• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Szkoła Podstawowa nr 54
im. Kornela Makuszyńskiego
w Łodzi

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

HARMONOGRAM NABORU DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 1. 04.05.2022 r. – 03.06.2022 r. do godz. 15.00 – wypełnianie ZGŁOSZENIA
  lub WNIOSKU do klas ogólnodostępnych w elektronicznym systemie naboru, wydrukowanie i podpisanie dokumentu oraz załączenie w systemie skanu/zdjęcia
  ww. wydruku, a w przypadku rekrutacji do szkoły poza obwodowej załączenie także dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów we wszystkich wskazanych
  we wniosku szkołach.
  ZGŁOSZENIE otrzyma szkoła obwodowa, a WNIOSEK szkoła wybrana w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.
 2. 06.06.2022 r. – 08.06.2022 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. 20.06.2022 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 4. 21.06.2022 r. – 23.06.2022 r. do godz. 15.00 - załączenie przez rodzica w systemie skanu/zdjęcia podpisanej woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

     Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia traktowane jest jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej szkoły.

 1. 27.06.2022 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na stronie internetowej szkoły.

Uwaga !

W dniach 24 - 25 maja 2022 r. nie będzie możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem lub szkolną komisją rekrutacją  ze względu na przeprowadzany w tym okresie egzamin uczniów klas VIII szkół podstawowych.

 

I. Kandydaci do szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:

 1. ZGŁOSZENIA – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka. ZGŁOSZENIE należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentu do szkoły obwodowej. Kandydat do ww. szkoły przyjmowany jest z urzędu.
 2. WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu. Kandydaci spoza obwodu mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentów
  do szkoły wybranej w I preferencji.
 1. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych uczestniczą również w elektronicznej rekrutacji. Mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub oddziałów integracyjnych.
  Jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie do klasy integracyjnej rodzic wypełniając wniosek wybiera grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Skan/zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku oraz orzeczenia
  o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny rodzice załączają w systemie do 27.05.2022 r. do godz. 15.00.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego uczestniczą w rekrutacji zgodnie
z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2022/2023.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego stosuje się zasady takie same, jak w przypadku rekrutacji do oddziału ogólnodostępnego.

II. Warunki przyjęcia kandydatów spoza obwodu szkoły:

 1. Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej ogólnodostępnej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 zamieszkałego poza obwodem danej szkoły odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z uchwałą nr XLIII/1152/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 marca 2017r. ( Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2017 r.
  1444)
 2. Do szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte do klasy pierwszej
  na wolne miejsce w elektronicznym postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych poza obwodowych przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.
 4. We WNIOSKU można wybrać maksymalnie trzy szkoły z określeniem kolejności
  od najbardziej do najmniej preferowanej. W danej szkole można wybrać dowolną liczbę typów oddziałów, jeżeli szkoła posiada takie w swojej ofercie. Oddziały
  te należy wybierać zgodnie z preferencjami od najbardziej do najmniej preferowanych.
 5. W sytuacji nieprzyjęcia kandydata zamieszkałego w Łodzi do żadnej
  z wybranych szkół system przypisuje go automatycznie do szkoły obwodowej (zgodnej z podanym miejscem zamieszkania)

facebook

facebook

facebook