• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Szkoła Podstawowa nr 54
im. Kornela Makuszyńskiego
w Łodzi

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

TERMINY REKRUTACJI na rok szkolny 2023/2024

 

  1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia)

Etap rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja uzupełniająca

złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

od 24 kwietnia 2023 do 23 maja 2023 godz. 12:00

od 21 lipca 2023 godz. 12:00 do 26 lipca 2023 godz. 12:00

podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminów przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, sprawdzianów językowych oraz uzdolnień kierunkowych

do 11 maja 2023

 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków oraz dokumentów

do 31 maja 2023

do 31 lipca 2023

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianów językowych oraz sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

od 1 czerwca 2023

do 14 czerwca 2023
(II termin 7 lipca 2023)

od 27 lipca 2023

do 28 lipca 2023

podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianów językowych oraz kompetencji kierunkowych

15 czerwca 2023 r.

31 lipca 2023 r.

możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków

od 4 lipca 2023 r.

do 10 lipca 2023 r. godz. 15:00

 

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu

od 6 lipca 2023

do 10 lipca 2023 godz. 15:00

 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw oraz zaświadczeń

do 12 lipca 2023

do 31 lipca 2023

podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

14 lipca 2023

do godz. 12:00

1 sierpnia 2023

do godz. 12:00

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie

od 24 kwietnia 2023 do 17 lipca 2023

od 20 lipca 2023

do 1 sierpnia 2023

potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 14 lipca 2023 godz. 12:00

do 20 lipca 2023

od 1 sierpnia 2023 godz. 12:00

do 4 sierpnia 2023 godz. 12:00

podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

21 lipca 2023

do godz. 12:00

7 sierpnia 2023

do godz. 12:00

poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 21 lipca 2023

do godz. 13:00

do 7 sierpnia 2023

do godz. 13:00

opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 21 lipca 2023,

8 sierpnia 2023

facebook

facebook

facebook