen: praca klasowa – waga 3; kartkówka – waga 2; praca domowa, inne aktywności – waga 1; poprawa sprawdzianu – waga 2.

 

 • 73.
 1. Wiedza i umiejętności uczniów sprawdzane są w następujących formach:

1) sprawdziany (tzw. klasówki) –  formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów  wpisywane do dziennika lekcyjnego z tygodniowym wyprzedzeniem, obejmujące większą partię materiału, do której nauczyciel podaje wymagania zapisywane przez uczniów w zeszytach;

2) kartkówki – formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów obejmujące materiał z ostatnich trzech lekcji;

3) odpowiedzi ustne;

4) różne formy aktywności uczniów na lekcji, prace wykonywane samodzielnie
 lub w grupach;

5) zadania praktyczne zwłaszcza z zakresu techniki (zajęć technicznych), informatyki (zajęć komputerowych), plastyki, muzyki i wychowania fizycznego;

6) prace domowe długo – i krótkoterminowe, w tym prezentacje multimedialne;

7) projekty edukacyjne – długoterminowe zadanie realizowane samodzielnie,
w konsultacji z nauczycielem opiekunem przez grupę uczniów, powiązane
z programem nauczania obowiązującym na II etapie edukacyjnym lub wykraczające poza program;

8) dodatkowe osiągnięcia (konkursy, zawody);

9) testy – np. testy diagnostyczne, testy czytania ze zrozumieniem;

10) egzaminy wewnętrzne – próbne w klasie VIII przeprowadzane zgodnie
z harmonogramem ustalonym na początku roku;

11) inne formy wynikające ze specyfiki zajęć edukacyjnych określone
w Przedmiotowych Systemach Oceniania.

 1. Nauczyciel dokonuje oceniania sprawdzianów w punktach przeliczanych na oceny według następującej skali procentowej:

1)   ocena celująca (6)         - 100%  – 90% + zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności lub 100%, gdy w sprawdzianie nie zamieszczono zadania dodatkowego;

2)   ocena bardzo dobra (5)    -  100%  – 90%;

3)   ocena dobra (4)                -    89%  – 75%;   

4)   ocena dostateczna (3)      -    74%  – 50%;   

4)   ocena dopuszczająca (2) -     49%  – 35%;    

5)   ocena niedostateczna (1) -     35%  –  0%.

 1. Ocenianie egzaminów wewnętrznych – próbnych, testów diagnostycznych odbywa się poprzez podanie ilości uzyskanych punktów lub w przeliczeniu na procenty prawidłowych odpowiedzi lub oceny z wagą 0.
 2. Sprawdziany są zapowiadane tydzień wcześniej; nauczyciel w ciągu dwóch tygodni powinien je ocenić i przekazać do wglądu uczniom.
 3. Kartkówka obejmująca zakres wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich tematów lekcyjnych nie musi być zapowiadana.
 4. W danej klasie można przeprowadzić jeden sprawdzian w ciągu dnia, nie więcej
  niż trzy w tygodniu.
 5. Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek zaliczyć go w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu, nie później jednak niż dwa tygodnie od powrotu po nieobecności.
 6. W przypadku odmowy pisania sprawdzianu uczeń otrzymuje z zakresu wiedzy, którą sprawdzian obejmował ocenę niedostateczną.

 

 • 74.
 1. Nauczyciel obowiązany jest umożliwić uczniom poprawienie ocen niedostatecznych i dopuszczających uzyskanych ze sprawdzianów.
 2. Sprawdziany można poprawić w ciągu tygodnia od wystawienia oceny
  i poinformowania o niej ucznia. Do dziennika wpisywana jest zarówno ocena otrzymana, jak i ocena z pisanej przez ucznia poprawy sprawdzianu.
 3. Oceny niedostateczne i dopuszczające uzyskane z innych form oceniania uczeń może poprawić w terminie do 7 dni od uzyskania oceny po umówieniu się na termin
  z właściwym nauczycielem.
 4. Na prośbę ucznia bądź jego rodziców nauczyciel, ustalający ocenę powinien ją uzasadnić:

1) ustalone oceny z prac pisemnych są uzasadnione przez nauczyciela, który ocenę ustalił, na pracy ucznia;

2) oceny ustalone w zeszycie przedmiotowym lub innych materiałach potwierdzających pracę ucznia nauczyciel uzasadnia ustnie uczniowi i rodzicom na ich wniosek, nie później niż 14 dni roboczych od dnia poinformowania ucznia o ustalonej ocenie;

3) o ustalonych ocenach z innych form oceniania uczeń jest informowany ustnie bezpośrednio po ustaleniu oceny wraz z jej uzasadnieniem przez danego nauczyciela,
a rodzice, na ich wniosek, w formie ustnej – nie później niż do 14 dni od dnia ustalenia oceny.

 • 75.
 1. Klasyfikacja śródroczna i roczna uczniów klas IV – VIII polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu śródrocznych
  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. W klasach IV – VIII ustala się następujące ogólne kryteria ocen klasyfikacyjnych
  z zajęć edukacyjnych:

1) ocena celująca (średnia ważona 5,6) – uczeń opanował w stopniu wysokim wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania zgodnym z podstawą programową lub spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz wykonuje dodatkowe

zadania, osiąga sukcesy w konkursach;

2) ocena bardzo dobra (średnia ważona 4,6) – uczeń opanował bardzo dobrze wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania oraz stosuje je
w sytuacjach nietypowych, wykazuje się dużą samodzielnością oraz zaangażowaniem w proces edukacyjny;

3) ocena dobra (średnia ważona 3,6) – uczeń opanował w stopniu dobrym wiedzę
i umiejętności przewidziane programem nauczania, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania;

4) ocena dostateczna (średnia ważona 2,6) – uczeń opanował podstawową wiedzę
i umiejętności przewidziane programem nauczania, wykazuje się niską samodzielnością, w sposób odtwórczy rozwiązuje typowe zadania;

5) ocena dopuszczająca(średnia ważona 1,6)  – uczeń nie opanował podstawowej wiedzy i umiejętności, ale rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania, korzysta z możliwości poprawy oraz uzupełnienia braków w wiedzy i umiejętnościach;

6) ocena niedostateczna – uczeń nie opanował realizowanych treści programowych
w stopniu umożliwiającym dalszą naukę, nie jest zaangażowany w proces uczenia się,
nie korzysta z dawanych przez nauczyciela możliwości poprawy ocen i uzupełnienia braków w wiedzy i umiejętnościach.

 1. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-5.
 2. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę ustaloną w stopniu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 6.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 • 76.
 1. Nauczyciele informują uczniów, rodziców o przewidywanych śródrocznych
  i rocznych ocenach klasyfikacyjnych zgodnie z zapisami zawartymi w §64 o ocenianiu wewnątrzszkolnym.
 2. Uczeń lub rodzic nie później niż w terminie trzech dni po uzyskaniu wiadomości
  o przewidywanej ocenie mogą złożyć w sekretariacie kierowany do Dyrektora Szkoły wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać uzasadnienie
  i wskazanie, o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 3. Uczeń lub rodzic może wnioskować o podniesienie przewidywanej oceny z najwyżej trzech zajęć edukacyjnych i wyłącznie o jeden stopień wyżej.
 4. Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być ustalona wyłącznie na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości
  i umiejętności.
 5. Dyrektor po rozpatrzeniu złożonego wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian, wyznaczając termin jego przeprowadzenia nie później niż na trzy dni
  przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną. Sprawdzian ma formę pisemną.
 6. Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego
  ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 7. Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian zawiera ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem i jest do wglądu uczniów i rodziców w sposób określony w Statucie
  z wyjątkiem sprawdzianu, o którym mowa w ust. 6, z którego sporządzany jest protokół zawierający w szczególności opis zadań praktycznych i stopień ich wykonania
  przez ucznia oraz uzyskaną ocenę.
 8. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie może być niższa od przewidywanej, niezależnie od oceny uzyskanej ze sprawdzianu.

 

 • 77.
 1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.
 2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki (edukacji informatycznej) na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza specjalistę, na czas określony w tej opinii oraz na podstawie wniosku rodziców.
 3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych
  na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza
  i na czas określony w tej opinii.
 4. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania do życia w rodzinie tylko
  w przypadku pisemnej rezygnacji rodziców z udziału ich dziecka w tych zajęciach.

 

 • 78.
 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie

programowo wyższej, Szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

 • 79.
 1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od stopnia niedostatecznego lub z wynikiem pozytywnym zdał egzamin poprawkowy.
 2. Promocję uzyskuje również uczeń, którego Rada Pedagogiczna postanowiła promować z jedną oceną niedostateczną. Sytuacja taka może mieć miejsce jeden
  raz w danym etapie nauczania pod warunkiem, że dany przedmiot jest nauczany
  w kolejnych latach.
 3. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu
  na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 4. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz przynajmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia Szkoły
  z wyróżnieniem.

 

 • 80.
 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć celującą ocenę klasyfikacyjną.
 • 81.
 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej
oraz oceny roczne klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

2) przystąpił do egzaminu zewnętrznego organizowanego w klasie ósmej zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

Rozdział 5 Zasady oceniania zachowania

 • 82.
 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie ubiegania się o roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od przewidywanych.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia zapisanych w Statucie Szkoły;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom;

8) respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych;

9) aktywność społeczną ucznia (pomoc koleżeńska w nauce, wolontariat, akcje Polskiego Czerwonego Krzyża, Caritas).

 1. 3. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala według osiągniętej punktacji wychowawca klasy, biorąc pod uwagę:

1) własne obserwacje;

2) opinię nauczycieli uczących w danej klasie;

3)opinię uczniów danej klasy;

4) samoocenę ucznia.

