• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Szkoła Podstawowa nr 54
im. Kornela Makuszyńskiego
w Łodzi

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

ZARZĄDZENIE Nr 186/2023

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramów czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli,

do klas I szkół podstawowych, do oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas VII szkół podstawowych i do oddziałów sportowych na poziomie klas IV-VIII szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Łódź.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089)

zarządzam, co następuje:

 • 1. 1. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2023/2024, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 1. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2023/2024, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.
 2. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas VII w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2023/2024, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.
 3. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów sportowych na poziomie klas IV-VIII w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2023/2024, stanowiący załącznik Nr 4 do zarządzenia.
 • 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi.
 • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2023/2024

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie poprzez system zgłoszeń kandydatów do klas ogólnodostępnych obwodowych szkół podstawowych.

04.05.2023 r. – 31.05.2023 r. do godz. 15.00

(w dniach 23-25.05.2023 r. brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem

naboru ze względu na egzamin ucz. kl. VIII)

28.06.2023 r. – 11.07.2023 r. do godz. 15.00

2.

Składanie poprzez system wniosków kandydatów o przyjęcie kandydatów do klas ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

04.05.2023 r. – 31.05.2023 r. do godz. 15.00

(w dniach 23-25.05.2023 r. brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem

naboru ze względu na egzamin ucz. kl. VIII)

28.06.2023 r. – 11.07.2023 r. do godz. 15.00

3.

Składanie poprzez system podań o przyjęcie kandydatów do oddziału integracyjnego lub szkoły integracyjnej.

04.05.2023 r. – 26.05.2023 r.

do godz. 15.00

(w dniach 23-25.05.2023 r. brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem

naboru ze względu na egzamin ucz. kl. VIII)

Na bieżąco – zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez poradnię psychologicznopedagogiczną

4.

Składanie poprzez system wniosków o przyjęcie kandydatów do oddziałów sportowych i szkoły z oddziałami sportowymi wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie kryteriów.*

04.05.2023 r. – 17.05.2023 r. do godz. 15.00

28.06.2023 r. – 11.07.2023 r. do godz. 15.00

5.

Udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej do oddziałów sportowych organizowanych przez szkoły i szkołę

z oddziałami sportowymi.**

18.05.2023 r. – 19.05.2023 r.

12.07.2023 r.

6.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

22.05.2023 r. do godz. 12.00

13.07.2023 r.

do godz. 15.00

7.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

01.06.2023 r. – 05.06.2023 r.

14.07.2023 r. – 18.07.2023 r.

 

w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

 

8.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

14.06.2023 r. do godz. 12.00

19.07.2023 r.

do godz. 12.00

9.

Składanie poprzez system przez rodziców/prawnych opiekunów kandydatów spoza obwodu, zakwalifikowanych do danej szkoły, pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.

15.06.2023 r. – 21.06.2023 r. do godz.15.00

20.07.2023 r. – 21.07.2023 r. do godz. 15.00

10.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej.

26.06.2023 r. do godz.12.00

24.07.2023 r. do godz.

15.00

*Bez względu na to, czy klasy sportowe tworzone są w szkołach obwodowych, czy pozaobwodowych, nabór do nich odbywa się według tych samych zasad, co oznacza, iż kandydaci do tych klas składają tylko i wyłącznie wnioski.

**Dzień i godzinę przeprowadzenia sprawdzianu określą dyrektorzy poszczególnych szkół, w których organizowane są oddziały sportowe i dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi.

facebook

facebook

facebook