regulamin w postaci dokumentu .doc :  REGULAMIN VI BABCI

 

„Babcia jest jak dobra wróżka,
Co otwiera bajkom drzwi.”

 

REGULAMIN VI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
POROZMAWIAJ Z BABCIĄ LUB DZIADKIEM
O NAJWIĘKSZYM MARZENIU Z ICH DZIECIŃSTWA”

 

1.      Konkurs organizuje Szkoła Podstawowa nr 54 im. K. Makuszyńskiego w Łodzi.

2.      Cele konkursu to:

 • Edukowanie przez pisanie.
 • Aktywizowanie uczniów do działań twórczych.
 • Doskonalenie sprawności literackiej i językowej.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia dumy z działań twórczych.
 • Podtrzymywanie więzi rodzinnych przez docenianie mądrości i doświadczeń najstarszego pokolenia.
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII.
 2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV – V i VI – VIII.
 3. Praca ma mieć formę wywiadu z poprawnym zapisem dialogu i bezbłędną ortografią.
 4. Wymogi techniczne pracy:
 • czcionka Times New Roman 14 z odstępem 1,15;
 • objętość pracy: 1,5 do 2,5 strony tekstu A4;
 • do pracy mogą być dołączone maksimum 3 zdjęcia ilustrujące wywiad;
 • pracę należy opatrzyć wypełnioną metryczką (załącznik nr 2).
 1. Każda szkoła może zgłosić po dwie prace różnych autorów w każdej kategorii wiekowej.
 1. Termin nadsyłania/składania w sekretariacie Szkoły prac w formie papierowej mija
  20 grudnia 2018 r.
 1. Prace konkursowe pozostają do dyspozycji organizatorów. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w pokonkursowym wydawnictwie. Zamieszczone rozmowy zostaną podpisane imieniem
  i nazwiskiem uczestnika z podaniem klasy i numeru szkoły.
 2. Do pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany przez opiekunów ucznia załącznik nr 1. Prace
  bez załącznika nie będą oceniane.
 1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 25 stycznia 2019 roku o godzinie 10.00
  w siedzibie Szkoły. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Łódź, dn. ……………….

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU
PONIŻEJ SZESNASTEGO ROKU ŻYCIA

 

 

……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

 

 

 

My, niżej podpisani ………………………………………………………………………………………………………

(imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych)

 • *Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka podanych w karcie zgłoszenia udziału w VI Międzyszkolnym Konkursie „Porozmawiaj z Babcią lub Dziadkiem” niezbędnych do przeprowadzenia i udokumentowania przebiegu konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 54 w Łodzi.
 • *Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem w/w konkursu.
 • *Oświadczamy, że praca naszego dziecka zgłoszona do niniejszego konkursu jest autorska i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce ani wcześniej opublikowana.
 • Wyrażamy zgodę na zamieszczanie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 54 w Łodzi wizerunku naszego dziecka utrwalonego jako uczestnika w/w konkursu w celu promocji konkursu i działalności edukacyjnej.

* pola wymagane

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 54 z siedzibą w 91-054 Łódź, ul. Wróbla 5.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 54 jest pod adresem iod54@sp54.elodz.edu.pl
 3. Zgoda udzielona jest na czas trwania konkursu zgodnie z jego regulaminem.
 4. Jednocześnie zgodnie z Art. 14 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przyjmuję do wiadomości, że:
  • przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
  • po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte,
  • dane podaję dobrowolnie,
  • niniejszą zgodę mogę odwołać w formie pisemnej w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

……………………………………………………………………………………….

(podpisy rodziców/prawnych opiekunów dziecka)

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

METRYCZKA DO PRACY NA VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI
POROZMAWIAJ Z BABCIĄ LUB DZIADKIEM O NAJWIĘKSZYM MARZENIU Z ICH DZIECIŃSTWA”

 

1…………………………………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko ucznia, klasa

 

2………………………………………………………………………………………………………

nazwa, numer szkoły

 

3……………………………………………………………………………………………………..

numer telefonu do placówki lub nauczyciela – opiekuna

 

4………………………………………………………………………………………………………………….….
imię babci/dziadka, udzielającej/udzielającego wywiadu

 

5…………………………………………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna

 

 

 

1…………………………………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko ucznia, klasa

 

2………………………………………………………………………………………………………

nazwa, numer szkoły

 

3……………………………………………………………………………………………………..

numer telefonu do placówki lub nauczyciela – opiekuna

 

4………………………………………………………………………………………………………………….….
imię babci/dziadka, udzielającej/udzielającego wywiadu

 

5…………………………………………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna