• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Szkoła Podstawowa nr 54
im. Kornela Makuszyńskiego
w Łodzi

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

Szkoły Podstawowej nr 54
im. Kornela Makuszyńskiego
w Łodzi
na rok szkolny 2022/2023

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ( Dz. U. z 2004r. nr 256.poz 2572, z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, z póź, zm.) ogłoszona 11 stycznia 2017 r.
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 i nr 170, poz. 1218, z póż, zm.).
 4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, (Dz. U. nr 111 poz. 535, z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ( Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1231, z późn. Zm.).
 6. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (dz. U. z 2002r. nr 11, poz. 109, z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz. 1485, z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z  późn. zm.) .
 9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 z poź. zm.).
 10. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
 11. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591. Z póź, zm.)
 12. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578 z późn. zm.)
 13. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 67, poz. 756, z późn. zm.)
 14. Rozporządzenie MZ z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1133 z póżń. zm.)
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”(Dz. U. z 3 października 2011 poz. 1245 z póź. zm.).
 16. Konwencja Praw Dziecka.
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2018 poz. 214 z póź. zm.)
 18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356 z póź. zm.).
 19. Statut szkoły.
 20. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023
 21. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21.03.2022 w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U.z 2022r., poz.645)
 22. Ustawa z dnia 9.06.2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich – Dz.U. z 2022 r. poz.1700, Art.4 ust.4

 

Zadania programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2022/23 uwzględniają następujące kierunki polityki oświatowej państwa

(na podstawie art.60 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku- Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, z późn.zm.)

 

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępniania kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

 

Przesłanki do opracowania szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego

 1. Zadania wychowawczo- profilaktyczne szkoły określone w przepisach prawa:

- upo (Dz.z 2020r. póz.910 ze zm.);

- rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej…..(Dz.U z 2017r. poz.356 ze zm.).

 • rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

(Dz.U.2015r. póz. 1249).

ze zmianą:

Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 2018r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

(Dz.U. 2018r. póz. 214).

 • rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( tj.Dz.U z 2020r. póz.1280).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017r. póz.1611 ze zm.), (Dz.U. z 2019r. póz.1575).

 

 

I Wprowadzenie

 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny jest zintegrowany ze Statutem Szkolnym, wynika z założeń koncepcji pracy placówki oraz z zadań ogólnych zawartych w podstawie programowej dla szkół podstawowych. Modyfikacja programu uwzględnia potrzeby wychowawcze i profilaktyczne nowych uczniów przyjętych do szkoły z uwagi na obecną sytuację w Ukrainie- działania wojenne. Celem głównym jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole oraz wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły.

 

Program powstał na bazie diagnozy środowiska szkolnego. Diagnoza została przeprowadzona w formie obserwacji, analizy dokumentacji szkolnej oraz rozmów diagnozujących zapotrzebowanie na tematykę i działania wychowawcze i profilaktyczne na dany rok szkolny.

 

Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności uwzględnia rolę rodziców, ale także państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania.

 

Rodzice są w pierwszej kolejności wychowawcami swoich dzieci. Nauczyciele wspomagają wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym i społecznym). Uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego człowieka.

Przez wychowanie rozumie się proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

 

Profilaktyka natomiast to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi                   i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

 

Szkoła zatem jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, nauczać wartości, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów i rodziców w trudnych sytuacjach.

 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny skierowany jest do wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uwzględnia współpracę z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym.

 

II Charakterystyka środowiska wychowawczo-profilaktycznego

Szkoła Podstawowa nr 54, im Kornela Makuszyńskiego w Łodzi to duży, funkcjonalny budynek, położony w dzielnicy Bałuty,                            w przeważającej infrastrukturze starzejących się kamienic i zaniedbanych podwórek. 

            Szkoła liczy 10 oddziałów, w której uczy się 215 uczniów, 63 pochodzi z Ukrainy (50- uchodźcy). Jednozmianowy tryb nauki i wydzielone piętro dla oddziałów I-III, znacznie wpływa na komfort i bezpieczeństwo najmłodszej społeczności szkolnej oraz daje przestrzeń dla starszych uczniów.

            Wszyscy pracownicy szkoły stanowią etyczną, zintegrowaną społeczność, przestrzegającą tych samych wartości, które propagują wśród uczniów. Doświadczona i kreatywna kadra pedagogiczna podnosi swoje kompetencje i odpowiedzialnie współpracuje, by każdego dnia dbać jak najlepiej o wszechstronny rozwój i bezpieczeństwo uczniów. Nauczyciele podejmują działania angażujące rodziców w zadania wychowawcze szkoły, dążąc do tego, by działania placówki i domu były spójne, sprzyjały budowaniu i podtrzymywaniu pozytywnych relacji i tworzeniu optymalnych warunków rozwoju dziecka.

            Atutem szkoły jest niewątpliwie życzliwa i przyjazna atmosfera. Niewielka ilość uczniów w klasach, brak anonimowości, podmiotowe podejście pozwala na rozpoznanie sytuacji każdego wychowanka. Nasi uczniowie często wywodzą się ze środowisk z trudną sytuacją życiową               i materialną, z rodzin dysfunkcyjnych, bądź niewydolnych wychowawczo, co utrudnia ich prawidłowy rozwój i wymaga podejmowania szczególnych działań wspierających i profilaktycznych. Zauważalnym problemem jest też brak motywacji do nauki wśród naszych uczniów                      i niedostrzeganie związku pomiędzy szansą życiową dla siebie a edukacją. Nasi uczniowie chętnie natomiast uczestniczą w działaniach ogólnoszkolnych (przedstawienia, uroczystości), integracyjnych i skoncentrowanych na pomaganiu innym.       

Wychowankowie naszej szkoły zdobywają wiedzę i umiejętności w wyremontowanych i dobrze wyposażonych pracowniach, tablice multimedialne uatrakcyjniają przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego na lekcji, a szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, pozwala im na rozwijanie zainteresowań i pasji, wyrównywanie szans edukacyjnych i efektywne spędzanie czasu wolnego. Uczniowie mogą rozbudzać w sobie czytelnictwo dzięki dobrze wyposażonej szkolnej bibliotece oraz spędzać aktywnie czas pozalekcyjny podczas pobytu w świetlicy szkolnej.

            Szkoła zapewnia uczniom opiekę psychologiczno-pedagogiczną, udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, specjalistycznych oraz wsparcie materialne dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, instytucjami wspierającymi uczniów, rodziców i pracę szkoły, jak poradnia psychologiczno-pedagogiczna, poradnie specjalistyczne, ośrodki pomocy społecznej, policja, sąd.

W celu ułatwienia kształcenia uczniów obywatelstwa ukraińskiego w szkole utworzono oddział przygotowawczy, dla uczniów którzy          nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do nauki. Zajęcia w oddziale przeznaczone są dla uczniów klas IV,V, VI mają charakter integracyjny, prowadzone są w oparciu o szkolne programy nauczania ze szczególnym uwzględnieniem nauki języka polskiego. 

 

III Diagnoza sytuacji wychowawczo-profilaktycznej szkoły

Działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane w szkole są zaplanowane i przeprowadzane zgodnie z analizą sytuacji wychowawczej opartej na diagnozie czynników chroniących i czynników ryzyka oraz wynikają z zagrożeń związanych z możliwością występowania wśród uczniów zachowań ryzykownych, takich jak: palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie substancji psychoaktywnych,  środków psychotropowych i innych, a także zachowań agresywnych, uzależnień od Internetu, komputera, cyberprzemocy. Nowy rok szkolny jest czasem dbania o bezpieczeństwo własne i innych. Poczucie integracji w społeczności klasowej i szkolnej jest podstawowym czynnikiem w odbudowaniu poczucia bezpieczeństwa. Nauka języka polskiego przez uczniów cudzoziemskich, wymiana doświadczeń, zwyczajów wynikających z odmienności kulturowej wpłynie pozytywnie na integrację oraz adaptację do nowych warunków edukacyjnych. Rozmowy z uczniami i natychmiastowe reagowanie na wszelkie objawy ksenofobii zarówno w stosunku do uczniów ukraińskich jak i polskich przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w szkole. Uczniowie potrzebują kolejnego zaangażowania w życie społeczności szkolnej. Uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących  procedur bezpieczeństwa.

Do opracowywania diagnozy środowiska uczniów, czynników chroniących oraz czynników ryzyka, użyto wielu narzędzi oraz dokumentów szkolnych takich jak: dzienniki klas, sprawozdanie pedagoga szkolnego, sprawozdanie psychologa szkolnego, dokumentacja pedagoga                           i psychologa, obserwacje uczniów, wywiady i rozmowy z uczniami oraz ich rodzicami, ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego, wniosków z tych ewaluacji oraz nadzoru pedagogicznego, wyniki klasyfikacji – oceny z poszczególnych przedmiotów, oceny z zachowania, uwagi, nagany i pochwały. Zwrócono uwagę na izolację uczniów spowodowaną epidemią COVID-19, jej wpływ na edukację szkolną, funkcjonowanie społeczne i kondycję psychiczną uczniów, zwiększenie zagrożeń związanych z agresją, cyberprzemocą oraz uzależnieniem od mediów społecznościowych. Uwzględniono niejednorodną sytuację uczniów doświadczających różnych zdarzeń, w tym wynikających z działań wojennych w Ukrainie oraz mających odmienne potrzeby edukacyjne. Wśród czynników największego ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów należą zagrożenia wynikające z prezentowanych zachowań agresywnych, przemocy rówieśniczej, problemów adaptacyjnych                ( w tym spowodowane pandemią oraz  wojną w Ukrainie). Uczniowie coraz częściej mają problemy w radzeniu sobie ze stresem, nadmiernym napięciem emocjonalnym, komunikacją interpersonalną. Nakłada to na szkołę konieczność rozwijania potencjału szkoły         w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i przybywającymi z Ukrainy. Zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa, tworzenia przyjaznego środowiska                 w szkole oraz wzmacniania pozytywnego klimatu szkoły. Z zebranych informacji wynika, że nie wszyscy uczniowie posiadają dobre warunki do realizacji nauczania. Brak właściwego wsparcia i pomocy rodziny, zaburzenia w relacjach rodzinnych, trudna sytuacja ekonomiczna są powodem nawarstwienia się trudności w nauce szkolnej, przyczyniają się do zwiększenia różnic w dostępie do edukacji       i mogą być powodem wykluczenia społecznego. Większego wsparcia wymagają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci cudzoziemców. Aktualna sytuacja wymaga stworzenia warunków do akceptacji       i integracji uczniów z Ukrainy oraz zwiększenia współpracy z podmiotami i instytucjami, które mają wspierać uczniów z Ukrainy i ich rodziców w procesie adaptacji       i integracji.  Szkoła zobowiązana jest do objęcia uczniów wsparciem psychologiczno- pedagogicznym w adaptacji do nowych warunków. Aby zapobiec agresji, stosowania cyberprzemocy, niewłaściwego wykorzystania multimediów w kontaktach społecznych wymagane jest zwiększenie świadomości uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z tych urządzeń oraz poszerzenie działań związanych z rozwijaniem u uczniów kompetencji społecznych, umiejętności współpracy i wzajemnej pomocy, poprawy relacji rówieśniczych, tolerancji, integracji klasy, reagowania na wszelkie objawy ksenofobii zarówno w stosunku do uczniów ukraińskich jak i polskich.

 

            W wyniku diagnozy wyłoniono następujące obszary problemowe:

- zróżnicowane braki w wiadomościach i umiejętnościach, gorsze przygotowanie do egzaminów, niewielki przyrost wiedzy, zanikanie umiejętności szkolnych, trudności z koncentracją, spadek motywacji do nauki, niskie wyniki w nauce, niska frekwencja na lekcjach,

- utrata przynależności do grupy, izolacja społeczna, osamotnienie, niepokój, bezradność,

- problem słownej agresji uczniów wobec siebie (używanie wulgaryzmów, zastraszanie, ośmieszanie),

-problem agresji fizycznej uczniów wobec siebie (kopanie, bicie, plucie, niszczenie cudzych rzeczy, niszczenie mienia szkolnego)

-przemoc psychiczna (grożenie, wymuszanie, szantażowanie)

- niewłaściwa postawa niektórych uczniów wobec nauczycieli, okazywany brak szacunku i arogancja podopiecznych wobec dorosłych,

- kilkoro uczniów przejawiało trudne zachowania cechujące się postawą opozycyjno-buntowniczą,

- zdarzały się pojedyncze sytuacje związane z cyberprzemocą, które natychmiast były rozwiązywane,

-niewystarczające umiejętności bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno- komunikacyjnej,

- incydenty samookaleczenia, problem z utrzymaniem prawidłowej kondycji zdrowia psychicznego,

- słabe relacje rówieśnicze , osłabienie więzi ze szkołą,

- problemy adaptacyjne, zaburzenie potrzeby bezpieczeństwa na skutek wojny, przymusowej ucieczki, rozłąki z bliskimi, utratą dotychczasowej życiowej rutyny

-eksperymentowanie z nikotyną, alkoholem

 

 

Uwagi dotyczące dalszej pracy wychowawczo- profilaktycznej w roku szkolnym 2022/23:

-poszerzenie działań związanych z rozwijaniem u uczniów kompetencji społecznych, umiejętności współpracy i wzajemnej pomocy,

-wspomaganie uczniów z uwzględnieniem ich aktualnej sytuacji rodzinnej i szkolnej,

-reagowanie przez wszystkich pracowników szkoły na nieodpowiednie zachowania uczniów,

-praca na rzecz poprawy relacji rówieśniczych (tolerancja, integracja klasy, właściwe zachowania),

-kontynuowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie niewłaściwych zachowań, kształtowanie pozytywnego klimatu   w szkole oraz hierarchii wartości

-wzmacnianie pozytywnych zachowań w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo         w czasie przerw, lekcji,

-położenie większego nacisku na poprawę zachowania uczniów na lekcjach i przerwach, poprawę relacji między uczniami,

-uświadamianie uczniom konsekwencji wynikających z używania przemocy oraz innych niewłaściwych postaw, wskazywanie sposobów radzenia sobie z agresją, uczenie odpowiedzialności za własne czyny,

-kształtowanie postaw ukierunkowanych na  prawdę, dobro i piękno, przygotowywanie uczniów do podejmowania odpowiedzialnych decyzji oraz dojrzałych wyborów, ponoszenia konsekwencji tych wyborów,

- rola rodziny, więzi i wzajemnego szacunku, nauka tworzenia trwałych i wartościowych relacji z bliskimi.  

 

Czynniki ryzyka

 • Czynniki indywidualne:

- łatwość wpadania w złość, niska samokontrola negatywnych emocji, brak umiejętności rozwiązywania konfliktów bez użycia agresji słownej,

- brak motywacji do nauki, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, brak planów życiowych i aspiracji,

- niska samoocena,

– podatność na negatywny wpływy innych,

- brak zainteresowań pozaszkolnych, hobby. 

 • Środowisko rodzinne:

- brak wsparcia dzieci w procesie edukacyjnym, niskie wykształcenie rodziców,

- stałe lub okresowe bezrobocie rodziców, brak perspektyw życiowych,

- niespójność wychowawcza lub brak ustalonych norm zachowania w domach,

- konflikty w rodzinie, niekiedy przemoc w rodzinie;

- trudne warunki materialne, bytowe, mieszkaniowe

- niewydolność wychowawcza rodziców - rodzina pod nadzorem kuratora,

- złe wzorce wyniesione z domu rodzinnego, wiele osób z rodzinnego otoczenia uczniów posiada nałogi, np. palenie papierosów, zdarza się, że niektórzy z otoczenia bliskich mają konflikt z prawem.

 • Środowisko rówieśnicze:

- przebywanie w środowisku rówieśniczym lub starszym, którzy nie przestrzegają obowiązujących i  akceptowanych społecznie norm              i zasad,

- silne poczucie więzi z tymi rówieśnikami, szczególnie wobec osób zdemoralizowanych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

- lęk przed odrzuceniem grupy,

- przebywanie wśród rówieśników, którzy wykazują brak motywacji do nauki, zdobywania wiedzy, brak aspiracji i planów życiowych oraz brak chęci do pielęgnowania zdolności i zainteresowań,

 • Środowisko lokalne i szkolne:

- „trudne” położenie szkoły i domu rodzinnego uczniów – dzielnica Bałuty,

- środowisko lokalne to mieszkańcy kamienic znajdujących się w pobliży szkoły. W dużej mierze są to osoby z rodzin o niższym statusie materialnym. Prawdopodobnie w wielu domach istnieje problem uzależnień,

- obecność osób sięgających po używki, brak reakcji dorosłych na łamanie norm i zasad,

- brak miejsca do ciekawego i aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci.

 

Czynniki chroniące:

 • Czynniki indywidualne:

- chęć uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,

- chęć uczestnictwa w szkolnych imprezach okolicznościowych i rodzinnych piknikach,

- silne cechy osobowości,

- znajomość mocnych i słabych stron,

- chęć pomagania innym – uczestnictwo w wolontariacie.

 

 • Środowisko rodzinne:

- zainteresowanie rodziców sprawami dziecka,

- silna więź emocjonalna w rodzinie,

- poczucie wśród uczniów, że mają wsparcie w rodzicach,

- zainteresowanie rodziców spędzaniem czasu wolnego przez dzieci, niekiedy wspólne spędzanie czasu wolnego,

- chęć uczestnictwa rodziców w zebraniach oraz życiu szkoły, imprezach klasowych i ogólnoszkolnych.

 • Środowisko rówieśnicze:

- zaangażowanie rówieśników w zajęcia pozalekcyjne,

- pozytywna aktywność społeczna, chęć udziału w akcjach charytatywnych,

- wzajemne wsparcie rówieśników praktykujących pozytywne wartości i odpowiednie, akceptowane zasady zachowania,

- pozytywna kontrola rówieśnicza.

 • Środowisko szkolne i lokalne:

- jednozmianowy tryb nauki i wydzielone piętro dla oddziałów I-III, pozytywny klimat szkoły,

- wyremontowane, bardzo dobrze wyposażone pracownie, biblioteka,

- dobrze wyszkolona kadra nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

- szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, opieka w świetlicy szkolnej,

- integracja środowiska lokalnego - angażowanie rodziców i środowiska społecznego do życia szkoły, obchodów dni okolicznościowych, inicjatyw sportowych, okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć,

- życzliwa i przyjazna atmosfera panująca w szkole, zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy,

- uczniowie wiedzą, że mogą liczyć na pomoc i wsparcie nauczycieli, wiedzą, gdzie mogą zgłosić się po pomoc i wsparcie,

- jasność i przejrzystość norm i zasad obowiązujących w szkole,

- organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, warsztatów i szkoleń dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

 

 

IV Misja szkoły:

Szkoła przygotowuje ucznia do kształcenia na dalszym etapie edukacyjnym, umożliwia mu pełny i wszechstronny rozwój, rozbudza jego ciekawość, wyobraźnię, aktywność i samorządność. Wychowuje w atmosferze bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku. Podstawą działalności edukacyjnej szkoły jest to co się dzieje w relacji : nauczyciel- uczeń/ uczniowie, nauczyciel- rodzice/ opiekunowie. W pracy z uczniem szkoła wspomaga i uzupełnia rodziców, którzy „posiadają pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci”. Poszanowanie ideałów i pozytywnych wartości wyniesionych przez ucznia z domu rodzinnego jest podstawowym zadaniem nauczyciela wychowawcy.

V Wizja szkoły:

 1. Szkoła jest miejscem stwarzającym uczniom oraz dorosłym bezpieczne, przyjazne warunki nauki i pracy.
 2. Szkoła dba o jak najlepsze efekty kształcenia i wszechstronny rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.
 3. Szkoła jest placówka otwartą na potrzeby środowiska, współpracującą ze społecznością lokalną oraz instytucjami wspomagającymi jej działanie.
 4. Szkoła kształtuje właściwe postawy życiowe uczniów niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie, wychowuje ich w duchu wzajemnego szacunku, kultury, życzliwości, odpowiedzialności, tolerancji, tradycji, patriotyzmu i nauki.
 5. Szkoła promuje zdrowy styl życia.
 6. Szkoła wspomaga rodziców w procesie wychowawczym, oferuje im wsparcie pedagogiczne i psychologiczne, stwarza możliwość uczestnictwa w życiu szkoły.
 7. Dobrze przygotowana kadra nauczycielska dba o efektywny, przyjazny, twórczy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego, rozwija swój potencjał doskonaląc metody pracy, uczestnicząc w szkoleniach.
 8. Szkoła dąży do wzbogacenia bazy materialnej, by współpraca uczniów i nauczycieli przebiegała w jak najlepszych warunkach lokalowych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej.
 9. Procesy zachodzące w szkole są planowane, spójne i służą przyjętej w szkole koncepcji pracy.

VI Sylwetka absolwenta

Realizując zadania szkoły, dążymy do wychowania i wykształcenia ucznia, który:

w sferze psychicznej

-  jest dobrze przygotowany do nauki na kolejnym etapie edukacji,

-  ma świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia,

- sprawnie posługuje się językiem polskim, potrafi komunikować się w przynajmniej jednym języku obcym,

- umie korzystać z różnych źródeł informacji i w praktyce wykorzystywać wiedzę,

- jest odpowiedzialny za własne postępowanie, decyzje, wybory,

- ma poczucie własnej wartości i dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu, 

- zna swoje zasoby i predyspozycje (w tym predyspozycje zawodowe),

- bezpiecznie porusza się w przestrzeni cyfrowej, dokonuje krytycznej analizy informacji,

- realizując powierzone zadania, wykazuje się obowiązkowością,  kreatywnością, przedsiębiorczością;

w sferze społecznej

- przestrzega obowiązujących,  akceptowanych społecznie zasad i norm postępowania,

- tworzy prawidłowe relacje interpersonalne oparte na szacunku, życzliwości, uczciwości i tolerancji,

- jest wrażliwy na potrzeby innych i gotowy do pomocy,

-  dobrze się komunikuje i potrafi współpracować w zespole,

- prezentuje postawy patriotyczne i obywatelskie, ma poczucie przynależności do  społeczności szkolnej, lokalnej, czuje się obywatelem Polski         i Europy,

- zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły i narodu,

- jest przygotowany do życia w społeczeństwie i pełnienia w nim określonych ról;

w sferze fizycznej

- dba o zdrowie własne i innych, preferuje zdrowy i bezpieczny styl życia, 

- ma właściwe nawyki żywieniowe, zna zagrożenia wynikające ze stosowania używek,

- stosuje się do zasad ekologii, szanuje przyrodę,

- dba o swój wygląd i higienę  osobistą, ubiera się odpowiednio do czasu i miejsca,

w sferze aksjologicznej (duchowej)

- postępuje etycznie, rozumie sens uniwersalnych wartości  (takich, jak np. szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, miłość, tolerancja, przyjaźń,  rodzina,   patriotyzm, wykształcenie, praca,  wiara, bezpieczeństwo  itp.), stara się nimi kierować,

- dostrzega sens swoich działań i świadomie planuje  przyszłość,

- zachowuje się kulturalnie, zna zasady dobrego wychowania, używa form grzecznościowych,

- korzysta z osiągnięć nauki, kultury i sztuki,  uczestniczy w życiu kulturalnym.

 

VII Cele ogólne

 1. Wspieranie ucznia w prawidłowym i wszechstronnym rozwoju  ukierunkowanym na osiągnięcie jego dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej (na miarę fazy, w której się znajduje).
 2. Zapobieganie i przeciwdziałanie zrachowaniom problemowym wśród uczniów.
 3. Kształtowanie postaw społecznych, patriotycznych, obywatelskich oraz prozdrowotnych w duchu uniwersalnych wartości.
 4. Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole oraz wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły

 

VIII Cele szczegółowe

 1. Budowanie samoświadomości wśród uczniów.
 2. Zapewnienie bezpiecznych, przyjaznych warunków nauki – wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
 3. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień i indywidualnych predyspozycji uczniów.
 4. Wspieranie i rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozwijanie potencjału szkoły w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi    i przybywającymi z Ukrainy.
 5. Kształtowanie poczucia własnej wartości oraz godności. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 6. Kształtowanie postaw i wartości społecznie akceptowanych takich jak: uczciwość, tolerancja, prawdomówność, obowiązkowość, sumienność, życzliwość, szacunek dla drugiego człowieka i przyrody. Wychowanie do wrażliwości naprawdę i dobro.
 7. Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej wśród uczniów.                  
 8. Poszanowanie dóbr kultury narodowej oraz dbałość o kulturę języka.
 9. Wdrażanie do godnego reprezentowania rodziny, klasy, szkoły i ojczyzny. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny          przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie.
 10. Uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby młodszych, słabszych, niepełnosprawnych                   i starszych.
 11. Integracja społeczności uczniowskiej i środowiska lokalnego.
 12. Wdrażanie do przestrzegania norm i zasad zachowania społecznie akceptowanych.
 13. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami. Ochrona i umacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 14. Promowanie zdrowego trybu życia, rozwijanie umiejętności dbania o własne zdrowie i środowisko naturalne.
 15. Kształtowanie prawidłowych postaw wobec używek.
 16. Bezpieczeństwo w Internecie.
 17. Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy - kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie oraz przygotowujące do właściwego podejmowania decyzji zawodowych i pełnienia ról społecznych.
 18. Zadbanie o poprawę sytuacji życiowej uczniów w środowisku rodzinnym.
 19. Organizacja zajęć w szkole w trakcie epidemii COVID-19.
 20. Zachowanie bezpieczeństwa na lekcjach i przerwach w trakcie pandemii COVID-19.
 21. Tworzenie warunków do adaptacji i integracji uczniów z Ukrainy.
 22. Zwiększenie współpracy z podmiotami i instytucjami, które mogą wspierać uczniów z Ukrainy i ich rodziców w procesie adaptacji i integracji.

 

IX Oczekiwane efekty – uczeń:

 • umie okazać sympatię i przyjaźń, jest otwarty i życzliwy,
 • ma poczucie własnej wartości, ceni innych, liczy się z ich zdaniem, szanuje rodziców,
 • jest dobrym kolegą,
 • zna symbole narodowe i regionalne, rozumie ich znaczenie, wie jak się wobec nich zachować,
 • potrafi korygować własne postępowanie i postawy zgodnie z normą moralną i społeczną,
 • samodzielnie dokonuje oceny i samooceny,
 • umie obdarzyć innych zaufaniem,
 • rozpoznaje postawy negatywne społecznie i nie akceptuje ich,
 • jest świadomy zagrożeń wynikających z uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków,
 • potrafi radzić sobie z uzależnieniem, znaleźć pomoc,
 • potrafi prawidłowo funkcjonować w środowisku cyfrowym, w szczególności w tzw. nowych mediów,
 • radzi sobie ze stresem, rozpoznaje i wyraża swoje emocje,
 • potrafi rozwiązywać sytuacje konfliktowe za pomocą rozmów a nie siły,
 • włącza się w prace samorządu klasowego i szkolnego,
 • angażuje się w działalność wolontariatu,
 • bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych,
 • zna zagrożenia dla swojego zdrowia i potrafi ustrzec się przed uzależnieniami,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i innych,
 • dba o czystość, higienę, stosuje zasady zdrowego żywienia,
 • umie podejmować decyzje związane z wyborem zawodu,
 • potrafi prawidłowo wypełniać przypisane mu role społeczne,
 • dba o najbliższe środowisko i chce pracować na jego rzecz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Zadania do realizacji w ramach programu – ogólne założenia

 

 

L p

Cele

Etap edukacyjny

Zadania i sposoby ich realizacji

Odpowiedzialni*

Terminy**

1.

Budowanie samoświadomości wśród uczniów.

 

 

 

 

 

 

I-III

- gromadzenie wiadomości na swój temat i swojej rodziny – pogadanki w klasach – wzajemne poznawanie siebie, zabawy integracyjne

- stwarzanie sytuacji do budowania pozytywnego obrazu siebie  – prezentacja siebie na forum klasy

 

-zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;

 

 

- wzbudzanie przynależności do klasy, szkoły: uroczystość pasowania na ucznia; przydzielanie zadań w klasie, uroczystości szkolne

-Dzień Praw Dziecka- upowszechnianie wiedzy o prawach i obowiązkach dziecka wśród uczniów;

Wychowawcy, wszyscy nauczyciele

Wychowawcy, wszyscy nauczyciele

Samorząd uczniowski/Wszyscy nauczyciele

 

Wychowawcy, nauczyciele

Samorząd uczniowski/pedagog

Cały rok

 

Cały rok

 

Wrzesień/ cały rok

 

 

Wrzesień/ cały rok

Listopad

 

 

IV-VIII

- wzbudzanie przynależności do klasy i społeczności szkolnej:

                  zajęcia integrujące klasę;

                 udział w szkolnych uroczystościach

                 wybory do samorządu klasowego i szkolnego

-budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw - upowszechnianie wiedzy o prawach i obowiązkach dziecka wśród uczniów - Dzień Praw Dziecka

- stwarzanie sytuacji do budowania pozytywnego obrazu siebie  – prezentacja siebie na forum klasy

Wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

Samorząd uczniowski/pedagog

Wychowawcy, wszyscy nauczyciele

Wrzesień/ cały rok

 

 

 

Wrzesień/ listopad/ cały rok

Cały rok

 

Zapewnienie bezpiecznych i przyjaznych warunków do nauki - wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-III

- omówienie zasad bezpieczeństwa, zachowania w szkole omówienie regulaminów, tworzenie kontraktów;

 

- omówienie zasad bezpiecznej drogi do szkoły i ze szkoły- spotkanie  z policją/straż miejską;

 

- realizacja założeń programu „Bezpieczna Szkoła” oraz „Chronimy dzieci”

- kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.;

 

- zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy – program „Ratujemy i uczymy ratować”

- przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;

- przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;

- udział w próbach alarmowych;

 

- informowanie uczniów, gdzie mogą otrzymać pomoc w razie niebezpieczeństwa – rozmowy z wychowawcą, pedagogiem, tablica informacyjna;

- wdrażanie do dbania o estetykę i wygląd klasy, szkoły

-pełnienie dyżurów międzylekcyjnych przez nauczycieli

Wychowawcy, wszyscy nauczyciele

Pedagog/ samorząd uczniowski/ wychowawca

Pedagog

 

Wychowawcy/ wszywszy nauczyciele

Wychowawcy klas/ wychowawcy świetlicy

 

wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Dyrektor, pracownik BHP

 

Wychowawca,

 

Wychowawca,

n-ciele dyżurujący

Wrzesień/ cały rok

 

Wrzesień

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Październik

 

Cały rok

 

Cały rok

Cały rok

IV-VIII

- omówienie zasad bezpieczeństwa, zachowania w szkole podczas lekcji i przerw, omówienie regulaminów, tworzenie kontraktów;

- bezpieczeństwo i profilaktyka– spotkanie z policją

- realizacja założeń programu „Bezpieczna Szkoła” i „Chronimy dzieci

-  przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;

- kształtowanie postawy koleżeńskiej;

 

- zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy, telefonami alarmowymi,

 

- wdrażanie do poszanowania mienia własnego i innych oraz mienia publicznego – dostarczanie wiedzy na ten temat;

- wdrażanie do dbania o estetykę i wygląd klasy, szkoły 

 

- pogadanki, warsztaty na temat bezpieczeństwa w szkole i poza nią - informowanie uczniów, gdzie mogą otrzymać pomoc w razie niebezpieczeństwa - rozmowy z wychowawcą, pedagogiem, tablica informacyjna;

- udział w próbach alarmowych;

 

- przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych;

- pełnienie dyżurów międzylekcyjnych przez nauczycieli

Wychowawcy, wszyscy nauczyciele

Pedagog

Pedagog

 

Wychowawca

 

Wszyscy nauczyciele

n-ciel biologii/przyrody

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

wychowawca

 

 

dyrektor, pracownik BHP

Nauczyciel techniki, EDB, W-F,

n-ciele dyżurujący

Wrzesień

 

Wrzesień/marzec

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

Wg planu

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Październik

 

Cały rok

 

3.

Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień i indywidualnych predyspozycji uczniów

I-III

 

 

- przygotowanie ucznia do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań – zachęcanie do udziału w zajęciach pozalekcyjnych

- kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia, poprzez pozytywne wzmacnianie, stwarzanie warunków do pogłębiania wiedzy i ekspresji muzycznej, teatralnej, plastycznej

- podtrzymywanie ciekawości poznawczej dziecka, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań, organizacje projektów, kiermaszy, itp.;

 

 

- objęcie uczniów zdolnych odpowiednią opieką psychologiczno- pedagogiczną

 

- współpraca z PPP

Wychowawcy

 

 

Wychowawca

 

Wychowawca

 

 

Wychowawca/ Pedagog

pedagog

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

Cały rok

IV-VIII

 

 

 

 

 

 

- kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia, poprzez pozytywne wzmacnianie, stwarzanie warunków do pogłębiania wiedzy i ekspresji muzycznej, teatralnej, plastycznej

- zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka  oraz wspieranie zainteresowań uczniów poprzez rozwijanie pasji podczas zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, prezentowanie swojego hobby na forum klasy;

 

- poszerzanie autonomii i samodzielności poprzez umożliwienie podejmowania decyzji ważnych dla ucznia i życia klasy

 

- rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez motywowanie uczniów do nauki, udziału w konkursach i rozbudzania zainteresowań

 

- rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów – pikniki, projekty

 

- objecie uczniów zdolnych odpowiednią pomocą psychologiczno- pedagogiczną

 

- współpraca z PPP

Wychowawca

 

 

Doradca zawodowy, nauczyciele prowadzący koła zainteresowań

wychowawcy

 

Wychowawca, doradca zawodowy

Uczący nauczyciele

Wychowawca/ pedagog

pedagog

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

Cały rok

4.

Wspieranie i rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów z niepełnosprawnością  i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rozwijanie potencjału szkoły w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i przybywającymi z Ukrainy

 

I-III

- diagnozowanie uczniów mających trudności edukacyjne

- objęcie uczniów odpowiednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, specjalistyczne

- integrowanie uczniów z niepełnosprawnością,  uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przybywających z Ukrainy ze społecznością klasową i szkolną poprzez pracę w grupie, pomoc koleżeńską, warsztaty integrujące zespół klasowy, zabawy integracyjne, wyjścia, uczestnictwo tych uczniów w życiu szkoły

- podnoszenie samooceny uczniów z niepełnosprawnością, uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przybywających z Ukrainy poprzez angażowanie ich do zadań klasowych, życia szkolnego

-współpraca z PPP

Wychowawca/ pedagog

 

 

Wychowawca/Wszyscy nauczyciele

 

Wychowawca

 

pedagog

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

IV-VIII

- diagnozowanie uczniów mających trudności edukacyjne

 

- objęcie uczniów odpowiednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, specjalistyczne

- integrowanie uczniów z niepełnosprawnością, uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przybywających z Ukrainy ze społecznością klasową i szkolną poprzez pracę w grupie, pomoc koleżeńską, warsztaty integrujące zespół klasowy, zabawy integracyjne, wyjścia, uczestnictwo tych uczniów w życiu szkoły

- podnoszenie samooceny uczniów z niepełnosprawnością, uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przybywających z Ukrainy poprzez angażowanie ich do zadań klasowych, życia szkolnego

- współpraca z PPP

Wychowawca/ pedagog

Wychowawca

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wychowawca/wszyscy nauczyciele

 

pedagog

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

5

Kształtowanie poczucia własnej wartości oraz godności

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

I-III

- kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka poprzez podtrzymywanie jego zainteresowań ,  rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania – warsztaty pogadanki

- kształtowanie wśród uczniów świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw, przy jednoczesnej tolerancji dla odmienności- pogadanki, przedstawienia profilaktyczne

 

- angażowanie uczniów z niskim poczuciem własnej wartości do zadań mających na celu wzmocnienie ich pozycji w grupie

Wychowawca

 

 

Wychowawca

 

 

wychowawca

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

IV-VIII

- podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału - pozytywne wzmacnianie postępów i zainteresowań uczniów

- rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota) poprzez motywowanie do udziału w kołach zainteresowań

 

- kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji – warsztaty, dyskusje, pogadanki

 

- kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron – warsztaty, pogadanki

 

- motywowanie uczniów z niskim poczuciem wartości do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły

Wychowawcy Wszyscy nauczyciele

Wychowawcy Wszyscy nauczyciele

Wychowawcy Wszyscy nauczyciele

 

Wychowawcy Wszyscy nauczyciele

Wychowawcy Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

6.

Kształtowanie postaw i wartości społecznie akceptowanych takich jak: uczciwość, tolerancja, prawdomówność, obowiązkowość, sumienność, życzliwość, szacunek dla drugiego człowieka i przyrody, zaangażowanie społeczne. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro.

I-III

- kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki

 

- kształtowanie umiejętności działania w myśl zasady fair play

 

- rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

 

- przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi- warsztaty, metoda pozytywnych przykładów, pogadanka

 

-kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi i przyrody

 

- inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej – organizacja pracy w grupach, projekty

 

- wdrażanie do systematyczności utrwalania wiedzy i umiejętności

- omawianie sukcesów i osiągnięć, motywowanie do pokonywania trudności.

- ukazywanie konsekwencji zachowań na przykładach z tekstów literackich, omawianych sytuacji życia codziennego.

- wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania, wypowiadania się – zajęcia z savoir-vivre

wychowawca

 

wychowawca

 

wychowawca

 

wychowawca

wychowawca

 

wychowawca

wychowawca

 

wychowawca

wychowawca

 

wychowawca

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

Cały rok

 

Cały rok

Cały rok

 

Cały rok

Cały rok

 

Cały rok

IV-VIII

- monitorowanie nieobecności – wyciąganie konsekwencji z nieobecności nieusprawiedliwionych

- omawianie sukcesów i osiągnięć, motywowanie do pokonywania trudności

- inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania

- budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

- uwrażliwianie na kwestie moralne, rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość w utrwalaniu wiedzy i umiejętności

- wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania, wypowiadania się – cykl zajęć z savoir-vivre

Pedagog

Nauczyciele uczący

Nauczyciele uczący

Wszyscy pracownicy szkoły

 

Wszyscy pracownicy szkoły

 

wychowawcy

Cały rok

Cały rok

 

Cały rok

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

7

 

 

 

Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej  wśród uczniów

Patriotyzm – miłość do ojczyzny (ojczyzna, to każdy kraj, który dany uczeń uważa za swoją ojczyznę)

 

I-III

 

- zapoznanie z symbolami narodowymi – godło, flaga, hymn (słuchanie i nauka)

 

- dostarczanie wiedzy o historii miasta i kraju

 

- przekazywanie wiedzy na temat świąt państwowych –

 

 

 

- promowanie pieśni patriotycznych

Wychowawca/ samorząd uczniowski

Wychowawca

Wychowawca

 

Nauczyciel muzyki

Listopad/maj

 

Cały rok

Listopad/maj

Listopad

IV-VIII

- dostarczanie wiedzy o historii miasta i kraju

 

 

- przekazywanie wiedzy na temat świąt państwowych –

 

 

 

 

- promowanie pieśni patriotycznych -

Wychowawca/ Nauczyciel historii

Nauczyciel historii

 

Nauczyciel muzyki

wg harmonogramu

listopad/maj

 

listopad

8

Poszanowanie dóbr kultury narodowej oraz dbałość o kulturę języka

 

 

I-III

- kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze,

 

- poznawanie tradycji i kultury własnego narodu podczas zajęć edukacji plastycznej, muzycznej, polonistycznej;

 

- poznawanie oraz kształtowanie pozytywnego stosunku do innych kultur i tradycji;

 

- określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją- wyjścia, wycieczki kulturoznawcze;

 

- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu ze sztuką dla dzieci – prelekcje, pogadanki, zajęcia z edukacji plastycznej, literackiej, muzycznej

 

 

- korzystanie ze szkolnej biblioteki – rozbudzanie czytelnictwa wśród uczniów, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą dla dzieci

 

- wdrażanie do posługiwania się poprawną polszczyzną– dostarczanie wzorców poprzez utwory literacki oraz przestrzegania kultury języka w życiu codziennym

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca/ Nauczyciel j. angielskiego

Wychowawca

 

Wychowawca

 

 

 

Nauczyciel bibliotekarz

Wszyscy pracownicy szkoły

Cały rok

Cały rok

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

IV-VIII

- rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego-poznawanie tradycji i kultury własnego narodu

- kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze – wyjścia do teatru, muzeum, itp., wycieczki kulturoznawcze,

 

 

- korzystanie ze szkolnej biblioteki – rozbudzanie czytelnictwa wśród uczniów dzieł znanych twórców literackich

 

- wdrażanie do posługiwania się poprawną polszczyzną – dostarczanie wzorców poprzez utwory literacki oraz przestrzegania kultury języka w życiu codziennym

Nauczyciele uczący

Wychowawcy

 

Nauczyciel bibliotekarz

Wszyscy pracownicy szkoły

Cały rok

Wg harmonogramu

 

Cały rok

Cały rok

9.

Wdrażanie do godnego reprezentowania rodziny, klasy, szkoły i ojczyzny. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zadań edukacyjnych- wychowanie do życia w rodzinie.

I-III

- uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego - organizacja spotkań okolicznościowych, uroczystości szkolnych, kultywowanie tradycji rodzinnych i świątecznych;

 

- przekazywanie wiedzy o szkole, szkolnych tradycjach i patronie szkoły;

 

- kultywowanie szkolnych tradycji – udział w obchodach święta szkoły

 

-kultywowanie obchodów świat religijnych, dni okolicznościowych i świat państwowych

Wychowawca

 

Wychowawca

 

wychowawca

Wg harmonogramu

Cały rok

 

Wg harmonogramu

IV-VIII

- przekazywanie wiedzy o patronie szkoły- udział w obchodach święta szkoły- kultywowanie szkolnych tradycji

 

 

 

- rozwijanie świadomości roli, więzi, wzajemnego szacunku i wartości rodziny w życiu człowieka – kultywowanie dni okolicznościowych, rodzinnych tradycji, nauka tworzenia trwałych i wartościowych relacji z bliskimi

- kultywowanie obchodów świąt religijnych, dni okolicznościowych, świat państwowych

Samorząd uczniowski/ nauczyciel bibliotekarz

Wszyscy nauczyciele

 

Wychowawca/nauczyciel religii

Wg harmonogramu

 

Cały rok

 

Wg harmonogramu

10.

Uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby młodszych, słabszych, niepełnosprawnych i starszych, przewlekle chorych, odmiennych kulturowo i językowo

 

 

 

 

 

I-III

 

 

- rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym,

 

-rozbudzanie postawy altruistycznej- metoda przykładu, pogadanki

 

- kształtowanie świadomości udzielania pomocy słabszym, starszym, niepełnosprawnym i potrzebującym – rozbudzanie potrzeby pomagania poprzez wolontariat, np. Szkolne Koło PCK, pomoc koleżeńska w nauce słabszym uczniom, wpieranie schronisk dla zwierząt, uczestnictwo w akcjach charytatywnych

 

- kształtowanie postawy szacunku dla starszych – metoda przykładu, pogadanki

 

Wszyscy pracownicy szkoły

Wszyscy pracownicy szkoły

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego/ opiekun koła PCK

 

Wszyscy pracownicy szkoły

Cały rok

 

Cały rok

Cały rok

 

 

Cały rok

 

-upowszechnianie idei akceptacji różnorodności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odmiennych kulturowo i językowo, wielojęzycznych oraz idei bezpiecznej i efektywnej edukacji włączającej uczniów z niepełnosprawnościami oraz przybywających z Ukrainy

 

 

 

IV-VIII

 

 

- kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób, szczególnie starszych i niepełnosprawnych -rozwijanie wrażliwości na ich potrzeby i trudności – stwarzanie okazji do udzielania pomocy innym (imprezy integracyjne, szkolne uroczystości, pikniki rodzinne)

- wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji – rozbudzanie potrzeby pomagania poprzez wolontariat, np. Szkolne Koło PCK, pomoc koleżeńska w nauce słabszym uczniom, wpieranie schronisk dla zwierząt, uczestnictwo w akcjach charytatywnych

 

- rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych

Wszyscy pracownicy szkoły

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego/ opiekun koła PCK

 

Wszyscy pracownicy szkoły

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

11

Integracja społeczności uczniowskiej i środowiska lokalnego.

 

 

 

 

 

 

I-III

- inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących integrowaniu społeczności szkolnej i lokalnej – udział i organizacja szkolnych imprez, pikników, kiermaszy;

 

- wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia – prezentowanie dla społeczności lokalnej przedstawień, koncertów, wystaw

 

 

- współpraca z rodzicami – angażowanie rodziców do organizacji i uczestnictwa w szkolnych uroczystościach, imprezach, piknikach

 

- udostępnianie oferty wydarzeń szkoły dla społeczności lokalnej

Wychowawca

 

Wychowawca/zespół ds. promocji

 

 

Wychowawca

 

zespół ds. promocji/ opiekun strony internetowej

Cały rok/ wg harmonogramu

Wg harmonogramu

Wg harmonogramu

 

Wg harmonogramu

IV-VIII

- umacnianie więzi ze społecznością lokalną – organizacja i uczestnictwo w szkolnych imprezach okolicznościowych, piknikach rodzinnych angażujących całą społeczność lokalną

- prezentowanie dla społeczności lokalnej przedstawień, koncertów, wystaw

 

 

 

 

- współpraca z rodzicami – angażowanie rodziców do organizacji i uczestnictwa w szkolnych uroczystościach, imprezach, piknikach

 

- udostępnianie oferty wydarzeń szkoły dla społeczności lokalnej

Wychowawca

 

 

Nauczyciele odpowiedzialni wg harmonogramu/ zespół ds. promocji

Wychowawca

 

zespół ds. promocji/ opiekun strony internetowej

Cały rok/ Wg harmonogramu

 

Wg harmonogramu

 

Wg harmonogramu

Wg harmonogramu

12.

Wdrażanie do przestrzegania norm i zasad zachowania społecznie akceptowanych (profilaktyka zachowań agresywnych i przemocy)

 

I-III

- kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła – pogadanki w klasie

 

- kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych - warsztaty

 

- kształtowanie umiejętności przestrzegania

obowiązujących reguł - pogadanki

 

- kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej – pogadanki, warsztaty ze specjalistami

 

- rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów – pogadanki, warsztaty

 

-eliminowanie zachowań niepożądanych poprzez natychmiastowe reagowanie i wyciąganie konsekwencji wobec zachowań agresywnych i przemocowych

 

 - współpraca z rodzicami - konsultacje i warsztaty dla rodziców;

 

- współpraca z sądem rodzinnym i nieletnich, policją, strażą miejska, PPP i innymi instytucjami wspierającymi prace szkoły

- wdrażanie założeń programu „Chronimy Dzieci”

Wychowawca

 

Wychowa/ pedagog

Wychowawca

Wychowawca/ pedagog

 

Wychowawca/ pedagog

Wszyscy nauczyciele

Wychowawca/ pedagog

 

Pedagog

 

Pedagog/wszyscy nauczyciele

Cały rok

 

Cały rok/ Wg harmonogramu

 

Cały rok/ Wg harmonogramu

Cały rok/ Wg harmonogramu

Cały rok

Cały rok/Wg harmonogramu

 

Cały rok

 

Cały rok

IV-VIII

- redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów – warsztaty ze specjalistami

- rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji

 

-rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów bez użycia agresji – warsztaty, zajęcia praktyczne

- budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję – warsztaty, pogadanki

 

- dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich – warsztaty z policją

- dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach – rozmowy z pedagogiem, informacje na tablicy informacyjnej;

- eliminowanie zachowań niepożądanych poprzez natychmiastowe reagowanie i wyciąganie konsekwencji wobec zachowań agresywnych i przemocowych

 

- współpraca z rodzicami – konsultacje, warsztaty, prelekcje dla rodziców;

 

 

- współpraca z sądem rodzinnym i nieletnich, policją, strażą miejska, PPP i innymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły

 

- wdrażanie założeń programu „Chronimy Dzieci”

Pedagog

 

Wychowawca/ pedagog

 

Wychowawca/ pedagog

 

Wychowawca/ pedagog

 

Pedagog

 

Pedagog

 

Wszyscy nauczyciele

Wychowawca/ pedagog

Pedagog

 

pedagog

Cały rok

 

Cały rok/Wg harmonogramu

Cały rok/Wg harmonogramu

 

Cały rok/Wg harmonogramu

Wg harmonogramu

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

13.

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami

Ochrona i umacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

I-III

-kształtowanie umiejętności rozpoznawania podstawowych emocji i radzenia sobie z nimi – warsztaty, pogadanki;

 

- kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;

 

- kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi

 

- przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;

Wychowawca/ pedagog

Wychowawca/nauczyciel plastyki

Wychowawca

 

wychowawca

Cały rok/ wg harmonogramu

Cały rok

Cały rok

 

Cały rok

IV-VIII

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi – warsztaty, prelekcje, pogadanki

- dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach – rozmowy z pedagogiem szkolnym, wychowawcą.

- rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów.

- budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie negatywnych emocji

-wsparcie i organizacja pomocy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego- instytucje pomocowe, pogadanki, zajęcia warsztatowe

Wychowawca/ pedagog

Pedagog/ wychowawca

 

Wychowawca/ pedagog

Wychowawca/ pedagog/nauczyciele uczący

Cały rok/wg harmonogramu

Cały rok

 

 

Cały rok

Cały rok

14.

Promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie umiejętności dbania o własne zdrowie oraz środowisko naturalne

 

I-III

- kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu poprzez pogadanki, prelekcje

 

- zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia – pogadanki, zajęcia warsztatowe;

 

- zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej – prelekcje, warsztaty;

 

- przygotowanie i podejmowanie działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym – konkursy, zawody sportowe, wycieczki;

 

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie ;

 

- rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku – konkursy, Dzień Ziemi, sprzątanie świata;

 

 

- realizacja programu owoce i warzywa w szkole oraz mleko w szkole;

 

 

- współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia

Wychowawca

 

Wychowawca/zespół ds. promocji

 

Wychowawca/zespół ds. promocji

Wychowawcy

 

Wychowawca

Zespół ds. promocji/ samorząd uczniowski

Bogusława Depczyńska/ pedagog

wychowawca

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

Cały rok

 

Cały rok

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

IV-VIII

- kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz utrzymywania higieny osobistej – pogadanki podczas godzin z wychowawcą

 

- kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu – pogadanki, prelekcje

 

- rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego – zachęcanie do udziału w zajęciach wychowania fizycznego i pozalekcyjnych zajęciach sportowych, aktywnego spędzania czasu wolnego, wycieczki

-kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania – lekcje WDŻ

- przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym, warsztaty, pogadanki, lekcje WDŻ

- kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych;

 

 

- rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku – konkursy, Dzień Ziemi, sprzątanie świata…;

 

 

 

- realizacja programu mleko w szkole

 

- upowszechnianie w szkołach i placówkach programów z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa

 

- podejmowanie działań w celu zwiększenia zaangażowania uczniów w zajęcia wychowania fizycznego – zachęcanie do udziału w zawodach sportowych, organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych, wycieczki

 

- współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia

Wychowawca/ nauczyciel WDŻ/ nauczyciel biologii

Wychowawca/ zespół ds. promocji zdrowia

Nauczyciele w-f/ wychowawcy

 

 

 

Nauczyciel WDŻ

 

Nauczyciel WDŻ

 

Wychowawca/ zespół ds. promocji zdrowia

Nauczyciel przyrody/ nauczyciel biologii/Zespół ds. promocji/ samorząd uczniowski

Pedagog

Wychowawcy/nauczyciel EDB

Nauczyciele wf/wychowawcy

Wychowawca/pedagog

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

Cały rok

Cały rok

 

Cały rok

15

Kształtowanie prawidłowych postaw wobec używek

I-III

- propagowanie wiedzy na temat skutków spożywania napojów energetycznych i wysokosłodzonych- zajęcia profilaktyczne, warsztaty, pogadanki;

 

- propagowanie wiedzy na temat szkodliwości tytoniu i alkoholu – pogadanki,

 

- przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów

- poszerzenie wiedzy rodziców na temat rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne  – prelekcje prowadzone przez specjalistów, indywidualne rozmowy z pedagogiem, informacje na tablicy

Wychowawca/pedagog

Wychowawca/pedagog

Wychowawca/wszywszy nauczyciele

Wychowawca/pedagog

Cały rok

 

Cały rok

Wrzesień

 

Cały rok/wg harmonogramu

IV-VIII

- propagowanie wiedzy na temat skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych, palenia tytoniu, spożywania alkoholu – warsztaty, pogadanki na godzinach wychowawczych, spotkania ze specjalistami

 

- kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych – pogadanki, prelekcje, wskazywanie na sposoby spędzania czasu wolnego;

- przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów-alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego

 

- poszerzenie wiedzy rodziców na temat rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne  – prelekcje prowadzone przez specjalistów, indywidualne rozmowy z pedagogiem, informacje na tablicy

 

- doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków i substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych – udział w szkoleniach, doskonalenie zawodowe

 

- udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków i substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych - adresy poradni, numery telefonów zaufania, adresy najbliższych ośrodków specjalistycznych w zakresie leczenia uzależnień u pedagoga szkolnego, na tablicy informacyjnej

 

- przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej „ustawą” – spotkanie z policją

Wychowawcy/zespół ds. promocji zdrowia/pedagog

 

 

Wychowawcy/zespół ds. promocji zdrowia/pedagog

 

 

Wszyscy nauczyciele

Wychowawcy/zespół ds. promocji zdrowia/pedagog

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Pedagog

 

 

 

pedagog

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

16

Bezpieczeństwo w Internecie – rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

I-VIII

- kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne – pogadanki

- kształtowanie postawy respektowania ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów – wspieranie roli wychowawczej rodziców poprzez pogadanki z uczniami

-uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych – warsztaty, prelekcje, pogadanki

 

 

- rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci - kształtowanie świadomości niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów – pogadanki dla dzieci i rodziców

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu - warsztaty, prelekcje, indywidualne rozmowy z pedagogiem, informacje na tablicy

- przekazywanie informacji dotyczących cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci dla uczniów i rodziców – warsztaty, plakaty, tablice informacyjne

 

- informacje i konsultacje dla rodziców dot. uzależnień od Internetu oraz bezpieczeństwa w sieci – gdzie szukać pomocy

 

- współpraca z policją

Wychowawcy/nauczyciel informatyki

 

Wychowawcy./pedagog/nauczyciel informatyki

Wychowawcy/nauczyciel wdż/nauczyciel informatyki/pedagog

Wychowawcy/nauczyciel wdż/nauczyciel informatyki/pedagog

 

 

Nauczyciel informatyki/pedagog

Wychowawcy./pedagog/nauczyciel informatyki

Pedagog

 

pedagog

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

17

Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy - kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie oraz przygotowujące do właściwego podejmowania decyzji zawodowych i pełnienia ról społecznych, Kształcenie kompetencji kluczowych

I-III

- kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł – doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji poprzez zlecone zadania, projekty

 

- wdrażanie do odpowiedzialności za własną naukę, rozwój – organizacja konkursów, olimpiad

 

- przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów – pogadanki w klasach

- kształcenie umiejętności z różnych dziedzin wiedzy, np. matematycznych, przyrodniczych, polonistycznych

 

- kształtowanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych – projekty, zadania podczas zajęć z wykorzystaniem komputerów

 

- wdrażanie do samodzielności i brania odpowiedzialności za podjęte zadania – wyznaczanie przez wychowawców zadań do samodzielnej realizacji