 1. Nauczyciele mają prawo do wyrażenia opinii własnej
  do wychowawcy klasy najpóźniej do dnia wystawienia ocen klasyfikacyjnych
  lub na klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej.
 2. Zasięgnięcie opinii zespołu klasowego uczniów i ocenianego ucznia odbywa się
  w drodze rozmowy na godzinie do dyspozycji wychowawcy, co wychowawca potwierdza stosownym zapisem w dzienniku lekcyjnym. W przypadku nieobecności ocenianego ucznia w danym dniu zasięganie opinii winno odbyć się w innym terminie zaproponowanym przez wychowawcę.
 3. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, zgodnie
  z Rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania
  i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów szkołach publicznych.
 4. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. W takim przypadku stosuje się działania określone w trybie odwoławczym, zgodnie ze Statutem Szkoły.
 5. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy do ustalenia klasyfikacyjnej oceny zachowania Dyrektor powołuje komisję w składzie: pedagog i dwóch nauczycieli uczących w danej klasie.
 6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 • 83.
 1. Informacje o bieżącym zachowaniu ucznia gromadzone są za pomocą dziennika elektronicznego. Uwagi i pochwały wpisuje wychowawca klasy i inni nauczyciele.
 2. Nagana wychowawcy obniża ocenę o jeden stopień oraz skutkuje otrzymaniem punktów ujemnych.
 3. Nagana Dyrektora powoduje iż, uczeń otrzymuje punkty ujemne oraz nie może mieć oceny klasyfikacyjnej wyższej niż nieodpowiednia.
 4. Naruszenie Statutu Szkoły, które nie zostało ujęte w systemie oceniania zachowania
  a wymaga interwencji Policji, Sądu, itp. na uzasadniony wniosek wychowawcy, nauczyciela, pedagoga lub Dyrektora, skutkuje oceną naganną z zachowania na koniec roku szkolnego.

 

 • 84.
 1. W klasach I – III roczna ocena zachowania jest opisowa.
 2. Wychowawca klas I – III, oceniając opisowo zachowanie uczniów, uwzględnia stopień spełnienia następujących kryteriów:

1) zachowanie wzorowe prezentuje uczeń, który:

 1. a) sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
 2. b) odpowiedzialnie wypełnia dodatkowe powierzone mu zadania,
 3. c) zgodnie współpracuje w grupie,
 4. d) jest uczynny i życzliwy, pomaga innym,
 5. e) dba o piękno mowy ojczystej,
 6. f) godnie reprezentuje klasę i szkołę w uroczystościach szkolnych, konkursach
  i zawodach,
 7. g) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych,
 8. h) okazuje szacunek innym osobom,
 9. i) zachowuje się zgodnie z zasadami kultury osobistej w Szkole i poza nią;

2) zachowanie bardzo dobre prezentuje uczeń, który:

 1. a) sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
 2. b) przestrzega umów i kontraktów, dotrzymuje ustalonych terminów,
 3. c) potrafi zgodnie współpracować w grupie,
 4. d) dba o piękno mowy ojczystej,
 5. d) jest życzliwy i uczynny, udziela pomocy innym,
 6. e) godnie reprezentuje klasę i szkołę w konkursach i zawodach,
 7. f) jego zachowanie nie zagraża bezpieczeństwu innych,
 8. g) szanuje zdanie i poglądy innych,
 9. h) okazuje szacunek innym i kulturalnie zachowuje się;

3) zachowanie dobre prezentuje uczeń, który:

 1. a) nie zawsze systematycznie i sumienie wypełnia obowiązki szkolne,
 2. b) czasami nie przestrzega umów i kontraktów, nie dotrzymuje ustalonych terminów,
 3. c) stara się zgodnie współpracować w grupie,
 4. d) jest życzliwy i uczynny, z reguły udziela pomocy innym,
 5. e) stara się godnie reprezentować klasę i Szkołę w konkursach i zawodach,
 6. f) jego zachowanie nie zagraża bezpieczeństwu innych,
 7. g) zdarza się, że nie szanuje zdania i poglądów innych;

4) zachowanie poprawne prezentuje uczeń, który:

 1. a) jest mało systematyczny i sumienny w wypełnianiu obowiązków szkolnych,
 2. b) nie zawsze przestrzega umów i kontraktów, nie zawsze dotrzymuje ustalonych terminów,
 3. c) nie zawsze potrafi zgodnie współpracować w grupie,
 4. d) czasami udziela pomocy innym,
 5. e) nie zawsze dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów,
 6. f) zdarza się, że prowokuje konflikty,
 7. g) czasami nie szanuje zdania i poglądów innych,
 8. h) stara się postępować zgodnie z zasadami kultury osobistej;

5) zachowanie nieodpowiednie prezentuje uczeń, który:

 1. a) jest niesumienny w wypełnianiu obowiązków szkolnych,
 2. b) zakłóca pracę innych uczniów,
 3. c) często lekceważy polecenia nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
 4. d) nie potrafi zgodnie współpracować w grupie,
 5. e) jego zachowanie czasami stanowi zagrożenie dla niego samego i innych,
 6. f) lekceważy zdanie i poglądy innych;

6) zachowanie naganne prezentuje uczeń, który:

 1. a) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych
 2. b) notorycznie zakłóca pracę innych uczniów w czasie lekcji;
 3. c) nie przestrzega norm ustalonych w społeczności uczniowskiej,
 4. d) zachowuje się agresywnie i arogancko,
 5. e) inicjuje konflikty i bójki w klasie, na terenie Szkoły,
 6. f) nie dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób,
 7. g) upominany przez pracowników Szkoły nie wykazuje chęci poprawy.

 

 

 • 85.
 1. W klasach IV – VIII ustala się ocenę klasyfikacyjną zachowania według następującej skali:

1) wzorowe (wz.)

2) bardzo dobre (bdb.)

3) dobre (db.)

4) poprawne (pop.)

5) nieodpowiednie (ndp.)

6) naganne (ng.)

 

 • 86.
 1. Przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie zachowania, w terminie i formie określonej w § 64 Statutu Szkoły.
 2. Uczeń lub rodzic nie później niż w terminie trzech dni po uzyskaniu wiadomości
  o przewidywanej ocenie mogą złożyć w sekretariacie skierowany do Dyrektora Szkoły wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać uzasadnienie
  i wskazanie, o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 3. Uczeń lub jego rodzic mogą wnioskować o podwyższenie przewidywanej oceny zachowania o jedną wyżej.
 4. Dyrektor Szkoły przekazuje do rozpatrzenia wniosek wychowawcy klasy, który ponownie w zespole nauczycieli uczących w danej klasie z udziałem pedagoga szkolnego analizuje zachowanie ucznia w danym roku szkolnym oraz wszelkie okoliczności zawarte we wniosku.
 5. Zespół nauczycieli, o którym mowa w ust. 4 analizuje również zgodność ustalenia przewidywanej oceny z obowiązującym w Szkole trybem i ze swoją opinią zapoznaje Dyrektora Szkoły.
 6. Z posiedzenia zespołu nauczycieli sporządzany jest protokół zawierający
  w szczególności datę posiedzenia, imię i nazwisko ucznia, skład komisji i ustalenia.
 7. Decyzję o ocenie klasyfikacyjnej podejmuje wychowawca klasy i informuje o niej ucznia i jego rodziców. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie
 8. W przypadku powzięcia informacji o rażącym naruszeniu przez ucznia zasad współżycia społecznego w Szkole, poza nią lub popełnieniu czynu zagrażającego zdrowiu i życiu lub czynu karalnego po przeprowadzeniu rocznej klasyfikacji uczniów przewiduje się obniżenie wystawionej przez wychowawcę oceny zachowania
  na plenarnej Radzie Pedagogicznej. Decyzje o powyższym podejmuje się w formie uchwały Rady Pedagogicznej.
 9. O powyższej decyzji wychowawca natychmiast pisemnie powiadamia rodziców ucznia.
 • 87.
 1. W celu ujednolicenia ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu w Szkole stosuje się punktowy system oceniania zachowania uczniów.
 2. Uczniowi przydziela się punkty za działania pozytywne i negatywne oraz sumy punktów na poszczególne oceny według ustalonych w tabeli ilości. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 120 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej.
 3. Poprzez swoje zachowanie uczeń może powiększyć lub pomniejszyć ilość punktów,
  co przełoży się na śródroczną lub końcowo roczną ocenę z zachowania.
 4. Punkty przydzielają nauczyciele umieszczając je systematycznie w dzienniku elektronicznym. Dzięki temu uczniowie i ich rodzice mogą na bieżąco monitorować postępy w zakresie zachowania.
 5. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy w oparciu o uzyskaną na koniec semestru sumę punktów dodając ocenę uczniów w klasie i samoocenę ucznia.
 6. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może podwyższyć lub obniżyć ocenę z zachowania w trybie nadzwyczajnym niezależnie od ilości uzyskanych punktów, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela.
 7. Jeżeli uczeń nie uzyskał odpowiedniej ilości punktów do otrzymania wyższej oceny
  z zachowania, ale posiada udokumentowane osiągnięcia, o których nie wspomniano
  w zasadach oceniania, wychowawca klasy ma prawo zdecydować o ostatecznej ocenie z zachowania.

1) W sytuacji, kiedy uczeń z przyczyn losowych (np. choroba, wyjazd) nie mógł uzyskać odpowiedniej ilości punktów, o ocenie z zachowania decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę opinię innych nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.

2) Oceny wzorowej z zachowania nie może mieć uczeń, który w semestrze otrzymał więcej niż 20 punktów ujemnych.`

8.W przypadku udowodnienia uczniowi jednego z następujących wykroczeń:

 • wyłudzanie pieniędzy,
 • picie alkoholu na terenie Szkoły,
 • używanie lub handel, rozpowszechnianie środków odurzających,
 • wybryki chuligańskie,
 • udział w zorganizowanej przemocy, działalności przestępczej,
 • znieważenie nauczyciela lub innego pracownika szkoły słownie,
  lub używając nowoczesnych środków gromadzenia i przekazu danych,
 • kradzież,
 • sprawy karne

uczeń otrzymuje ocenę z zachowania nie wyższą niż nieodpowiednia (niezależnie
od ilości uzyskanych punktów dodatnich), bez możliwości odwołania się od ustalonej oceny z zachowania. Uczeń rozpoczyna następny semestr z maksymalną ilością punktów dla danej oceny.

9.Punkty dodatnie przydziela się według następujących zasad:

 

Respektowanie obowiązków ucznia / przestrzeganie obowiązków ucznia

11

Premia za 100% frekwencja

2 punkty za miesiąc

wychowawca

  2

Premia za wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione

10 punktów za semestr

wychowawca

 3

Realizacja podjętych przez ucznia zadań (opieka nad gazetką klasową itp.)

1-5 punktów / miesiąc

Wychowawca/ każdy nauczyciel

 4

Premia za brak negatywnych uwag w ciągu miesiąca (przy minimum 70% frekwencji)

10 punktów za każdy  miesiąc

wychowawca

5

Premia za całkowity brak punktacji ujemnej (przy minimum 70% frekwencji)

10 punktów – raz w semestrze

wychowawca

 

Udział ucznia w życiu szkoły oraz społeczności lokalnej

 6

Praca na rzecz klasy – przyniesienie rzeczy do wystroju klasy, dbanie o porządek w klasie, opieka nad roślinami w klasie, wystrój klasy itp.

1-5 punktów za każdy miesiąc

wychowawca

7

Systematyczna pomoc koleżeńska

1-10 punktów/miesiąc1

wychowawca

 8

Praca na rzecz szkoły:

a)                  Udział w akademiach organizowanych w szkole

b)                 Samorząd Uczniowski

c)                  Szkolne koła zainteresowań (50%)

d)                 Rozgrywki sportowe

e) Pomoc w szkole poza godzinami lekcyjnymi (biblioteka, świetlica)

1-5 punktów za każdy rodzaj działalności miesięcznie
1-5 pkt za semestr

 

 

1-2 za każde

1- opiekun

9

Pełnienie funkcji w szkole

Pełnienie funkcji w klasie

1-10 pkt za semestr

1-5 pkt za semestr

Wychowawca/ każdy nauczyciel

10

Udział w akacjach organizowanych w szkole

1-10 pkt za semestr

 

opiekun

11

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz

- akademie

-imprezy kulturalno-oświatowe

-imprezy sportowe

- występy poza szkołą

- imprezy muzyczne, wokalne

1-5 punktów za każdy rodzaj/ decyduje nauczyciel

opiekun

12

Zbiórka surowców wtórnych - makulatura

5 punktów – raz w semestrze

wychowawca

13

Zbiórka surowców wtórnych - nakrętki

5 punktów – raz w semestrze

wychowawca

Rozwijanie przez ucznia swoich zainteresowań, uzdolnień

14

Udział w konkursach

5 punktów

Opiekun konkursu

15

Laureat – zasięg wojewódzki – konkurs wiedzy

100 punktów

Opiekun konkursu

16

Finalista – zasięg wojewódzki – konkurs wiedzy

50 punktów

Opiekun konkursu

17

Udział w etapie rejonowym – konkurs wiedzy

10 punktów

Opiekun konkursu

18

Udział w etapie szkolnym konkursu wojewódzkiego

10 punktów

Opiekun konkursu

19

Zajęcie 1,2,3 miejsca w konkursie organizowanym poza szkołą – konkurs wiedzy

10-30  punktów

Opiekun konkursu

20

Zdobycie wyróżnienia w konkursie poza szkołą – konkurs wiedzy

5 punktów

Opiekun konkursu

21

Zajęcie 1,2,3 miejsca w konkursie szkolnym

5 – 10  punktów

Opiekun konkursu

22

Zajęcie 1,2,3 miejsca w zawodach sportowych

10-30 punków

Opiekun zawodów

23

Zajęcie 1,2,3 miejsca w zawodach sportowych w szkole

5-10  punktów

Opiekun zawodów

 

 1. Punkty ujemne są przydzielane według następujących zasad:

 

Nieprzestrzeganie obowiązków ucznia

1

Wagary każda nieusprawiedliwiona godzina

1 punkt za każdą godzinę

Wychowawca

2

Nieusprawiedliwione spóźnienia na lekcje

1 punkt za każde spóźnienie

Wychowawca

3

Opuszczanie samowolne klasy

5 punktów/ za każde

Wychowawca/ każdy nauczyciel

4

Opuszczanie samowolne terenu szkoły

10 punktów/ za każde

Wychowawca/ każdy nauczyciel

5

Przeszkadzanie na lekcjach – uwagi nauczyciela

1 punkt / za każde upomnienie

każdy nauczyciel

6

Niewykonywanie poleceń nauczyciela

1-5 punktów/ za każde

każdy nauczyciel

7

Nieodpowiednie zachowanie podczas apelu lub uroczystości

5-20 punktów

Wychowawca/ każdy nauczyciel

8

Nieterminowe  oddanie  książek  lub podręczników  do  biblioteki  szkolnej  – koniec roku szkolnego

15 punktów

Nauczyciel bibliotekarz

9

Niszczenie mienia szkolnego

10-50 punktów

Wychowawca/ każdy nauczyciel

10

Umyślne zniszczenie rzeczy innej osoby

20-50 punktów

Wychowawca/ każdy nauczyciel

11

Lekceważenie obowiązków szkolnych

1-10 punktów za każdą uwagę

Wychowawca/ każdy nauczyciel

12

Brak stroju galowego

3 za każdy brak

Wychowawca

13

Brak zmiany obuwia

2 za każdy brak

Wychowawca/ każdy nauczyciel

14

Interwencja pedagoga

5-20 punktów

Pedagog szkolny

Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania

13

Aroganckie zachowanie na terenie szkoły wobec pracowników oraz osób przebywających w szkole

5-15 punktów za każdy przypadek

 

Wychowawca/ każdy nauczyciel

14

Używanie wulgaryzmów

5 punktów za każdy

Wychowawca/ każdy nauczyciel

15

Okłamywanie nauczycieli i pracowników Szkoły, fałszowanie dokumentacji (podpisów, ocen, usprawiedliwień, zwolnień, prac, itp.).

50 punktów za każde

 

Wychowawca/ każdy nauczyciel

16

Używanie telefonów komórkowych, mp3 itp. bez zezwolenia na terenie Szkoły

5-20 punktów za każde

Wychowawca/ każdy nauczyciel

17

Wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie filmów w szkole

5-20 punktów za każde

Wychowawca/ każdy nauczyciel

18

Rozpowszechnianie  materiałów  dotyczących  nauczycieli  i uczniów  (mających  na  celu  naruszenie  dóbr  osobistych), słowne, lub używając nowoczesnych środków gromadzenia i przekazu danych

10-100 za każdy udowodniony incydent

 

Wychowawca/ każdy nauczyciel

19

Niewłaściwe zachowanie w bibliotece / świetlicy/ jadalni/ toalecie/ na korytarzu szkolnym lub innych pomieszczeniach

5 punków za każde

Wychowawca/ każdy nauczyciel

20

Niestosowny wygląd w szkole  (nieodpowiednia fryzura, pomalowane paznokcie, makijaż, zbyt ekstrawagancki ubiór, noszenie na terenie Szkoły nakrycia głowy (czapka, kaptur, itp.)

5 punktów za każdy

 

 

Wychowawca/ każdy nauczyciel

21

Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek szkolnych

10 za całą wycieczkę

Wychowawca/ każdy nauczyciel

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa panujących w szkole

23

Udział w bójce

Bierny udział w bójce

20-100 za każdy incydent

20-100 za każdy incydent

Wychowawca/ każdy nauczyciel

24

Palenie papierosów

20-50 punktów

Wychowawca/ każdy nauczyciel

25

Spożywanie alkoholu

100 punktów

Wychowawca/ każdy nauczyciel

26

Kradzież/wyłudzenie

20 – 100 punktów

Wychowawca/ każdy nauczyciel

27

Znęcanie się nad kolegami (agresja fizyczna i słowna, wulgarne słowa, gesty, zastraszanie, wyśmiewanie, poniżanie, obmawianie, plotkowanie, itp.)

do 100 punktów

 

Wychowawca/ każdy nauczyciel

28

Zachowanie na wycieczce zagrażające  bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników

10-50 punktów

Opiekun wycieczki

29

Zachowanie  w szkole i poza szkołą zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych osób

10-50 punktów

Wychowawca/ każdy nauczyciel

30

Przebywanie oraz bieganie w trakcie przerwy w miejscach niedozwolonych (np. inne piętro, klatka schodowa, itp.)

do -20

Wychowawca/ każdy nauczyciel

31

Przynoszenie do szkoły rzeczy oraz substancji niebezpiecznych, niedozwolonych

50  punktów za każde

Wychowawca/ każdy nauczyciel

32

Trwałe i umyślne zniszczenie mienia Szkoły, dewastacja.

50 punktów za każde (oprócz zwrotu kosztów i naprawienia szkody)

Wychowawca/ każdy nauczyciel

33

Nagana wychowawcy

25 punktów

Wychowawca

34

Nagana dyrektora

50 punktów

Wychowawca/Dy
rektor

         
 1. Zasady przeliczania punktów:

 

Zachowanie:

Wzorowe

200

– powyżej

Bardzo dobre

150

– 199

Dobre

100

– 149

Poprawne

99 

– 51

Nieodpowiednie

50

– 20

Naganne

19

i poniżej

       

 

Rozdział 6 Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

 

 • 88.
 1. Uczeń klas IV-VIII, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów może zdawać z nich egzaminy poprawkowe, o czym informuje wychowawcę klasy nie później niż na trzy dni
  przed dniem zakończenia zajęć dydaktycznych.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki , techniki oraz wychowania fizycznego,
  z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
  W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły, jednak nie później niż przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który stanowi załącznik
  do arkusza ocen. Protokół zawiera:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu;

3) wynik egzaminu i ocenę;

4) treść egzaminu w załączeniu.

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego otrzymać za zgodą Rady Pedagogicznej promocję do klasy programowo wyższej pod warunkiem, że dane obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.
 2. Przed podjęciem decyzji członkowie Rady Pedagogicznej zasięgają opinii nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne i wychowawcy klasy w zakresie możliwości edukacyjnych ucznia.
 • 89.
 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny na wniosek zgłoszony do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy, najpóźniej do dnia zebrania Rady Pedagogicznej.
 2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Przed podjęciem decyzji Rada zasięga opinii nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne, z których mają odbyć się egzaminy. Opinia w szczególności dotyczy możliwości edukacyjnych ucznia.
 3. Na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców, Dyrektor Szkoły w porozumieniu
  z nauczycielem/nauczycielami przedmiotu, uczniem oraz jego rodzicami wyznacza termin egzaminu.
 4. Egzamin klasyfikacyjny śródroczny przeprowadza się w pierwszym tygodniu
  po feriach zimowych danego roku szkolnego, egzamin roczny – na tydzień przed sierpniowym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 5. Dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego Dyrektor Szkoły powołuje komisję
  w składzie:

1) Dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel jako przewodniczący;

2) nauczyciel uczący zajęć podlegających egzaminowi klasyfikacyjnemu jako egzaminator;

3) inny nauczyciel uczący tych samych zajęć lub zajęć pokrewnych.

 1. W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów rodzice, wychowawca lub pedagog szkolny.
 2. Pytania egzaminacyjne (pisemne i ustne) ustala egzaminator w porozumieniu
  z przewodniczącym komisji.
 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program nauczania
lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza Szkołą nie obejmuje przedmiotów: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne
  oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.
 2. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego komisja ustala stopień według obowiązującej skali ocen.
 3. Od oceny ustalonej przez komisję nie przysługuje odwołanie.

 

Rozdział 7 Tryb odwoływania się od wystawionej rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania ustalonych niezgodnie
z przepisami prawa

 

 • 90.
 1. Uczeń klas I – VIII lub jego rodzice mogą złożyć zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,
  w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone pisemnie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. Przepisy zawarte w pkt. 1 stosuje się również do rocznej oceny klasyfikacyjnej, uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. Termin zgłoszenia zastrzeżeń w tym przypadku wynosi 5 dni, a ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami.
 4. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) jeden nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,
  z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7.Wszelkie prace egzaminacyjne pozostają do wglądu zdających oraz ich rodziców
na miejscu.

 

 

 • 91.
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone
  w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. W przypadku zastrzeżeń wniesionych do Dyrektora Szkoły przez rodziców
  do wystawionej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, sprawdzana jest procedura postępowania w tej sprawie.
 3. Dyrektor Szkoły rozpatruje zasadność odwołania i zgodność trybu ustalenia oceny zachowania z procedurami obowiązującymi w tym zakresie zastosowanymi
  przez wychowawcę klasy.
 4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
  z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 5. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły lub wyznaczony nauczyciel – jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca klasy;

3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4) pedagog;

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

6) przedstawiciel Rady Rodziców.

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) wynik glosowania;

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

 

Rozdział 8 Sposób dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów
w nauce i zachowaniu.

 

 • 92.

 

 1. W Szkole dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym:

1) w elektronicznym dzienniku zajęć lekcyjnych;

2) w arkuszach ocen;

3) w protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;

4) w protokołach próbnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności;

5) w protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) w protokołach z prac komisji powołanej w trybie ubiegania się o wyższą
od przewidywanej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;

7) w protokołach Rady Pedagogicznej;

8) w informacjach o wyniku sprawdzianu ósmoklasisty;

9) w sprawdzianie wiadomości i umiejętności przeprowadzonym w trybie ubiegania się o wyższą od przewidywanej roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych;

10) w zakładce uwag i pochwał dotyczących zachowania ucznia w dzienniku elektronicznym;

11) w teczkach wychowawców.

 1. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 1, 2, 10, 11 jest udostępniana do wglądu uczniom i rodzicom na ich wniosek przez wychowawcę klasy w zakresie dotyczącym danego ucznia, od dnia jej wytworzenia do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych
  w danym roku szkolnym, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia.
 2. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 3, 4, 5 jest udostępniana do wglądu uczniom
  i rodzicom na ich wniosek, przez przewodniczących komisji od dnia jej wytworzenia
  do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, w którym uczeń kończy Szkołę, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia.

3a. W przypadku braku możliwości udostępnienia dokumentacji zgodnie z ust. 2 i 3 zadanie to wykonuje Dyrektor lub wskazany przez niego nauczyciel.

 1. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6, 7, 9 jest udostępniana do wglądu uczniom
  i rodzicom na ich wniosek, przez przewodniczących komisji od dnia jej wytworzenia
  do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, w którym uczeń kończy Szkołę, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia. Z dokumentów wymienionych
  w pkt. 7 Dyrektor sporządza wyciąg dotyczący danego ucznia.

 

 • 93.
 1. Nauczyciele systematycznie notują postępy i osiągnięcia ucznia w elektronicznym dzienniku lekcyjnym danej klasy; informacje dotyczące zachowania ucznia (pochwały, uwagi) zapisywane są na bieżąco w odpowiedniej zakładce.
 2. Oprócz znaku cyfrowego, wyrażającego ocenę, umieszcza się w dzienniku informacje dodatkowe, takie jak:

1) forma kontroli wiadomości lub umiejętności uczniów;

2) obszary aktywności;

3) umiejętności lub zakres treści programowych

4) wagę oceny.

 • 94.
 1. Wychowawca klasowy gromadzi informacje o uczniu w dzienniku klasowym, arkuszu ocen oraz w teczce wychowawcy klasowego.
 2. Teczka wychowawcy klasowego zawiera:

1) podpisane przez rodziców informacje o zagrożeniach i ocenach niedostatecznych
na I semestr i koniec roku;

2) karty informacji o uczniach oraz dostosowania wymagań dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 1. W arkuszu ocen wychowawca umieszcza oceny roczne oraz inne informacje zgodnie
  z odrębnymi przepisami dotyczącymi zasad i sposobu prowadzenia dokumentacji szkolnej ucznia.
 2. Na świadectwie szkolnym, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, wychowawca odnotowuje osiągnięcia ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 95.
 1. W sytuacji, w której uczeń nie może być klasyfikowany z jednego, kilku
  lub wszystkich zajęć edukacyjnych w dokumentacji szkolnej wpisuje się nieklasyfikowany.
 2. W przypadku, gdy uczeń został zwolniony z danych zajęć edukacyjnych
  w dokumentacji szkolnej wpisuje się zwolniony.

 

 • 96.
 1. W celu bieżącej rejestracji osiągnięć edukacyjnych uczniów każdy nauczyciel danego przedmiotu przechowuje ich prace kontrolne (sprawdziany) do końca danego roku szkolnego.
 • 97.
 1. Ewaluacja Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania dokonywana jest na podstawie:
  • analizy dokumentacji wychowawcy klasy, dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen;
  • analizy Przedmiotowych Systemów Oceniania;
  • analizy wyników klasyfikacji i promocji;
  • wyników ankiet skierowanych do nauczycieli, uczniów, rodziców;
  • uwag i wniosków dotyczących procedur wystawiania ocen oraz trybu ustalania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych.
 2. Ewaluacji zasad oceniania dokonuje się w terminach zaplanowanych w planie nadzoru pedagogicznego w części: ewaluacja pracy Szkoły.

 

DZIAŁ X

SYMBOLE I CEREMONIAŁ SZKOŁY

 • 98.
  1. Szkoła posiada logo.

  2. Szkoła posiada sztandar. Jest to tkanina dwustronna w kształcie prostokąta ozdobiona żółtymi frędzlami. Po jednej stronie na białym tle wyszyte jest logo Szkoły,
   a wokół niego napis „Radość stworzyła słońce i świat”. Po drugiej stronie sztandaru
   na czerwonym tle, umieszczono centralnie srebrnego orła, a wokół niego napis „SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 W ŁODZI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO”.
 1. Szkoła ma swój ceremoniał.
 • Szkoła posiada własny hymn, który jest wykonywany podczas inauguracji i zakończenia roku szkolnego oraz innych ważnych uroczystoś
 • Szkoła uczy poszanowania symboli narodowych (godła, flagi i hymnu państwowego).
 • Szkoła przekazuje uczniom wartości powszechnie uznane i akceptowane
  przez ogół społeczeństwa poprzez organizowanie uroczystości z okazji rocznic narodowych oraz uroczystości związanych z utrwaleniem obrzędowości szkolnej i tradycji polskiej.

 

 1. Do stałych uroczystości szkolnych zalicza się:
 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
 • Święto Szkoły;
 • „Ślubowanie” uczniów klas pierwszych;
 • Dzień Niepodległości;
 • Święto Konstytucji 3 Maja.
 1. Terminy uroczystości ustalone są według kalendarza na dany rok szkolny
  i podawane do wiadomości pracownikom Szkoły, rodzicom i uczniom
  w kalendarium Szkoły.
 2. W dniach uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy.
  Dla chłopców jest to biała koszula i granatowe lub czarne spodnie; dla dziewczynek – biała bluzka i granatowa lub czarna, gładka spódnica.

 

DZIAŁ XI

DOKUMENTACJA I FINANSE SZKOŁY

 • 99.
 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i odnośnymi przepisami Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Dokumentację przebiegu nauczania oraz podejmowanych działań i ich efektów
  w Szkole Podstawowej nr 54 w Łodzi stanowią:
 • księga ewidencji;
 • księga uczniów;
 • arkusze ocen;
 • księga arkuszy ocen;
 • elektroniczny dziennik lekcyjny;
 • dziennik zajęć w świetlicy;
 • dziennik zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
 • dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;
 • dziennik indywidualnego nauczania;
 • dziennik pedagoga;
 • dokumentacja organizacji i udzielania uczniom pomocy psychologiczno
   – pedagogicznej;
 • zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • uchwały Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikowania, promowania
  oraz ukończenia Szkoły;
 • protokoły Rad Pedagogicznych.
 1. Majątek szkolny stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, za które odpowiada Dyrektor Szkoły.
 2. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w Ustawie
  o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.
 3. Działalność statutowa Szkoły finansowana jest z budżetu gminy.
 4. W działalności finansowo – gospodarczej obowiązują zasady celowego, oszczędnego
  i prawidłowego gospodarowania własnością społeczną.
 5. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, dobrowolnych wpłat rodziców, udziału w projektach edukacyjnych.
 6. Szkoła może gromadzić środki pochodzące z działalności wymienionej
  w ust. 7 na wyodrębnionym rachunku bankowym.
 7. Środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym mogą być przeznaczone na:
 • działalność dydaktyczno – wychowawczą;
 • zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia;
 • inne cele wynikające ze statutowej działalności Szkoły.

 

DZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 100.
 1. W miarę zmieniających się warunków, zmian ustawowych i innych Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i uzupełnień
  w niniejszym Statucie, ewentualnie do jego zmiany.
 2. Uprawnienia do zmian w Statucie Szkoły mają wszystkie organa Szkoły
  w następującym trybie:
 • powołana komisja statutowa opracowuje poprawki;
 • na Radzie Pedagogicznej omawia się wprowadzone poprawki;
 • uchwałę w sprawie zmian w Statucie Szkoły Rada Pedagogiczna podejmuje w obecności co najmniej 2/3 członków Rady, w głosowaniu jawnym. O uchwaleniu zmiany decyduje 4/5 głosów pozytywnych obecnych członków Rady Pedagogicznej;
 • zapisy o dokonanych poprawkach znajdują się w protokołach Rady Pedagogicznej i jej uchwałach;
 • tekst jednolity ogłasza się po każdej uchwale wprowadzającej zmiany do Statutu i zamieszcza na stronie internetowej Szkoły.
 1. Statut jest powszechnie dostępny dla uczniów, rodziców i pracowników Szkoły na stronie internetowej Szkoły.
 2. Z wybranymi fragmentami Statutu zapoznaje nauczyciel – wychowawca:
  • rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym;
  • uczniów na lekcjach wychowawczych w pierwszym miesiącu nauki.

 

facebook

facebook

facebook