Wychowawca

 

Wychowawca

 

Wychowawca

 

 

Wychowawca

 

wychowawca

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

IV-VIII

- Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów krótko i długoterminowych – zajęcia doradztwa zawodowego,

-udział w zajęciach doradztwa zawodowego- świadomy wybór ścieżki dalszego kształcenia

 

- przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów – pogadanki w klasach na godzinach z wychowawcą

- Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności - rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań – dyskusje na godzinach z wychowawcą

- kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron - rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy – pogadanki w czasie zajęć z wychowawcą na temat komunikacji interpersonalnej

- rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa – rozwój zainteresowań, udział w kołach zainteresowań 

- rozwijanie samorządności i przedsiębiorczości, umiejętności matematycznych– organizacja projektów, zadań, konkursów

 

- rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe?- zajęcia dotyczące orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego,  zajęcia WDŻ, Doradztwa zawodowego

Wychowawca/doradca zawodowy

 

Doradca zawodowy

Wychowawca

 

 

Wychowawcy/nauczyciele uczący

 

Wychowawcy/wszywszy nauczyciele

 

 

Doradca zawodowy/nauczy naucz uczący

Wychowawca/samorząd uczniowski/ opiekun SKO

Wychowawcy/ doradca zawodowy/ nauczyciel WDŻ

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

18

Zadbanie o poprawę sytuacji życiowej uczniów w środowisku rodzinnym.

 

I-VIII

- pomoc materialna i niematerialna dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji finansowej – współpraca z MOPS, PCK, Wydziałem Edukacji, Kuratorium Oświaty, PKPS i innymi instytucjami

- monitorowanie sytuacji wychowawczej uczniów w środowisku rodzinnym - współpraca z policją, sądem rodzinnym, kuratorami, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania wg założeń „Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem” , współpraca z policją, sądem rodzinnym, kuratorami;

- organizacja możliwości spędzania czasu wolnego – współpraca ze świetlicami środowiskowymi

Pedagog

 

 

Pedagog

 

Pedagog

 

pedagog

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

19

Organizacja zajęć w szkole w trakcie epidemii COVID-19

I-VIII

-informowanie, przypominanie o zachowaniu procedur obowiązujących w czasie pandemii - pogadanki na lekcjach na temat wytycznych MZ, MEN, GIS

-nabywanie podstawowej wiedzy na temat zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog

Psycholog

Do czasu ustąpienia pandemii

20

Zachowanie bezpieczeństwa na lekcjach i przerwach w trakcie pandemii COVID-19

I-VIII

-wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego przebywania w szkole i poza nią - pogadanki na lekcjach nauczania zintegrowanego i godzinach wychowawczych

-zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia

-zapoznanie z regulaminem zachowania w pracowni komputerowej, bibliotece, stołówce, sali gimnastycznej, świetlicy szkolnej, na boisku szkolnym oraz placu zabaw

-regularne zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły dotyczącej wytycznych i bezpieczeństwa

-dyżury nauczycieli w czasie przerw

Wychowawcy

Nauczyciele

Psycholog

Pedagog

Do czasu ustąpienia pandemii

21

Tworzenie warunków do adaptacji i integracji uczniów z Ukrainy

 

-kształtowanie i rozwijanie umiejętności potrzebnych by poradzić sobie z kryzysem spowodowanym doświadczeniami wojny

-rozwijanie umiejętności radzenia sobie z niepokojami, obawami, lękami i wątpliwościami związanymi z wojną i jej konsekwencjami

-prowadzenie zajęć integrujących uczniów w poszczególnych klasach oraz na poziomie ogólnoszkolnym

-prowadzenie działań wspierających uczniów w kryzysie między innymi poprzez: działania informacyjne, działania edukacyjne oraz  alternatywne

-angażowanie uczniów w procesy podejmowania decyzji w szkole, aktywizacja samorządu uczniowskiego oraz innych form działalności uczniowskiej, zwłaszcza wolontariatu

-doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców umożliwiających budowanie pozytywnych relacji z uczniami i ich rodzicami, w tym kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnej

-doskonalenie kompetencji nauczycieli z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz uczniów z Ukrainy

Wychowawcy

Nauczyciele

Psycholog

Pedagog

Do końca roku szkolnego

22

Zwiększenie współpracy z podmiotami i instytucjami, które mogą wspierać uczniów z Ukrainy i ich rodziców w procesie adaptacji i integracji

 

-nawiązywanie i poszerzanie współpracy z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać uczniów z Ukrainy i ich rodziców (prawnych opiekunów) w procesie adaptacji i integracji

-budowanie pozytywnych relacji społecznych

Wychowawcy

Nauczyciele

Psycholog

Pedagog

Do końca roku szkolnego

 

 

*osoba odpowiedzialna wg planu pracy zespołów, SU, planu pracy wychowawczej oraz treści zawartej w podstawie programowej

**terminy realizacji zadań wg harmonogramów planu pracy szkoły, planu pracy zespołów, SU, oraz planów wychowawczych

 

Szczegółowe zadania, terminy ich realizacji w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego znajdują się w planie pracy szkoły oraz                     w planach pracy wychowawców, zespołów wychowawczych, nauczycieli świetlicy, bibliotekarza oraz pedagoga.

 

 

XI Ewaluacja

 

Ewaluacja działań profilaktycznych zawartych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym. Ewaluacja polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.

 1. Cel główny ewaluacji:

1) Podniesienie efektywności pracy wychowawczo - profilaktycznej szkoły.

 1. Cele szczegółowe ewaluacji:

1) Uzyskanie informacji o przebiegu realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych.

2) Poznanie ewentualnych trudności i nieprawidłowości, które pojawią się w trakcie realizacji programu.

3) Dokonanie oceny w zakresie wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników  programu.

 1. Obiekt ewaluacji:

1) Funkcjonowanie programu Wychowawczo-Profilaktycznego w środowisku szkolnym

 1. Kryteria ewaluacji:

1) Zgodność efektów programu z założonymi celami.

2) Zgodność z obowiązującymi przepisami.

5.Pytania kluczowe

1) Które przepisy prawa oświatowego uwzględniają program Wychowawczo- Profilaktyczny?

2) Jaki jest stopień znajomości szkolnego programu wśród uczniów, nauczycieli i rodziców?

3) W jaki sposób przebiega realizacja celów i zadań szkolnego programu profilaktyki?

4) Jaki oceniają przydatność i skuteczność realizowanych zadań Wychowawczo-Profilaktycznego uczniowie, nauczyciele i rodzice?

5) W jaki sposób realizacja tego programu wpływa na rozwój ucznia, jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym i pozaszkolnym?

 1. Metody zdobywania informacji:

1) Analiza dokumentacji szkolnej (dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, zeszytów  uwag).

2) Badania kwestionariuszowe – ankieta i jej analiza.

4) Obserwacja.

 1. Próba:
 • Wybrani losowo nauczyciele, rodzice, uczniowie

XII Formy realizacji zadań wychowawczo- profilaktycznych

Program wychowawczo- profilaktyczny realizowany jest poprzez:

 • zajęcia dydaktyczne
 • zajęcia profilaktyczne
 • wycieczki tematyczne
 • apele, uroczystości szkolne
 • konkursy szkolne i pozaszkolne
 • spotkania filmowe, teatralne
 • akcje charytatywne, wolontariat
 • aukcje prac dzieci
 • zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań
 • codzienny kontakt wszystkich pracowników szkoły z uczniami w zwykłych sytuacjach szkolnych
 • realizacja klasowych planów działań wychowawczo- profilaktycznych
 • działania pedagoga szkolnego
 • działalność Samorządu Uczniowskiego
 • działania pielęgniarki szkolnej
 • realizację projektów edukacyjnych
 • aktywną współpracę z rodzicami
 • współpracę z instytucjami wspierającymi szkołę w realizacji działań wychowawczych (poradnie, fundacje, stowarzyszenia, sąd, policja, straż miejska)

 

Zmiany w programie wychowawczo- profilaktycznym zaznaczono pogrubioną trzcionką.

facebook

facebook

facebook